У За­по­різь­ко­му об­лас­но­му війсь­ко­во­му ко­мі­са­рі­а­ті від­бу­ла­ся те­ма­тич­на зу­стріч “Агре­сія Ро­сії про­ти Укра­ї­ни”, при­свя­че­на муж­нос­ті, ге­ро­їз­му ук­ра­їнсь­ких во­ї­нів у бо­роть­бі з ро­сійсь­ко-те­ро­рис­тич­ни­ми війсь­ка­ми.

На по­чат­ку за­хо­ду йо­го учас­ни­ки – осо­бо­вий склад об­лас­но­го війсь­к­ко­ма­ту, пред­с­тав­ни­ки об­лас­ної вла­ди, во­ї­ни-учас­ни­ки АТО, пред­с­тав­ни­ки гро­мадсь­ких та во­лон­терсь­ких ор­га­ні­за­цій вша­ну­ва­ли хви­ли­ною пам’яті від­важ­них во­ї­нів, які від­да­ли своє жит­тя за Укра­ї­ну.

– Як ві­до­мо, зброй­на агре­сія Ро­сійсь­кої Фе­де­ра­ції про­ти Укра­ї­ни роз­по­ча­ла­ся 20 лю­то­го 2014 ро­ку, – за­зна­чив за­ступ­ник об­лас­но­го війсь­ко­во­го ко­мі­са­ра по ро­бо­ті з осо­бо­вим скла­дом пол­ков­ник Ми­хай­ло Лог­ві­нов.

Офі­цер роз­по­вів, як ук­ра­їнсь­кий на­род і во­ї­ни Зброй­них Сил Укра­ї­ни по­над два ро­ки бо­ро­нять ук­ра­їнсь­ку зем­лю від ро­сійсь­ко-те­ро­рис­тич­них угру­пу­вань. В жор­с­то­ких ви­снаж­ли­вих бо­ях з агре­со­ром на­ро­ди­лось но­ве ук­ра­їнсь­ке війсь­ко, яке силь­не не тіль­ки озбро­єн­ням і хис­том, але й пат­рі­о­тич­ним ду­хом. Укра­їнсь­кий на­род пи­ша­єть­ся своєю ар­мією, яка за­хи­щає не­за­леж­ність та те­ри­то­рі­аль­ну ці­ліс­ність кра­ї­ни. Пол­ков­ник Ми­хай­ло Лог­ві­нов на­вів при­кла­ди зраз­ко­во­го ви­ко­нан­ня служ­бо­вих обов’яз­ків вій­сь­ко­во­служ­бов­ця­ми Зброй­них Сил Укра­ї­ни.

У свою чер­гу за­ступ­ник ди­рек­то­ра об­лас­но­го кра­єз­нав­чо­го му­зею, док­тор іс­то­рич­них на­ук, про­фе­сор Ге­ор­гій Ша­по­ва­лов на­га­дав при­сут­нім про при­чи­ни ро­сійсь­ко-ук­ра­їнсь­кої вій­ни 2014–2016 ро­ків.

Про те, як ге­ро­їч­но від­сто­юють сво­бо­ду та те­ри­то­рі­аль­ну ці­ліс­ність кра­ї­ни вій­сь­ко­во­служ­бов­ці сьо­год­ні, роз­по­ві­ли во­ї­ни, які бра­ли без­по­се­ред­ню участь в Анти­те­ро­рис­тич­ній опе­ра­ції.

За­ступ­ник го­ло­ви Спіл­ки ве­те­ра­нів Афга­ні­ста­ну За­по­ріж­жя Дмит­ро Мос­ков­цев по­дя­ку­вав вій­сь­ко­во­служ­бов­цям – учас­ни­кам АТО за муж­ність, пат­рі­о­тизм і зви­тя­гу, про­яв­ле­ні у бо­роть­бі з агре­со­ром на схо­ді Укра­ї­ни, по­ба­жав на­сна­ги у ви­ко­нан­ні війсь­ко­во­го обов’яз­ку із за­хис­ту Бать­ків­щи­ни і ви­ко­нав влас­ну піс­ню.

За­ступ­ник об­лас­но­го війсь­ко­во­го ко­мі­са­ра по ро­бо­ті з осо­бо­вим скла­дом пол­ков­ник Ми­хай­ло Лог­ві­нов вру­чив дер­жав­ні на­го­ро­ди – ме­да­лі “За­хис­ни­ку Віт­чиз­ни” сер­жан­ту Сер­гію Ва­си­левсь­ко­му, стар­шим сол­да­там Пет­ру Лі­лі­чен­ку, Мак­си­му Лап­ку, Ро­ма­ну Пан­чен­ку. Гра­мо­тою об­лас­но­го війсь­ко­во­го ко­мі­са­ра за са­мо­від­да­ну рат­ну служ­бу був на­го­род­же­ний во­їн 92 окре­мої ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди мо­лод­ший сер­жант Ро­ман Уша­ков. Та­кож гра­мо­ти бу­ли вру­че­ні вій­сь­ко­во­служ­бов­цям рай­он­них війсь­к­ко­ма­тів За­по­ріж­жя та жур­на­ліс­там.