1. Загальні положення
1.1 Даний порядок розроблено на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про поховання та похоронну справу”, рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 297 від 23.06.2011 “Про впорядкування ринку ритуальних послуг” та інших нормативно-правових актів, із врахуванням рекомендацій адміністративної колегії Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 17.08.2011 № 05/05-рк, з метою впорядкування ринку ритуальних послуг та недопущення надання переваг окремим суб’єктам господарювання, які залучаються для надання ритуальних послуг на закритих кладовищах.
1.2 Порядок встановлює єдині вимоги до залучення суб’єктів господарювання до надання ритуальних послуг на закритих кладовищах.
1.3 У даному Порядку терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України “Про поховання та похоронну справу”.
2. Процес залучення суб’єктів господарювання для надання ритуальних послуг замовникам
2.1 Процес залучення суб’єктів підприємницької діяльності для надання ритуальних послуг на закритих кладовищах замовникам здійснюється в декілька етапів:
2.1.1 Підготовчий етап:
визначення потреби у залученні суб’єктів підприємницької діяльності для надання ритуальних послуг замовникам на закритих кладовищах;
2.1.2 Основний етап:
підготовка та подання суб’єктами підприємницької діяльності заяви та пакету документів в адресу спеціалізованого комунального підприємства “Запорізька ритуальна служба” для отримання права бути залученим для надання ритуальних послуг замовникам на закритих кладовищах;
розгляд спеціалізованим комунальним підприємством “Запорізька ритуальна служба” заяви та пакету документів суб’єктів господарювання на отримання права бути залученим для надання ритуальних послуг замовникам на закритих кладовищах;
проведення відбору суб’єктів господарювання за критеріями, встановленими п. 4 цього Порядку, для їх подальшого залучення до надання замовникам ритуальних послуг на закритих кладовищах;
2.1.3 Заключний етап:
юридичне оформлення спеціалізованим комунальним підприємством “Запорізька ритуальна служба” залучення суб’єктів господарювання до надання замовникам ритуальних послуг на закритих кладовищах в порядку, встановленому п.п. 4.2 п. 4 цього Порядку;
2.2 Питання щодо залучення спеціалізованим комунальним підприємством “Запорізька ритуальна служба” суб’єктів підприємницької діяльності для надання ритуальних послуг на закритих кладовищах замовникам вирішується спеціалізованим комунальним підприємством “Запорізька ритуальна служба”.
3. Критерії відбору суб’єктів підприємницької діяльності для їх подальшого залучення до надання ритуальних послуг замовникам
3.1 Для надання ритуальних послуг замовникам на закритих кладовищах можуть бути залучені суб’єкти підприємницької діяльності, які діють на ринку ритуальних послуг та відповідають нижченаведеним вимогам у сукупності:
3.1.1 зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи або юридичні особи;
3.1.2 мають облаштований відповідно до вимог чинного законодавства України пункт приймання замовлень на надання ритуальних послуг замовникам,
3.1.3 мають необхідну матеріально-технічну базу для проведення поховань померлих та виробництва і реалізації ритуальної продукції (в тому числі, достатню кількість спеціалізованого автотранспорту (катафалків) у справному технічному стані та з обов’язковим дотриманням ДСанПіН 2.2.2.028–99 в частині дотримання гігієнічних вимог до перевезення та до порядку проведення поховання);
3.1.4 мають необхідну кількість кваліфікованих фахівців для роботи з замовниками ритуальних послуг (з обов’язковим доведенням до їх відома загальних засад здійснення діяльності з проведення процедури та юридичного оформлення поховання померлих, проходженням навчання, а також підвищення кваліфікації з питань ритуального обслуговування населення, тощо) та робітників (з обов’язковим доведенням до їх відома законодавчо встановлених нормативів та вимог з охорони праці під час копання могили, монтажу/демонтажу намогильної споруди, організації підпоховання в існуючу могилу тощо);
3.1.5 не мають обґрунтованих скарг від замовників ритуальних послуг на суб’єктів підприємницької діяльності, які діють на ринку ритуальних послуг, до управління у справах захисту прав споживачів у Запорізькій області та органів місцевого самоврядування.
4. Порядок оформлення залучення суб’єктів господарювання для надання ритуальних послуг замовникам
4.1 Суб’єкти господарювання, які висловили бажання бути залученими до надання ритуальних послуг замовникам, повинні надати належним чином оформлені документи за переліком:
4.1.1 заяву на ім’я її керівника Спеціалізованого комунального підприємства “Запорізька ритуальна служба” про намір бути залученим до надання ритуальних послуг замовникам на договірних засадах;
4.1.2 засвідчену у встановленому порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (про включення до ЄДРПОУ) або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
4.1.3 перелік ритуальних послуг для замовників, що пропонуються суб’єктом підприємницької діяльності;
4.1.4 довідку про керівника (прізвище, ім’я, по батькові, посада), основні структурні підрозділи, режим роботи, юридичну та фактичну адреси (у разі, якщо вони різні), банківські реквізити, номер свідоцтва платника податків та номери телефонів;
4.1.5 інформацію про наявність облаштованого відповідно до вимог чинного законодавства України пункту приймання замовлень на надання ритуальних послуг замовникам;
4.1.6 інформацію про наявність матеріально-технічної бази для виготовлення ритуальної продукції та проведення поховань померлих (кількість та найменування спеціалізованого автотранспорту (катафалків) із зазначенням року випуску, проходження технічного огляду технічного стану автотранспорту, періодичності проведення його санітарної обробки, а також інших істотних умов експлуатації);
4.1.7 інформацію про кількість найманих працівників (як у штаті, так і за зареєстрованими в ОЦЗ трудовими договорами), в тому числі кваліфікованих фахівців, які можуть бути залучені до роботи з замовниками ритуальних послуг із зазначенням їх рівня освіти, стажу роботи у галузі, проходження навчання та підвищення кваліфікації з питань вдосконалення ритуального обслуговування населення, а також робітників, які можуть бути залучені для безпосереднього надання послуг з перевезення померлого, копання могил, монтажу/демонтажу намогильних споруд, організації підпоховання в існуючі могили та ін. із зазначенням проходження ними щорічного медичного огляду та проведення вступного та періодичних інструктажів з охорони праці;
4.1.8 інформацію про відсутність порушень чинного законодавства України з питань здійснення господарської діяльності на ринку ритуальних послуг.
4.2 Протягом 10 календарних днів з дня отримання документів, визначених у п.п. 4.1 п. 4 цього Порядку, спеціалізоване комунальне підприємство “Запорізька ритуальна служба” приймає одне з таких рішень:
4.2.1 або укладає з суб’єктом господарювання додаткову угоду до існуючого договору про надання ритуальних послуг щодо залучення суб’єкта господарювання для надання замовникам ритуальних послуг на закритих кладовищах;
4.2.2 або, у разі відсутності основного договору про надання ритуальних послуг, укладає з суб’єктом господарювання договір про залучення суб’єкта господарювання для надання замовникам ритуальних послуг на закритих кладовищах;
4.2.3 або відмовляє суб’єкту господарювання в укладенні відповідного договору чи додаткової угоди з підстав, визначених у п.п. 4.4 п. 4 цього Порядку.
4.3 У разі відсутності обґрунтованих скарг замовників на якість наданих послуг залучених суб’єктів господарювання на закриті кладовища та претензій до них з боку спеціалізованого комунального підприємства “Запорізька ритуальна служба” продовження строку дії договору може здійснюватись у спрощений спосіб – шляхом пролонгації.
4.4 Спеціалізоване комунальне підприємство “Запорізька ритуальна служба” відмовляє суб’єкту господарювання у задоволенні його заяви про залучення до надання ритуальних послуг на закритих кладовищах та повертає пакет документів заявнику у разі:
4.4.1 неповноти, невідповідності, неналежного оформлення документів, визначених у п.п. 4.1 п. 4 цього Порядку;
4.4.2 недостатності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання;
4.4.3 відсутність працівників, які забезпечують надання послуг та виробництво товарів (у разі здійснення торгівельної діяльності) згідно з заявленим переліком, передбаченим п. 4.1.3 цього Порядку.
4.4.4 наявності обґрунтованих скарг від замовників ритуальних послуг на суб’єктів підприємницької діяльності, які діють на ринку ритуальних послуг, до управління у справах захисту прав споживачів у Запорізькій області та органів місцевого самоврядування.
4.5 Безпідставна відмова в укладанні договору або додаткової угоди не допускається, така відмова повинна бути аргументованою.
4.6 Спеціалізоване комунальне підприємство “Запорізька ритуальна служба” має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої заявником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.
4.7 Після усунення відповідних недоліків суб’єкт господарювання має право повторно звернутися до спеціалізованого комунального підприємства “Запорізька ритуальна служба” із заявою про намір бути залученим для надання ритуальних послуг громадянам на закритих кладовищах.
4.8 Договір про залучення суб’єкта господарювання до надання замовникам ритуальних послуг на закритих кладовищах може бути розірвано в односторонньому порядку за ініціативою спеціалізованого комунального підприємства “Запорізька ритуальна служба” у порядку та на підставах, встановлених Цивільним кодексом України, законом або за домовленістю сторін.