Оскільки переважна більшість економічних та соціальних реформ проводиться силами державних службовців, започатковано і реформу самої державної служби.
Указом Президента України від 18.07.2011 № 769 створено Національне агентство України з питань державної служби як єдиний орган, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державної служби.
Варто зазначити, що всі завдання Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” на 2011 рік за напрямком “Реформа державної служби”, за який відповідає Нацдержлужба, виконані в повному обсязі.
Так, підготовлено і прийнято новий Закон “Про державну службу”, також прийнято нормативні документи, спрямовані на підвищення ефективності перепідготовки і підвищення кваліфікації держслужбовців та реформування Національної академії державного управління тощо.
Комплекс заходів щодо удосконалення системи державної служби буде забезпечено через прийняття Державної цільової програми розвитку державної служби на 2012–2016 роки, концепцію якої Нацдержслужбою України вже розроблено.
У 2012 році буде проведено основний етап реформування державної служби, базою для якого є новий Закон “Про державну службу”, підписаний Главою держави 10 січня 2012 року.
Закон набере чинності з 1 січня 2013 року.
Проблеми та недоліки чинного законодавства у сфері державної служби
Чинне законодавство, що регламентує державну службу, зокрема Закон України “Про державну службу”, не відповідає сучасному рівню розвитку українського суспільства, європейським принципам функціонування публічної адміністрації. Йому характерні:
* Слабка спроможність державної служби забезпечувати ефективне виконання завдань щодо реалізації структурних реформ.
* Недостатня якість надання адміністративних послуг.
* Недостатній професійний рівень державних службовців для виконання масштабних завдань.
* Непрестижність державної служби та невисокий статус державного службовця.
* Низька ефективність механізму запобігання проявам корупції.
* Відсутність прозорого механізму прийняття та просування на державній службі.
* Відсутність реальної оцінки діяльності державних службовців та визначення професійних компетентностей.
На 1 січня 2011 року корпус державних службовців налічував майже 280 тис. осіб, з них 60 % – жінки, 40 % – чоловіки.
Головна проблема для державної служби – стабільність, а її інтегрований показник – плинність кадрів.
У період 2007–2010 років плинність кадрів на державній службі – на рівні 15%.
Проблема стабільності апарату, наступності та збереження інституційної пам’яті є чи не найбільш актуальною для державного управління. Плинність кадрів вкрай негативно впливає на якість надання адміністративних послуг.
Інша проблема – навчання та підвищення кваліфікації. Статистка свідчить, що у період 2004–2010 рр. частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, коливалась на рівні 15,1%.
Водночас важливість завдань і функцій, що виконують державні службовці, вимагає постійного системного професійного удосконалення, а також нових підходів до навчальних програм і системи підвищення кваліфікації загалом.
Необхідно відзначити, що Віктор Янукович тричі вносив законопроект “Про державну службу” до парламенту: 20 вересня 2007 року – як Прем’єр-міністр України, 28 січня 2008 року – як народний депутат України і, нарешті, 25 березня 2011 року – як Президент України.
Сфера дії нового закону
Новий закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця.
На сьогодні в Україні працюють близько 270 тисяч державних службовців.
Закон чітко розмежовує державну службу з політичною діяльністю. Ним визначається вичерпний перелік осіб, на яких не поширюється законодавство про державну службу (зокрема, політичні посади, посади працівників прокуратури, яким присвоюються класні чини, суддів, працівників, що виконують в органах державної влади допоміжні та обслуговуючі функції, працівників державних підприємств, установ і організацій, а також військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та інших органів, яким присвоюються спеціальні звання).
Це дозволить запобігти наданню статусу державного службовця посадовим особам, ознаки посад яких не відповідають критеріям, визначеним цим законом, скоротити чисельність державних службовців, зупинити її подальше необґрунтоване зростання, а також досягти чіткої ідентифікації кола державних службовців у сприйнятті суспільства.
Конкурсний відбір на посади державної служби
Закон встановлює єдині процедури прийняття на державну службу незалежно від статусу органу та посади, за винятком особливостей призначення на посади державної служби групи І (тобто, це – посади керівника, заступників керівника державного органу, членів державного колегіального органу, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх апарату, органу влади АР Крим, голови, заступників голови місцевої державної адміністрації).
Удосконалюються механізми проведення відкритого, прозорого, об’єктивного конкурсу, що забезпечується значною деталізацією та врегулюванням цих питань саме на законодавчому рівні. Зокрема, передбачається якісна зміна підходу до проведення конкурсу шляхом складання іспитів (тестування) та проходження співбесіди, а не складання іспиту на знання Конституції України, Законів України “Про державну службу” та “Про засади запобігання і протидії корупції”.
Порядок організації проведення спецперевірок відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” затверджується Президентом України. Наразі порядок опрацьовується в Адміністрації Президента України.
Рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби приймається після проведення спецперевірки не пізніше 30 календарних днів після оприлюднення інформації про переможця конкурсу.
Якщо ж 30-денний термін після оприлюднення інформації про переможця конкурсу спливає, то рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби приймається після проведення спецперевірки – так вимагає Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”.
Заінтересовані органи державної влади, які беруть участь у проведенні спеціальної перевірки, повинні вжити відповідних заходів, щоб така перевірка була проведена у 15-денний термін, як це передбачено у статті 11 цього закону.
У разі якщо ж керівник органу призначить претендента на посаду без проведення спеціальної перевірки – це буде порушення частини другої Конституції України, якою, зокрема, передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України
Для уніфікації змісту тестування та забезпечення об’єктивності результатів тестування Нацдержслужба планує замовити розробку відповідних тестів.
(Щодо механізмів застосування граничного і пенсійного віку для держслужбовців у 2012 і з 2013 ініційовано формування узгодженої позиції з Пенсійним фондом).
Система оплати праці державних службовців
Відповідно до практики провідних економічно розвинутих демократичних країн основну частку (80–90%) заробітної плати державних службовців становитиме посадовий оклад. При цьому основні принципи системи оплати праці та мінімальний гарантований рівень найменшого посадового окладу в таких країнах встановлюється законом як соціальна гарантія.
Законом встановлено мінімальний розмір найменшого посадового окладу на рівні не менше двох розмір мінімальної заробітної плати (на посаді державної служби підгрупи V-4) та основні параметри формування схеми посадових окладів. Це, порівняно з теперішніми посадовими окладами спеціалістів, зокрема районних державних адміністрацій, більше майже в 4,5(!) разу.
Такий підхід дозволить виконати завдання Президента України: вже у перший рік дії нового закону вдвічі підвищити зарплату найменш соціально незахищеної категорії державних службовців – спеціалістів та керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, а протягом кількох років – і державним службовцям інших категорій. При цьому буде вирішено проблеми, які гостро стоять сьогодні – щодо значних міжпосадових і міжвідомчих розбіжностей і порушення фундаментального принципу однакової оплати за однакову працю.
При цьому у законі зберігається також і право на отримання державним службовцем грошової винагороди та матеріальної допомоги на оздоровлення, а також можливість встановлення йому визначених Кабінетом Міністрів України надбавок.
Підготовка до впровадження нового закону
2012 рік – рік комплексної реформи державної служби.
Основним завданням Нацдержслужби на 2012 рік є проведення комплексу заходів для повномасштабного введення закону в дію з 1 січня 2013 року.
Нацдержслужба як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом буде координувати роботу різних органів влади з нормативного та організаційного забезпечення впровадження нового закону. Більшість заходів належним чином відображені в цьогорічному Національному плані дій.
Протягом 2012 року планується:
* переглянути весь масив документів технічного забезпечення впровадження закону;
* організувати навчання кадрів;
* актуалізувати систему підготовки та перепідготовки державних службовців;
* вжити заходів щодо популяризації державної служби;
* продовжити підвищення кваліфікації з питань нового антикорупційного законодавства.
У першому півріччі 2012 року планується розробити 22 нормативних документи, що регулюватимуть процедурні моменти застосування закону. Безпосередньо Національне агентство України з питань державної служби розробить 11 проектів наказів та 4 проекти постанов Кабінету Міністрів, зокрема, щодо:
– переліку посад працівників державних органів та органів влади Автономної Республіки Крим, а також їх апарату, які не належать до посад державної служби;
– типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади;
– типового положення про службу персоналу в органах державної влади;
– типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
– порядку організації підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;
– порядку стажування державних службовців;
– порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців;
– порядку проведення службового розслідування.
За розробку ще семи постанов відповідають Мінфін, Мінсоцполітики, Мінрегіон.
Для забезпечення розроблення проектів нормативно-правових актів у Нацдержслужбі створено окремі робочі підгрупи з розробки кожного проекту із залученням фахівців профільних міністерств та відомств, експертів недержавних організацій, представників проектів технічної допомоги, а також організовується інформаційно-роз’яснювальна кампанія. З метою забезпечення участі громадськості в обговоренні проекти будуть розміщуватися на офіційному веб-сайті Нацдержслужби у рубриці “Проекти актів законодавства”.
Нацдержслужба також залучає до обговорення та вироблення пропозицій відповідних положень керівників апаратів органів влади, співробітників кадрових служб.
Крім того, для кожного з 270 тисяч державних службовців буде підготовлено та затверджено профіль професійної компетентності. Необхідні методичні рекомендації та зразки документів розроблятимуться фахівцями Нацдержслужби.
З набуттям чинності закону державні службовці мають якісно іншим чином організувати свою роботу, відтак Нацдержслужба забезпечить:
– проведення навчальних програм (основна частина специфічних навчань буде проведена восени поточного року);
– обов’язкове підвищення кваліфікації з питань нового законодавства працівників кадрових служб державних органів;
– розроблення закладами післядипломної освіти спеціалізованих тематичних семінарів;
– запровадження тренінгів для керівників кадрових служб, спрямованих на оволодіння навичками сучасних технологій менеджменту персоналу.
Традиційний щорічний конкурс “Кращий державний службовець” буде проведено в контексті підвищення кваліфікації з питань нового законодавства, зважаючи на те, що важливою складовою процесу адаптації нового закону є самостійне вивчення держслужбовцями власне закону та інших регламентуючих нормативно-правових актів.
Реформа державної служби наблизить систему державного управління до європейських стандартів, модернізує і професіоналізує її, підготує до здійснення масштабних реформ, передбачених у Програмі економічних реформ “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.
Ольга Журба, начальник Управління державної служби Головдержслужби України в Запорізькій області