1. Най­ме­ну­ван­ня, міс­цез­на­ход­жен­ня ор­га­ні­за­то­ра кон­кур­су: де­пар­та­мент жит­ло­во­го гос­по­дар­ст­ва та роз­по­ді­лу жит­ло­вої пло­щі За­по­різь­кої місь­кої ра­ди, 69037, м. За­по­ріж­жя, пр. Ле­ні­на, 214.
2. Під­ста­ва для про­ве­ден­ня кон­кур­су: вклю­чен­ня по­слуг з ви­ве­зен­ня твер­дих по­бу­то­вих від­хо­дів до Пе­ре­лі­ку жит­ло­во-ко­му­наль­них по­слуг, пра­во на здій­с­нен­ня яких ви­бо­рю­єть­ся на кон­кур­с­них за­са­дах (рі­шен­ня ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту За­по­різь­кої місь­кої ра­ди від 23.06.2009 № 235/1).
3. Міс­це і час про­ве­ден­ня кон­кур­су: де­пар­та­мент жит­ло­во­го гос­по­дар­ст­ва та роз­по­ді­лу жит­ло­вої пло­щі За­по­різь­кої місь­кої ра­ди, 69037, м. За­по­ріж­жя, пр. Ле­ні­на, 214. Да­та про­ве­ден­ня кон­кур­су – 27 чер­в­ня 2012 ро­ку о 14.00.
Пріз­ви­ще, по­са­да та но­мер те­ле­фо­ну осо­би, в якої мож­на ознай­о­ми­ти­ся з умо­ва­ми кон­кур­су: М. В. Крав­чен­ко – за­ступ­ник на­чаль­ни­ка від­ді­лу з пи­тань ре­фор­му­ван­ня жит­ло­во-ко­му­наль­но­го гос­по­дар­ст­ва де­пар­та­мен­ту жит­ло­во­го гос­по­дар­ст­ва та роз­по­ді­лу жит­ло­вої пло­щі місь­кої ра­ди тел. 224–28–67, факс 224–27–67.
4. Ква­лі­фі­ка­цій­ні ви­мо­ги до учас­ни­ків кон­кур­су:
– на­яв­ність ма­те­рі­аль­но-тех­ніч­ної ба­зи;
– вар­тість на­дан­ня по­слуг;
– до­свід ро­бо­ти з на­дан­ня по­слуг з ви­ве­зен­ня по­бу­то­вих від­хо­дів;
– на­яв­ність та кіль­кість пра­ців­ни­ків від­по­від­ної ква­лі­фі­ка­ції;
– на­яв­ність від­по­від­но­го до­зво­лу або лі­цен­зії на ви­ко­нан­ня пев­них ро­біт чи на­дан­ня по­слуг;
– на­яв­ність пер­с­пек­тив­них ін­вес­ти­цій­них про­ек­тів що­до удос­ко­на­лен­ня по­вод­жен­ня з від­хо­да­ми.
5. Ха­рак­те­рис­ти­ка те­ри­то­рії, де по­вин­ні на­да­ва­ти­ся по­слу­ги ви­ве­зен­ня твер­дих по­бу­то­вих від­хо­дів з при­ват­но­го сек­то­ру м. За­по­ріж­жя:
I лот – при­ват­ний сек­тор Ко­му­нарсь­ко­го (пло­ща – 61 км2), Ле­нінсь­ко­го (пло­ща – 49,67км2), За­водсь­ко­го (пло­ща – 56 км2) рай­о­нів м. За­по­ріж­жя
– кіль­кість жит­ло­вих бу­дин­ків при­ват­но­го сек­то­ру – 23000
– кіль­кість меш­кан­ців – 73438
– орі­єн­тов­ний об’єм по­бу­то­вих від­хо­дів – 154,219 м3
II лот – при­ват­ний сек­тор Шев­чен­ківсь­ко­го (пло­ща – 98 км2), Жов­т­не­во­го (пло­ща – 11 км2), Орд­жо­ні­кід­зевсь­ко­го (пло­ща – 50 км2), Хор­тиць­ко­го (пло­ща – 18,81 км2) рай­о­нів м. За­по­ріж­жя.
– кіль­кість жит­ло­вих бу­дин­ків – 22743
– кіль­кість меш­кан­ців – 78476
– орі­єн­тов­ний об’єм по­бу­то­вих від­хо­дів – 164,799 м3
Мак­си­маль­на від­стань від об’єк­ту утво­рен­ня по­бу­то­вих від­хо­дів за I ло­том – при­ват­ний сек­тор Ко­му­нарсь­ко­го, Ле­нінсь­ко­го, За­водсь­ко­го рай­о­нів м. За­по­ріж­жя до об’єк­ту по­вод­жен­ня з від­хо­да­ми по­лі­гон ТПВ (се­ли­ще Ле­ва­невсь­ко­го, вул. Ба­зо­ва, 5а) орі­єн­тов­но 26–30 км.
Мак­си­маль­на від­стань від об’єк­ту утво­рен­ня по­бу­то­вих від­хо­дів за II ло­том – при­ват­ний сек­тор Шев­чен­ківсь­ко­го, Жов­т­не­во­го, Орд­жо­ні­кід­зевсь­ко­го, Хор­тиць­ко­го рай­о­нів м. За­по­ріж­жя до об’єк­ту по­вод­жен­ня з від­хо­да­ми по­лі­гон ТПВ (се­ли­ще Ле­ва­невсь­ко­го, вул. Ба­зо­ва, 5а) орі­єн­тов­но 24–27 км.
Ха­рак­те­рис­ти­ка під’їз­них шля­хів: ас­фаль­т­но-бе­тон­ні, грун­то­ві.
6. Спо­со­би, міс­це та кін­це­вий строк по­дан­ня кон­кур­с­них про­по­зи­цій: кон­кур­с­на про­по­зи­ція по­да­єть­ся осо­бис­то або над­си­ла­єть­ся пош­тою до де­пар­та­мен­ту жит­ло­во­го гос­по­дар­ст­ва та роз­по­ді­лу жит­ло­вої пло­щі За­по­різь­кої місь­кої ра­ди, 69037, м. За­по­ріж­жя, пр. Ле­ні­на, 214 до 25 чер­в­ня 2012 ро­ку. Кін­це­вий строк по­дан­ня кон­кур­с­них про­по­зи­цій не мо­же бу­ти мен­ший ніж 30 ка­лен­дар­них днів з да­ти опуб­лі­ку­ван­ня ого­ло­шен­ня про про­ве­ден­ня кон­кур­су.
7. Спо­со­би і міс­це от­ри­ман­ня кон­кур­с­ної до­ку­мен­та­ції: де­пар­та­мент жит­ло­во­го гос­по­дар­ст­ва та роз­по­ді­лу жит­ло­вої пло­щі За­по­різь­кої місь­кої ра­ди про­тя­гом трьох ро­бо­чих днів пі­сля над­ход­жен­ня від учас­ни­ка за­яв­ки про участь у кон­кур­сі на­дає йо­му кон­кур­с­ну до­ку­мен­та­цію осо­бис­то або над­си­лає пош­тою. Кон­кур­с­на до­ку­мен­та­ція, яка за­твер­д­же­на рі­шен­ням місь­кої ра­ди від 27.04.2012 № 25 роз­мі­ще­на на офі­цій­но­му webсай­ті місь­кої ра­ди www.meria.zp.ua.