Ви­став­ко­ва за­ла За­по­різь­кої ор­га­ні­за­ції На­ці­о­наль­ної спіл­ки ху­дож­ни­ків Укра­ї­ни про­во­дить Все­ук­ра­їнсь­ку ху­дож­ню ви­став­ку “Ма­льо­в­ни­ча Укра­ї­на”. За­по­різь­ка зем­ля прий­має її вдру­ге. При­уро­че­на до Шев­чен­ківсь­ко­го лі­те­ра­тур­но-мис­тець­ко­го свя­та “В сім’ї воль­ній, но­вій…”, ви­став­ка про­хо­дить із ро­ку в рік в різ­них об­лас­них цен­т­рах Укра­ї­ни. Гар­на тра­ди­ція цьо­го за­хо­ду за­по­чат­ко­ва­на з 1991 ро­ку.
Ві­ря­чи, що мис­тец­т­во мо­же зро­би­ти лю­дей мо­раль­но ви­хо­ва­ні­ши­ми, ге­ні­аль­ний по­ет і ху­дож­ник Та­рас Шев­чен­ко у 1843 ро­ці роз­по­чав ро­бо­ту над се­рією офор­тів “Жи­во­пис­на Укра­ї­на”. І до­те­пер ви­став­ка є не­від’єм­ною скла­до­вою лі­те­ра­тур­но-мис­тець­ко­го свя­та. Тон­ко пе­ре­дає від­чут­тя тих прин­ци­пів, які Коб­зар за­клав ко­лись у “Жи­во­пис­ній Укра­ї­ні”. Че­рез приз­му жи­во­пи­су і гра­фі­ки ху­дож­ни­ки зма­льо­ву­ють ук­ра­їнсь­кий по­бут, при­ро­ду, зви­чаї, сим­во­ли, фоль­к­лор.
Екс­по­зи­ція ви­став­ки знай­о­мить з су­час­ни­ми тен­ден­ці­я­ми мис­тец­т­ва і сприяє роз­вит­ку куль­тур­но-мис­тець­ко­го жит­тя За­по­різь­ко­го краю. Кар­ти­ни, зда­єть­ся, на­си­че­ні аро­ма­та­ми трав і хлі­бу. Ро­бо­ти ви­ко­на­ні олією на по­лот­ні ху­дож­ни­ка­ми з різ­них ку­точ­ків Укра­ї­ни: Ки­є­ва, Хар­ко­ва, Дніп­ро­пет­ровсь­ка, До­нець­ка, Лу­гансь­ка, Кі­ро­во­гра­да, Сім­фе­ро­по­ля, Кер­чі, Фе­о­до­сії, Оде­си, Чер­ні­го­ва, Ужго­ро­да, Іва­но-Фран­ківсь­ка та ін­ших міст.
На ви­став­ці пред­с­тав­ле­ні ро­бо­ти і за­по­різь­ких мит­ців. Се­ред них Світ­ла­на Бой­ко, Ана­то­лій Яки­мець, Алі­на Слав­го­родсь­ка, Ла­ри­са Єрмак, Ган­на За­блу­да, Ми­ко­ла Бо­ро­вик, На­та­ля Лу­цен­ко, Олек­сандр Смо­ро­дін та ін­ші ху­дож­ни­ки.
Все­ук­ра­їнсь­ка ху­дож­ня ви­став­ка “Ма­льо­в­ни­ча Укра­ї­на” має ме­ту об’єд­на­ти ху­дож­ни­ків і мо­ло­дих мит­ців усіх ре­гі­о­нів ко­ло­рит­ним за­бар­в­лен­ням ук­ра­їнсь­ких зе­мель, зма­льо­ва­них у їх жи­во­пис­них тво­рах.