Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про оренду землі”, “Про землеустрій”, “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів”, Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України в інтересах територіальної громади міста, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок укладання договорів сервітуту в м. Запоріжжі (додаток 1) та типовий договір про встановлення особистого земельного сервітуту (додаток 2).
2. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації (Є. А. Сокульський) оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
3. Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення у встановленому законом порядку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С. М. Гладченка та постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Р. О. Таран).
Міський голова О.Ч. Сін

Додаток 1 до рішення міської ради
Порядок укладання договорів сервітуту в м. Запоріжжі
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено на підставі ст. ст. 12, 98, 99, 100, 101, 102, пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. ст. 395, 401-404, 406 Цивільного кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про землеустрій”, “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів” та інших нормативних актів.
1.2.Порядок розроблено з метою встановлення особистих земельних сервітутів на право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій та визначення процедури укладання договорів особистих земельних сервітутів щодо земельних ділянок у місті Запоріжжі, які раніше не надавались в користування або у власність та розпорядження якими, відповідно до пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, здійснює Запорізька міська рада.
1.3. Дія Порядку поширюється на фізичних та юридичних осіб, для реалізації функціональних та власних потреб яких виникає необхідність встановлення особистого земельного сервітуту на земельних ділянках, які знаходяться у розпорядженні Запорізької міської ради, та якщо такі потреби не можуть бути реалізовані в інший спосіб.
1.4. Сервітутне користування встановлюється у випадках недоцільності, неможливості надання земельної ділянки на користь сторонніх користувачів для іншого допустимого виду функціонального використання земельної ділянки за відповідною категорією земель.
Реконструкція або капітальний ремонт ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних об’єктів у межах земель їх розміщення може бути проведено за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, договору земельного сервітуту.
1.5. У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються в такому значенні:
1.5.1. Зацікавлена особа – фізичні та/або юридичні особи, які мають необхідність в обмеженому використанні земельних ділянок для прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій, які знаходяться у розпорядженні Запорізької міської ради.
1.5.2. Право земельного сервітуту – це право зацікавленої особи на обмежене, строкове користування земельною ділянкою, розпорядником якої є Запорізька міська рада.
1.5.3. Сервітуарій – особа, в інтересах якої встановлено земельний сервітут.
1.5.4. ДАтаМ – Департамент архітектури та містобудування міської ради міської ради
1.5.5. УзПЗВ – Управління з питань земельних відносин міської ради
Інші терміни та скорочення вживаються в розумінні, визначеному нормативними актами України.
2. Строк сервітутного користування
2.1. Сервітут встановлюється на термін будівництва та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій або конкретно-визначений термін, який вказується зацікавленою особою. Термін, на який встановлюється сервітут, має бути погоджений з ДАтаМ.
3. Плата за користування сервітутом
3.1. Сервітутне користування земельними ділянками для прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій є безоплатним.
4. Порядок встановлення сервітуту
4.1. Для встановлення сервітуту на земельні ділянки міста Запоріжжя зацікавлена особа подає до міської ради заяву, у якій зазначається обґрунтування необхідності встановлення сервітуту, орієнтовний розмір земельної ділянки, бажане місце розташування об’єкта (об’єктів), строк сервітуту.
4.2. До заяви додаються:
1. копія чинної виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
2. копія статуту;
3. зареєстрований в ДАтаМ напрямок траси інженерних комунікацій;
4. витяг з чергового кадастрового плану (графічна та семантична бази);
4.3. Дана заява передається до УзПЗВ та ДАтаМ для розгляду та надання пропозицій.
4.4. Подання документів, визначених пунктом 4.2 цього Порядку, а також отримання листа ДАтаМ про можливість укладення договору земельного сервітуту на певний строк є підставою для зацікавленої особи замовити у землевпорядній організації технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, на яку поширюється право особистого земельного сервітуту.
4.5. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, на яку поширюється право особистого земельного сервітуту, крім документів, передбачених п. 2.2, має містити:
1. кадастровий план земельної ділянки в масштабі 1:500, який забезпечує чітке зображення всіх елементів і написів, що передбачено чинним законодавством;
2. план встановлення меж земельної ділянки;
3. нотаріально посвідчене погодження фактичного користувача земельної ділянки, щодо якої буде встановлюватися сервітут, в разі якщо така земельна ділянка була раніше надана в користування, але правовстановлюючий документ не отримувався, межі в натурі не встановлювались (відводи минулих років);
4. лист ДАтаМ про можливість укладення договору земельного сервітуту на певний строк.
Розміри земельної ділянки для встановлення особистого земельного сервітуту визначаються згідно з діючими державними будівельними нормами на основі проекту організації будівництва або проекту виконання робіт, зареєстрованого в ДАтаМ.
4.6. УзПЗВ за умови отримання відповідного доручення виконкому міської ради та подання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки, на яку поширюється право особистого земельного сервітуту у повному обсязі, готує проект рішення міської ради про встановлення особистого земельного сервітутут
4.7. Рішення міської ради про встановлення особистого земельного сервітуту є підставою для укладення договору особистого земельного сервітуту.
4.8. Межі особистого земельного сервітуту підлягають обов’язковому нанесенню на черговий кадастровий план міста та реєстрації у містобудівному кадастрі.
5. Договір про встановлення земельного сервітуту
5.1. Договір про встановлення земельного сервітуту (далі – Договір) укладається між міською радою та зацікавленою особою (сервітуарієм) не пізніше 60 днів з дня прийняття відповідного рішення, за зразком, затвердженим міською радою.
У разі неукладення договору в строк, визначений пунктом 5.1, рішення міської ради про встановлення особистого земельного сервітуту вважається таким, що втратило чинність.
5.2. Договір підлягає обов’язковій реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством.
5.3. Дії, пов’язані з підготовкою та поданням договору на реєстрацію, вчиняються зацікавленою особою (сервітуарієм).
5.4. Витрати, пов’язані з виготовленням та реєстрацією договору, винесенням меж земельного сервітуту в натуру, покладаються на зацікавлену особу (сервітуарія).
5.5. Договір про встановлення земельного сервітуту, а також додатки до нього готуються ліцензійною землевпорядною організацією, обраною зацікавленою особою.
5.6. Після підготовки Договір узгоджується управлінням з питань земельних відносин міської ради та підписується міським головою.
6. Порядок зміни умов, поновлення припинення договору земельного сервітуту
6.1. Після закінчення строку дії договору земельного сервітуту сервітуарій має переважне право на укладення його на новий строк за умови належного виконання умов договору сервітуту.
6.2. Для поновлення договору земельного сервітуту сервітуарій повинен не пізніше, як за 60 до закінчення строку його дії звернутися із заявою до міської ради про його поновлення із зазначенням бажаного строку сервітутного землекористування.
6.3. До заяви (клопотання) про поновлення строку дії договору додається:
– копія договору земельного сервітуту;
– лист-згода на поновлення договору ДАтаМ
6.4. УзПЗВ за умови надання відповідного доручення міськвиконкомом готується проект рішення про поновлення договору особистого сервітуту та подається на розгляд сесії міської ради, на якій приймається рішення про поновлення договору земельного сервітуту або про відмову в його поновленні.
6.5. Поновлення договорів земельного сервітуту оформляється додатковою угодою до договору земельного сервітуту, яка є його невід’ємною частиною, або шляхом укладення нового договору (у разі, якщо на момент прийняття рішення про поновлення термін договору сервітуту скінчився).
6.6. Додаткова угода до договору земельного сервітуту або новий договір укладається не пізніше 60 днів з дня прийняття рішення, зазначеного в п. 6.4 Порядку.
Якщо протягом зазначеного строку зацікавлена особа не уклала додаткової угоди до договору земельного сервітуту або нового договору земельного сервітуту, рішення, зазначене в п. 4.4. Порядку, втрачає чинність.
6.7. Додаткова угода до договору земельного сервітуту підлягає реєстрації в порядку, встановленому для реєстрації договорів земельного сервітуту.
6.8. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. Підставою для внесення змін до договору сервітуту є рішення міської ради. Зміни до договору оформляються у вигляді додаткових угод, які є невід’ємною частиною договору.
7. Окремі положення
7.1. Сервітуарій після завершення робіт зобов’язаний відновити елементи благоустрою до прийняття об’єкта до експлуатації.
7.2. Сервітуарій після завершення будівництва (прокладання, реконструкції) об’єктів забезпечує їх прийняття в експлуатацію у відповідності до чинних нормативних актів, які регламентують порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
7.3. Надання земельних ділянок, щодо яких встановлено сервітут, в оренду, власність чи постійне користування не припиняє його дії.
8. Заключні положення
8.1. Встановлення особистого земельного сервітуту не веде до позбавлення міської ради (розпорядника) прав розпорядження нею.
8.2. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим юридичним та фізичним особам.
8.3. Спори, що виникають з питань застосування положень, передбачених цим Порядком, вирішуються в судовому порядку.

Додаток 2 до рішення міської ради
ДОГОВІР про встановлення земельного сервітуту
м. Запоріжжя “___” _________ 20__р.
Цей договір укладено між Запорізькою міською радою, в особі _________
_________________________, що діє на підставі _________________________ _________________________, з однієї сторони (далі Міська рада), і
____________(надалі – СЕРВІТУАРІЙ), в інтересах якого встановлюється особистий земельний сервітут, з іншої сторони, керуючись рішенням міської ради № ___ від___ “Про___”, домовились про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Особистий земельний сервітут встановлюється відносно земельної ділянки: площа, категорія земель___________________________, кадастровий номер____________яка озташована:__________________________________, в інтересах СЕРВІТУАРІЯ на право____________________ _____________________ згідно з кадастровим планом земельної ділянки (додаток, який є невід’ємною частиною цього договору).
2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
2.1. Цим договором встановлюється особистий земельний сервітут на строк ________________.
2.2. Після закінчення строку дії договору земельного сервітуту Сервітуарій має переважне право на укладення його на новий строк за умови належного виконання умов договору сервітуту.
2.3. Для поновлення договору земельного сервітуту Сервітуарій повинен не пізніше, як за 60 до закінчення строку його дії звернутися із заявою до міської ради про його поновлення із зазначенням бажаного строку сервітутного землекористування.
2.4. Поновлення договорів земельного сервітуту оформляється додатковою угодою до договору земельного сервітуту, яка є його невід’ємною частиною, або шляхом укладення нового договору (у разі, якщо на момент прийняття рішення про поновлення термін договору сервітуту скінчився).
3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Міська рада
має право:
– вимагати відшкодування збитків, завданих встановленням особистого сервітуту;
зобов’язана:
– не перешкоджати використанню земельної ділянки в межах встановленого сервітуту.
3.2. СЕРВІТУАРІЙ
має право:
– приступати до використання земельної ділянки для цілей, вказаних у договорі, після реєстрації цього договору та реєстрації декларації про початок будівельних робіт;
– вимагати усунення перешкод, які виникають при використанні земельної ділянки, відносно якої встановлено особистий сервітут;
зобов’язаний:
– після завершення робіт за власний рахунок відновити елементи благоустрою на земельній ділянці до прийняття об’єкта до експлуатації та повернути земельну ділянку у стані, придатному для її подальшого використання та не гіршому порівняно з тим, в якому вона була надана;
– не погіршувати якісні характеристики та екологічний стан землі;
– дотримуватися умов встановлення сервітуту;
– не передавати будь-яким способом право особистого сервітуту іншим фізичним і юридичним особам;
– відшкодувати міській раді збитки в зв’язку з погіршенням якості земель в результаті своєї господарської діяльності;
– використовувати земельну ділянку, не допускаючи погіршення екологічної обстановки на території в результаті своєї діяльності.
Сервітуарію заборонено здійснювати капітальне будівництво об’єктів нерухомості на земельній ділянці та/або здійснювати реконструкцію тимчасових споруд у об’єкти нерухомості, які не передбачені цим договором;
3.3. У разі здійснення самовільного будівництва об’єкта та/або реконструкції тимчасової споруди у об’єкти нерухомості на вимогу міської ради Сервітуарій зобов’язаний звільнити ділянку від розташованих на ній самовільних споруд за власний кошт шляхом їх демонтування та/або знесення та приведення земельної ділянки в придатний для використання стан.
3.4 Витрати, пов’язані з оформленням, реєстрацією цього договору, винесенням меж земельного сервітуту в натуру здійснюються за рахунок Сервітуарію.
3.5. Право сервітуту не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом Сервітуарієм іншим фізичним та юридичним особам.
3.6.Здійснені Сервітуарієм без згоди міської ради витрати на поліпшення земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.
Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Сервітуарієм за письмовою згодою з міською радою, підлягають відшкодуванню.
Умови, обсяги і строки відшкодування Сервітуарію витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.
3.7. Особистий земельний сервітут не позбавляє Запорізьку міську раду прав розпорядження земельною ділянкою.
4. УМОВИ ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ І ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
4.1.Зміна умов договору, його розірвання можливі за взаємною згодою сторін (крім випадків, передбачених п.4.2, 4.3 договору). Зміна умов договору і розірвання оформляється додатковою угодою до цього договору (крім п.4.2, 4.2 Договору) і підлягає реєстрації. У разі недосягнення згоди щодо змін умов договору чи його дострокового розірвання спір вирішується у судовому порядку.
Дострокове розірвання договору має здійснюватись за умови письмового попередження іншої сторони за 30 днів.
4.3.Договір припиняється та не потребує укладення додаткової угоди про це у випадку:
– спливу строку, на який було встановлено сервітут;
– смерті особи, ліквідації юридичної особи, на користь якої було встановлено особистий сервітут.
4.4.Розірвання договору допускається в односторонньому порядку.
Умовами розірвання міською радою договору в односторонньому порядку є:
– використання Сервітуарієм земельної ділянки не за призначенням, для якого встановлювався сервітут;
– порушення місцевих правил та законодавства про благоустрій.
– самовільне будівництво на земельній ділянці.
– невикористання сервітуту протягом 3 років підряд.
4.5.Підставою для розірвання в односторонньому порядку договору є рішення сесії Запорізької міської ради про розірвання договору сервітуту. Вищевказане рішення Запорізької міської ради є підставою для скасування реєстрації договору сервітуту.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. За порушення умов договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.2. Спори, що виникають у зв’язку з встановленням особистого сервітуту, вирішуються у судовому порядку.
5.3. Міська рада у разі погіршення корисних властивостей земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків.
Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по цьому договору, якщо це невиконання з’явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ані передбачати, ані подолати розумними заходами (форс-мажор).
6.2. Ризик випадкової загибелі частини земельної ділянки, щодо якої встановлюється особистий сервітут, несе Сервітуарій.
6.3. У разі знищення або пошкодження земельної ділянки, щодо якої встановлюється особистий сервітут, в результаті недбалого, безвідповідального ставлення відшкодування провадиться стороною, з вини якої це сталося.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Право особистого земельного сервітуту виникає після підписання цього Договору сторонами з дати його реєстрації.
7.2. Цей договір укладено українською мовою у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких два примірники передаються сторонам договору, третій знаходиться в реєстраційній справі в органі, який здійснив державну реєстрацію.
7.3. Невід’ємними частинами цього договору є:
– рішення міської ради про встановлення сервітуту;
– ситуаційний план або схема земельної ділянки;
– кадастровий план земельної ділянки;
– акт приймання – передачі земельної ділянки.
8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Запорізька міська рада
_________________________

Договір зареєстровано:__________________

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Запорізької міської ради “Про затвердження Порядку укладання договорів сервітутів та зразку договору сервітуту в м. Запоріжжі”

Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта – проекту рішення Запорізької міської ради “Про затвердження Порядку укладання договорів сервітутів та зразку договору сервітуту в м. Запоріжжі” та складено відповідно до ст. 8 Закону України “Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Документ включає аналіз потенційного впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави. Цей документ містить обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання. Вказаний порядок розроблено з метою вирішення питання можливості прокладки інженерних мереж у м. Запоріжжі та реєстрації декларації на проведення будівельних робіт. У зв’язку з недоцільністю оформлення земельної ділянки в оренду або постійне користування для прокладки інженерних мереж пропонується оформлювати договори сервітутів для виконання даного виду робіт, що є значно простішим, ніж надання земельної ділянки за проектом її відведення. Встановлення земельного сервітуту для даного виду використання передбачено ст. 99 Земельного кодексу України.
На даний момент у м. Запоріжжі відсутній єдиний документ, який би регулював процедуру проведення робіт щодо укладання договору про встановлення земельного сервітуту юридичною або фізичною особою та міською радою. Наслідком цього є:
1. Подовження строків проведення будівництва або реконструкції.
2. Недостатня інформованість підприємств, організацій, фізичних осіб щодо можливості встановлення особистого земельного сервітуту.
Існуючий стан питань щодо встановлення порядку оформлення документів має певну сферу негативного впливу, який поширюється на:

 

 

 

 

Відповідно до п. 34 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин віднесено до виключної компетенції пленарних засідань сільської, селищної, міської ради, тому порядок проведення робіт щодо укладення договорів про встановлення особистого земельного сервітуту має бути врегульований шляхом прийняття окремого рішення Запорізької міської ради і не може бути врегульований за допомогою ринкових механізмів. На сьогодні у даній сфері суспільних відносин відсутні будь-які нормативно-правові акти Запорізької міської ради.
Прийняття даного нормативного-правового акта сприятиме максимальному вдосконаленню процедури укладення договорів про встановлення земельного сервітуту між юридичною або фізичною особою та міською радою в м. Запоріжжі, підвищенню її прозорості, прискоренню та спрощенню, що практично розв’язує поставлену проблему.
2. Визначення цілей державного регулювання.
Цілі прийняття регуляторного акта – рішення сесії Запорізької міської ради “Про затвердження Порядку укладання договорів сервітутів та зразку договору сервітуту в м. Запоріжжі”:
1. Встановлення земельного сервітуту.
2. Надати можливість зацікавленим особам використовувати суміжні земельні ділянки при проведення будівництва або реконструкції об’єктів з додержанням всіх вимог чинного законодавства.
3. Підвищити рівень інформованості підприємств, організацій, фізичних осіб щодо процедури та складу робіт, пов’язаних із встановленням особистого земельного сервітуту.
4. Зменшити кількість самочинно зайнятих суміжних земельних ділянок.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного.
Альтернативи вирішення проблеми:
існуюча ситуація, тобто відмова від впровадження запропонованого регулювання.
Збереження існуючої ситуації зразу відкидається як альтернатива, тому що таким способом проблема не вирішується, а ситуація погіршується. Оформлення земельних ділянок для прокладання інженерних споруд, лінійних комунікацій в оренду або постійне користування, власність не є доцільним для даного виду використання земельної ділянки. З урахуванням того, що у декларації про початок виконання будівельних робіт необхідно заповнити графу “документ, що посвідчує право на земельну ділянку”, укладання договору строкового земельного сервітуту є можливістю для забудовників оформити земельні відносини під час прокладання інженерних споруд, лінійних комунікацій та при здійсненні благоустрою.
Прийняття запропонованого проекту рішення сесії Запорізької міської ради “Про затвердження Порядку укладання договорів сервітутів та зразку договору сервітуту в м. Запоріжжі” дасть можливість розв’язати проблеми у досягненні цілей державного регулювання.
4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Основні напрями реалізації удосконалення регулювання земельних відносин у м. Запоріжжі спрямовані на досягнення мети, цілей і завдань запропонованого регулювання та представляють комплекс заходів, спрямованих на удосконалення порядку проведення робіт щодо укладання договорів про встановлення особистого земельного сервітуту. Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів: адміністративно-правових:
– вироблення місцевого нормативно-правового документа, який в рамках чинного законодавства дасть можливість спростити, удосконалити та розробити прозорий порядок і механізм проведення робіт щодо укладання договорів про встановлення особистого земельного сервітуту.
Організаційні заходи займають значне місце у досягненні мети, цілей і завдань щодо удосконалення регулювання земельних відносин у м. Запоріжжі та формуванні ринку землі, а саме:
– підвищення прозорості, спрощення та прискорення проведення робіт щодо укладання договорів про встановлення особистого земельного сервітуту;
– забезпечення раціонального використання земельного фонду міста і методів його оцінки.
Інформаційно-рекламні:
– невідкладне оприлюднення нового регулювання через засоби масової інформації та мережу Інтернет на сайті Запорізької міської ради.
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
Даний акт мотивує суб’єктів господарювання виконувати встановлені вимоги через такі мотиви, як:
– простота положень даного акта;
– простота виконання вимог, встановлених актом;
– чітке врегулювання прав та обов’язків суб’єктів, на яких поширюється даний акт.
У разі невиконання вимог проекту рішення договір на встановлення земельного сервітуту укладатися не буде.
Контроль за виконанням вимог буде здійснюватися виконавчими органами міської ради постійно під час підготовки проектів договорів на встановлення земельного сервітуту.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.
У приведеній нижче таблиці приведені соціальні, адміністративно-господарчі та економічні вигоди, які очікуються внаслідок застосування запропонованого регуляторного акта.

 

 

 

 

 

 

 

 
Соціальний ефект включає:
– створення позитивного іміджу місцевої влади та поліпшення бізнес-клімату міста через чітку координацію та прозорість дій при прийнятті управлінських рішень, що призведе до зростання кількості користувачів земельними ділянками;
– більш прозора процедура оформлення документів на земельні ділянки дозволить прогнозувати витрати часу на проходження процедуру оформлення документів, що призведе до економії коштів підприємців;
– розширення інформаційної бази про процедуру оформлення документів на земельні ділянки в місті у населення – потенційних учасників земельних відносин.
7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта. Зазначений проект рішення приймається без заздалегідь встановленого терміну його дії, оскільки спрямований на регулювання постійно існуючих суспільних відносин у галузі використання земельних ресурсів, але залежить від змін у законодавстві.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
Показниками результативності проекту рішення визначаються:
– кількість укладених договорів про встановлення особистого земельного сервітуту;
– кількість самочинно зайнятих земельних ділянок;
– час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та фізичними осіб, пов’язаними з виконанням проекту рішення;
– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень проекту рішення.
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття. Відстеження результативності буде відбуватися відповідно до передбачених Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” заходів, тобто шляхом складання та оприлюднення звітів про базове, повторне та періодичне відстеження його результативності, а також можливого наступного перегляду нормативно-правового акта. При проведенні відстеження можуть бути здійснені такі заходи:
– аналіз офіційної статистичної інформації.
Таким чином, структура та складові “Аналізу регуляторного впливу” проекту рішення міської ради “Про затвердження Порядку укладання договорів сервітутів та зразку договору сервітуту в м. Запоріжжі” вказують на оптимальність та ефективність запропонованого регулювання та відповідають основним принципам Закону України “Про основні засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С. М. Гладченко