Ке­ру­ю­чись За­ко­ном Укра­ї­ни “Про міс­це­ве са­мо­вря­ду­ван­ня в Укра­ї­ні”, За­ко­ном Укра­ї­ни “Про Дер­жав­ну про­гра­му при­ва­ти­за­ції”, з ме­тою удос­ко­на­лен­ня про­це­су при­ва­ти­за­ції об’єк­тів ко­му­наль­ної влас­нос­ті м.За­по­ріж­жя та за­без­пе­чен­ня про­це­су над­ход­жен­ня кош­тів до місь­ко­го бюд­же­ту від від­чу­жен­ня ко­му­наль­но­го май­на За­по­різь­ка місь­ка ра­да
ВИРІШИЛА:
1. Внес­ти змі­ни та до­пов­нен­ня до Про­гра­ми при­ва­ти­за­ції об’єк­тів ко­му­наль­ної влас­нос­ті м. За­по­ріж­жя, за­твер­д­же­ної рі­шен­ням місь­кої ра­ди від 05.10.2011 № 83 (до­да­ють­ся).
2. Управ­лін­ню внут­ріш­ньої по­лі­ти­ки, пре­си та ін­фор­ма­ції За­по­різь­кої місь­кої ра­ди за­без­пе­чи­ти опри­люд­нен­ня за­зна­че­но­го ре­гу­ля­тор­но­го ак­та на офі­цій­но­му пор­та­лі За­по­різь­кої місь­кої вла­ди та в га­зе­ті “За­по­розь­ка Січ”.
3. Де­пар­та­мен­ту ко­му­наль­ної влас­нос­ті та при­ва­ти­за­ції місь­кої ра­ди, ін­шим ви­ко­нав­чим ор­га­нам місь­кої ра­ди, під­при­єм­ст­вам, уста­но­вам та ор­га­ні­за­ці­ям за­без­пе­чи­ти ви­ко­нан­ня Про­гра­ми при­ва­ти­за­ції об’єк­тів ко­му­наль­ної влас­нос­ті м. За­по­ріж­жя (зі змі­на­ми та до­пов­нен­ня­ми) що­до об’єк­тів ко­му­наль­ної влас­нос­ті, які під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції.
4. Кон­т­роль за ви­ко­нан­ням цьо­го рі­шен­ня пок­лас­ти на за­ступ­ни­ка місь­ко­го го­ло­ви з пи­тань ді­яль­нос­ті ви­ко­нав­чих ор­га­нів ра­ди Еде­лє­ва В.Г., по­стій­ну ко­мі­сію місь­кої ра­ди з пи­тань ко­му­наль­ної влас­нос­ті, ре­сур­сів, при­ва­ти­за­ції та зе­мель­них від­но­син (В. В. По­лю­сов).
Місь­кий го­ло­ва  О.Ч.Сін

Змі­ни та до­пов­нен­ня до Про­гра­ми при­ва­ти­за­ції об’єк­тів ко­му­наль­ної влас­нос­ті м. За­по­ріж­жя, за­твер­д­же­ної рі­шен­ням місь­кої ра­ди від 05.10.2011 № 83
1. У тек­с­ті Про­гра­ми сло­ва “ці­ліс­ний май­но­вий ком­п­лекс” у всіх від­мін­ках за­мі­ни­ти сло­ва­ми “єди­ний май­но­вий ком­п­лекс”.
2. У тек­с­ті Про­гра­ми сло­ва “по­чат­ко­ва вар­тість” у всіх від­мін­ках за­мі­ни­ти сло­ва­ми “по­чат­ко­ва ці­на”.
3. У пун­к­ті 1.2 Про­гра­ми за­мість слів: “…1993–2010…” чи­та­ти: “…1993–2011…” та да­лі за тек­с­том.
4. В аб­за­ці 2 пун­к­ту 2.1 Про­гра­ми за­мість слів: “…до по­ло­жень Дер­жав­ної про­гра­ми при­ва­ти­за­ції…” чи­та­ти: “…до по­ло­жень За­ко­нів Укра­ї­ни “Про при­ва­ти­за­цію не­ве­ли­ких дер­жав­них під­при­ємств (ма­лу при­ва­ти­за­цію)”, “Про при­ва­ти­за­цію дер­жав­но­го май­на”…” та да­лі за тек­с­том.
5. Пункт 2.2 Про­гра­ми ви­клас­ти в та­кій ре­дак­ції:
“ 2.2 Гру­па А – єди­ні май­но­ві ком­п­лек­си ко­му­наль­них під­при­ємств та їх струк­тур­них під­роз­ді­лів, які мо­жуть бу­ти ви­ді­ле­ні в са­мо­стій­ні суб’єк­ти гос­по­да­рю­ван­ня – юри­дич­ні осо­би (у то­му чис­лі ті, що пе­ре­да­ні в орен­ду, пе­ре­бу­ва­ють у про­це­сі ре­струк­ту­ри­за­ції), на яких се­ред­ньо­об­лі­ко­ва чи­сель­ність пра­цю­ю­чих за звіт­ний (фі­нан­со­вий) рік не пе­ре­ви­щує 100 осіб, а об­сяг ва­ло­во­го до­хо­ду від ре­алі­за­ції про­дук­ції (ро­біт, по­слуг) за та­кий пе­рі­од не пе­ре­ви­щує 70 міль­йо­нів гри­вень та/або вар­тос­ті май­на яких не­до­стат­ньо для фор­му­ван­ня ста­тут­но­го ка­пі­та­лу ак­ці­о­нер­но­го то­ва­рис­т­ва, у то­му чис­лі ра­зом із зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми дер­жав­ної влас­нос­ті, на яких во­ни роз­та­шо­ва­ні; окре­ме ін­ди­ві­ду­аль­но ви­зна­че­не май­но, в то­му чис­лі ра­зом із зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми дер­жав­ної влас­нос­ті, на яких та­ке май­но роз­та­шо­ва­но.
Гру­па В – єди­ні май­но­ві ком­п­лек­си ко­му­наль­них під­при­ємств (у то­му чис­лі ті, що пе­ре­да­ні в орен­ду), їх струк­тур­них під­роз­ді­лів, на яких се­ред­ньо­об­лі­ко­ва чи­сель­ність пра­цю­ю­чих за звіт­ний (фі­нан­со­вий) рік пе­ре­ви­щує 100 осіб, а об­сяг ва­ло­во­го до­хо­ду від ре­алі­за­ції про­дук­ції (ро­біт, по­слуг) за та­кий пе­рі­од пе­ре­ви­щує 70 міль­йо­нів гри­вень та/або вар­тість май­на яких до­стат­ня для фор­му­ван­ня ста­тут­но­го ка­пі­та­лу ак­ці­о­нер­но­го то­ва­рис­т­ва, у то­му чис­лі ра­зом із зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми ко­му­наль­ної влас­нос­ті, на яких во­ни роз­та­шо­ва­ні; ак­ції ак­ці­о­нер­но­го то­ва­рис­т­ва, утво­ре­но­го в про­це­сі при­ва­ти­за­ції та кор­по­ра­ти­за­ції (крім об’єк­тів гру­пи Г); єди­ні май­но­ві ком­п­лек­си під­при­ємств і ор­га­ні­за­цій сіль­сь­ко­го, риб­но­го гос­по­дар­ст­ва та аг­ро­про­мис­ло­во­го ком­п­лек­су не­за­леж­но від вар­тос­ті май­на та се­ред­ньо­об­лі­ко­вої чи­сель­нос­ті пра­цю­ю­чих, у то­му чис­лі ра­зом із зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми дер­жав­ної влас­нос­ті, на яких во­ни роз­та­шо­ва­ні.
Гру­па Г – єди­ні май­но­ві ком­п­лек­си ко­му­наль­них під­при­ємств та ак­ції ак­ці­о­нер­них то­ва­риств, які на мо­мент прий­нят­тя рі­шен­ня про при­ва­ти­за­цію (про­даж) ма­ють стра­те­гіч­не зна­чен­ня для еко­но­мі­ки та без­пе­ки дер­жа­ви або озна­ки до­мі­ну­ван­ня на за­галь­но­дер­жав­но­му рин­ку то­ва­рів (ро­біт, по­слуг), під­при­ємств обо­рон­но-про­мис­ло­во­го ком­п­лек­су, а та­кож об’єк­ти, ви­зна­че­ні упов­но­ва­же­ни­ми ор­га­на­ми управ­лін­ня як та­кі, що по­тре­бу­ють за­сто­су­ван­ня ін­ди­ві­ду­аль­но­го під­хо­ду до при­ва­ти­за­ції (та­кі, що ма­ють уні­каль­ні ви­роб­ниц­т­ва, ви­ко­рис­то­ву­ють рід­кіс­ні ре­сур­си (не­ма­те­рі­аль­ні ак­ти­ви, ноу-хау, вклю­ча­ю­чи на­уко­во-до­слід­ні та про­ек­т­но-кон­ст­рук­торсь­кі ор­га­ні­за­ції та уста­но­ви, які від­по­ві­да­ють та­ким ви­мо­гам)).
Гру­па Д – об’єк­ти не­за­вер­ше­но­го бу­дів­ниц­т­ва (бу­дів­лі, спо­ру­ди, пе­ре­да­валь­ні при­строї, які не вве­де­ні в екс­плу­а­та­цію), за­кон­сер­во­ва­ні об’єк­ти, в то­му чис­лі ра­зом із зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми ко­му­наль­ної влас­нос­ті, на яких во­ни роз­та­шо­ва­ні.
Гру­па Е – ак­ції (час­т­ки, паї), що на­ле­жать ко­му­наль­ній влас­нос­ті у ста­тут­но­му ка­пі­та­лі гос­по­дарсь­ких то­ва­риств, ін­ших гос­по­дарсь­ких ор­га­ні­за­цій і під­при­ємств, за­сно­ва­них на ба­зі об’єд­нан­ня май­на різ­них форм влас­нос­ті та роз­та­шо­ва­них на те­ри­то­рії Укра­ї­ни або за її ме­жа­ми.
Гру­па Ж – об’єк­ти со­ці­аль­но-куль­тур­но­го при­зна­чен­ня, в то­му чис­лі ра­зом із зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми ко­му­наль­ної влас­нос­ті, на яких во­ни роз­та­шо­ва­ні, крім тих, що не під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції.
6. В аб­за­ці 2 пун­к­ту 3.1.1 Про­гра­ми сло­ва: “…та від­по­від­но до цієї Про­гра­ми.” ви­клю­чи­ти.
7. У пун­к­ті 3.1.3 Про­гра­ми:
пе­ре­лі­чен­ня 3 аб­за­цу 1 ви­клю­чи­ти.
пе­ре­лі­чен­ня аб­за­цу 1 до­пов­ни­ти тек­с­том та­ко­го зміс­ту:
“до­го­вір під­ря­ду, укла­де­ний з спе­ці­а­лі­зо­ва­ною ор­га­ні­за­цією, яка від­по­від­но до ви­мог за­ко­но­дав­ст­ва має пра­во про­во­ди­ти за­зна­че­ні бу­ді­вель­ні ро­бо­ти;
до­від­ку про пра­во­вий ста­тус зе­мель­ної ді­лян­ки з ка­дас­т­ро­вим но­ме­ром за да­ни­ми чер­го­во­го ка­дас­т­ро­во­го пла­ну (для від­ок­рем­ле­них об’єк­тів не­ру­хо­мос­ті).”;
пе­ре­лі­чен­ня 13 аб­за­цу 1 ви­клас­ти у та­кій ре­дак­ції:
“тех­ніч­ний пас­порт на об’єкт не­ру­хо­мос­ті;” та да­лі за тек­с­том.
8. Пункт 3.1.4 Про­гра­ми ви­клас­ти в та­кій ре­дак­ції:
“3.1.4 Орган при­ва­ти­за­ції від­мов­ляє за­мов­ни­ку в ре­єс­т­ра­ції за­яви, як­що:
за­ява міс­тить ви­прав­лен­ня та по­да­на не за вста­нов­ле­ною фор­мою;
від­сут­ні або по­да­ні не в пов­но­му об­ся­зі до­ку­мен­ти, не­об­хід­ні для вклю­чен­ня об’єк­та до пе­ре­лі­ку об’єк­тів, що під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції;
є за­ко­но­дав­чо вста­нов­ле­не об­ме­жен­ня на при­ва­ти­за­цію об’єк­та;
як­що об’єкт вже вклю­че­но до пе­ре­лі­ку об’єк­тів, що під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції;
як­що упов­но­ва­же­ним ор­га­ном управ­лін­ня не по­год­же­на про­по­зи­ція що­до вклю­чен­ня об’єк­тів груп Д та Ж до пе­ре­лі­ку об’єк­тів, що під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції;
є від­мо­ва від­по­від­ної рай­он­ної ад­мі­ніс­т­ра­ції в при­ва­ти­за­ції об’єк­та гру­пи Ж, а у ра­зі пе­ре­про­фі­лю­ван­ня об’єк­та – від­мо­ва ор­га­ну міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня та/або від­по­від­ної рай­он­ної ад­мі­ніс­т­ра­ції.”
9. Абзац 1 пун­к­ту 3.2 Про­гра­ми ви­клас­ти в та­кій ре­дак­ції:
“3.2 Якщо орен­дар за зго­дою орен­до­дав­ця за ра­ху­нок влас­них кош­тів здій­с­нив по­ліп­шен­ня орен­до­ва­но­го май­на, яке не­мож­ли­во від­ок­ре­ми­ти від від­по­від­но­го об’єк­та без за­вдан­ня йо­му шко­ди, в роз­мі­рі не менш як 25 від­сот­ків рин­ко­вої вар­тос­ті май­на, за яким во­но бу­ло пе­ре­да­но в орен­ду, ви­зна­че­ної суб’єк­том оці­ноч­ної ді­яль­нос­ті – суб’єк­том гос­по­да­рю­ван­ня для ці­лей орен­ди май­на, а та­кож ви­ко­на­ні зо­бов’язан­ня в пов­но­му об­ся­зі по впо­ряд­ку­ван­ню при­лег­лої до об’єк­ту те­ри­то­рії в по­ряд­ку, ви­зна­че­но­му від­по­від­ни­ми до­го­во­ра­ми, орен­дар об’єк­та має пра­во на йо­го ви­куп.”.
10. В аб­за­ці 3 пун­к­ту 3.2 Про­гра­ми за­мість слів: “…під­т­вер­д­них до­ку­мен­тів з цьо­го при­во­ду…” чи­та­ти: “… під­твер­д­жу­валь­них до­ку­мен­тів про здій­с­нен­ня не­від’єм­них по­ліп­шень, пе­ред­ба­че­них пун­к­том 3.1.3 Про­гра­ми…”.
11. В аб­за­ці 1 пун­к­ту 3.3 Про­гра­ми за­мість слів: “..30 (трид­ця­ти) ка­лен­дар­них днів…” чи­та­ти: “… 20 (двад­ця­ти) днів…” та да­лі за тек­с­том.
12. Абзац 2 пун­к­ту 3.3 Про­гра­ми ви­клю­чи­ти.
13. В аб­за­ці 2 пун­к­ту 3.4 Про­гра­ми за­мість сло­ва: “…пе­ре­лі­ку…” чи­та­ти: “…пе­ре­лі­ків…”.
14. Пе­ре­лі­чен­ня 1 пун­к­ту 3.5 Про­гра­ми ви­клас­ти в та­кій ре­дак­ції:
“від­сут­ні не­об­хід­ні до­ку­мен­ти, що по­да­ють­ся ра­зом з про­по­зи­ці­я­ми сто­сов­но вклю­чен­ня об’єк­та до пе­ре­лі­ку;”.
15. Пункт 3.7.5 Про­гра­ми ви­клас­ти у на­ступ­ній ре­дак­ції:
“3.7.5 Про­даж об’єк­тів ма­лої при­ва­ти­за­ції на аук­ці­о­ні, за кон­кур­сом здій­с­ню­єть­ся від­по­від­но до ви­мог роз­ді­лу ІV За­ко­ну Укра­ї­ни “Про при­ва­ти­за­цію не­ве­ли­ких дер­жав­них під­при­ємств (ма­лу при­ва­ти­за­цію)” та у по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му нор­ма­тив­но-пра­во­ви­ми ак­та­ми Фон­ду дер­жав­но­го май­на Укра­ї­ни, за­ре­єс­т­ро­ва­ними у Мі­ніс­тер­ст­ві юс­ти­ції Укра­ї­ни.
Якщо на участь в аук­ці­о­ні, кон­кур­сі по­дав за­яву один по­ку­пець, ор­ган при­ва­ти­за­ції мо­же прий­ня­ти рі­шен­ня про при­ва­ти­за­цію об’єк­та шля­хом ви­ку­пу без­по­се­ред­ньо та­ко­му по­куп­це­ві за за­про­по­но­ва­ною ним ці­ною, але не ниж­че по­чат­ко­вої ці­ни та на умо­вах, вста­нов­ле­них для про­да­жу на кон­ку­рен­т­них за­са­дах.
У ра­зі, як­що об’єк­ти ко­му­наль­ної влас­нос­ті не про­да­ні на аук­ці­о­ні, за кон­кур­сом, їх про­даж здій­с­ню­єть­ся на аук­ці­о­ні за ме­то­дом зни­жен­ня ці­ни тіль­ки за по­год­жен­ням з по­стій­ною ко­мі­сією та пі­сля прий­нят­тям місь­кою ра­дою рі­шен­ня з цьо­го при­во­ду. У за­зна­че­но­му рі­шен­ні місь­кої ра­ди та­кож по­вин­но бу­ти пе­ред­ба­че­но (у ра­зі не­об­хід­нос­ті) за­сто­су­ван­ня ор­га­ном при­ва­ти­за­ції аук­ці­о­ну без ого­ло­шен­ня ці­ни, у ра­зі, ко­ли об’єкт про­по­ну­вав­ся на про­даж на аук­ці­о­ні за ме­то­дом зни­жен­ня ці­ни і че­рез від­сут­ність за­яв не був про­да­ний.”.
16. Пе­ре­лі­чен­ня 2 пун­к­ту 4.1 Про­гра­ми ви­клас­ти в та­кій ре­дак­ції:
“у мі­сяч­ний строк з мо­мен­ту прий­нят­тя рі­шен­ня про при­ва­ти­за­цію об’єк­та ор­ган, що здій­с­нює управ­лін­ня за­зна­че­ним май­ном, пе­ре­дає у вста­нов­ле­но­му по­ряд­ку ор­га­ну при­ва­ти­за­ції фун­к­ції з управ­лін­ня цим об’єк­том, крім май­на, що не під­ля­гає при­ва­ти­за­ції.”.
17. Пе­ре­лі­чен­ня 3 пун­к­ту 4.1 Про­гра­ми ви­клас­ти в та­кій ре­дак­ції:
“прий­нят­тя ор­га­ном при­ва­ти­за­ції рі­шен­ня про під­го­тов­ку об’єк­та при­ва­ти­за­ції до про­да­жу та про­ве­ден­ня ін­вен­та­ри­за­ції (у ра­зі не­об­хід­нос­ті – із за­лу­чен­ням ауди­то­ра);”
18. У пе­ре­лі­чен­ні 1 пун­к­ту 4.10 Про­гра­ми за­мість слів: “..орен­д­не під­при­єм­ст­во…” чи­та­ти: “…то­ва­рис­т­во з об­ме­же­ною від­по­ві­даль­ніс­тю…” та да­лі за тек­с­том.
19. Пун­к­ти 5.3, 5.4 Про­гра­ми ви­клю­чи­ти.
20. Абзац 2 пун­к­ту 6.6 Про­гра­ми ви­клас­ти у та­кій ре­дак­ції:
“Тер­мін дії зо­бов’язань за до­го­во­ром ку­пів­лі-про­да­жу ста­но­вить п’ять ро­ків з да­ти йо­го но­та­рі­аль­но­го по­свід­чен­ня та дер­жав­ної ре­єс­т­ра­ції. Тер­мін дії зо­бов’язань мо­же бу­ти змі­не­но за про­по­зи­цією ор­га­ну, упов­но­ва­же­но­го управ­ля­ти за­зна­че­ним май­ном, рай­он­ної ад­мі­ніс­т­ра­ції місь­кої ра­ди за міс­цем роз­та­шу­ван­ня об’єк­та при­ва­ти­за­ції або від­по­від­но­го га­лу­зе­во­го струк­тур­но­го під­роз­ді­лу місь­кої ра­ди в ме­жах їх ком­пе­тен­ції.”
21. Пункт 9.2 Про­гра­ми до­пов­ни­ти аб­за­цом та­ко­го зміс­ту:
“У ра­зі не­об­хід­нос­ті ор­ган при­ва­ти­за­ції мо­же за­лу­ча­ти до учас­ті у пе­ре­вір­ці де­пу­та­тів місь­кої ра­ди, пра­ців­ни­ків струк­тур­них під­роз­ді­лів місь­кої ра­ди, рай­он­них ад­мі­ніс­т­ра­цій місь­кої ра­ди, пра­во­охо­рон­них ор­га­нів та ін­ших уста­нов та ор­га­ні­за­цій (за рі­шен­ням ор­га­ну при­ва­ти­за­ції).
22. У пе­ре­лі­чен­ні 12 пун­к­ту 9.3 Про­гра­ми за­мість слів: “…акт ро­бо­чої ко­мі­сії про прий­нят­тя в екс­плу­а­та­цію ре­кон­ст­руй­о­ва­но­го об’єк­та.” чи­та­ти: “…дек­ла­ра­ція про го­тов­ність об’єк­та до екс­плу­а­та­ції (або сер­ти­фі­кат).”.
23. У пун­к­ті 9.4 Про­гра­ми пі­сля слів: “…здій­с­ню­єть­ся у по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му…” чи­та­ти: “…За­ко­ном Укра­ї­ни “Про при­ва­ти­за­цію дер­жав­но­го май­на”, За­ко­ном Укра­ї­ни “Про при­ва­ти­за­цію не­ве­ли­ких дер­жав­них під­при­ємств (ма­лу при­ва­ти­за­цію)”,..” та да­лі за тек­с­том.
24. Пункт 9.4 Про­гра­ми до­пов­ни­ти аб­за­цом та­ко­го зміс­ту:
“У ра­зі вне­сен­ня змін до до­го­во­ру ку­пів­лі-про­да­жу об’єк­та при­ва­ти­за­ції по­ку­пець (влас­ник) по­ви­нен от­ри­ма­ти зго­ду рай­он­ної ад­мі­ніс­т­ра­ції За­по­різь­кої місь­кої ра­ди за міс­цем роз­та­шу­ван­ня об’єк­та при­ва­ти­за­ції та від­по­від­но­го га­лу­зе­во­го струк­тур­но­го під­роз­ді­лу місь­кої ра­ди.”.
25. В аб­за­ці 1 пун­к­ту 9.5 Про­гра­ми за­мість слів: “…роз­ра­ху­нок від­по­від­них сум і, який на­да­єть­ся по­куп­цю (влас­ни­ку) для спла­ти.” чи­та­ти: “…від­по­від­ний за­пис у ак­ті пе­ре­вір­ки.”.
26. Пункт 9.8 Про­гра­ми до­пов­ни­ти тек­с­том та­ко­го зміс­ту:
“Цей акт за­твер­д­жу­єть­ся ке­рів­ни­ком ор­га­ну при­ва­ти­за­ції.”.

Ана­ліз ре­гу­ля­тор­но­го впли­ву що­до об­ґ­рун­ту­ван­ня ре­гу­ля­тор­но­го ак­та – про­ек­ту рі­шен­ня місь­кої ра­ди  “Про вне­сен­ня змін та до­пов­нень до рі­шен­ня місь­кої ра­ди від 05.10.2011 № 83 “Про Про­гра­му при­ва­ти­за­ції об’єк­тів ко­му­наль­ної влас­нос­ті м. За­по­ріж­жя”
1. Ви­зна­чен­ня проб­ле­ми, яку пе­ред­ба­ча­єть­ся розв`яза­ти шля­хом дер­жав­но­го ре­гу­лю­ван­ня.
Удос­ко­на­лен­ня про­це­су при­ва­ти­за­ції об’єк­тів пра­ва ко­му­наль­ної влас­нос­ті з ура­ху­ван­ням чин­них нор­ма­тив­но-пра­во­вих ак­тів.
2. Ви­зна­чен­ня ці­лей дер­жав­но­го ре­гу­лю­ван­ня.
Ме­тою здій­с­нен­ня ре­гу­ля­тор­но­го ак­та є за­без­пе­чен­ня єди­но­го чіт­ко­го, про­зо­ро­го та ефек­тив­но­го по­ряд­ку під­го­тов­ки об’єк­тів ко­му­наль­ної влас­нос­ті до про­да­жу та по­даль­шої їх при­ва­ти­за­ції.
3. Ви­зна­чен­ня та оцін­ка аль­тер­на­тив­них спо­со­бів до­сяг­нен­ня за­зна­че­них ці­лей.
Аль­тер­на­тив­них спо­со­бів до­сяг­нен­ня за­зна­че­ної ме­ти не­має.
4. Опис ме­ха­ніз­му, який про­по­ну­єть­ся за­сто­су­ва­ти для розв’язан­ня проб­ле­ми.
Ви­зна­че­на проб­ле­ма бу­де ви­рі­ше­на до­ве­ден­ням ви­ще­за­зна­че­но­го рі­шен­ня місь­кої ра­ди до ви­ко­нав­чих ор­га­нів місь­кої ра­ди, під­при­ємств, уста­нов, ор­га­ні­за­цій, які прий­ма­ти­муть участь у про­це­сі при­ва­ти­за­ції ко­му­наль­но­го май­на, а та­кож юри­дич­них і фі­зич­них осіб, які є по­куп­ця­ми об’єк­тів при­ва­ти­за­ції.
5. Ха­рак­те­рис­ти­ка очі­ку­ва­них ре­зуль­та­тів прий­нят­тя ре­гу­ля­тор­но­го ак­та.
Ре­зуль­тат ре­алі­за­ції цьо­го рі­шен­ня по­зи­тив­но від­зна­чить­ся на ефек­тив­нос­ті про­це­су при­ва­ти­за­ції ко­му­наль­но­го май­на, за­без­пе­чить про­зо­рість вза­є­мо­від­но­син між про­дав­цем та по­куп­цем та­ко­го май­на.
6. Обґрун­ту­ван­ня тер­мі­ну дії за­про­по­но­ва­но­го ре­гу­ля­тор­но­го ак­та.
Ре­гу­ля­тор­ний акт прий­ма­єть­ся без ви­зна­чен­ня стро­ку дії.
7. По­каз­ни­ки ре­зуль­та­тив­нос­ті ре­гу­ля­тор­но­го ак­та.
Ре­зуль­тат ре­алі­за­ції цьо­го рі­шен­ня по­си­лить від­по­ві­даль­ність за до­три­ман­ням ви­мог чин­но­го за­ко­но­дав­ст­ва Укра­ї­ни.
8. Ви­зна­чен­ня за­хо­дів, за до­по­мо­гою яких бу­де здій­с­ню­ва­ти­ся від­сте­жен­ня ре­зуль­та­тив­нос­ті ак­та.
Від­сте­жен­ня ре­зуль­та­тив­нос­ті ре­гу­ля­тор­но­го ак­та бу­де здій­с­ню­ва­ти­ся ор­га­ном при­ва­ти­за­ції в про­це­сі здій­с­нен­ня від­по­від­них про­це­дур що­до об’єк­тів при­ва­ти­за­ції шля­хом по­рів­няль­но­го ана­лі­зу проб­лем­них пи­тань, їх якіс­них та кіль­кіс­них по­каз­ни­ків, які ви­ни­ка­ти­муть.
За­ступ­ник місь­ко­го го­ло­ви з пи­тань ді­яль­нос­ті ви­ко­нав­чих ор­га­нів ра­ди В.Г.Еде­лєв