Основною причиною забруднення атмосферного повітря міста залишаються застарілі технології та устаткування, на базі яких функціонують підприємства і які не можуть забезпечити дотримання сучасних гігієнічних нормативів, зазначають у санітарно-епідеміологічній станції Запоріжжя.
На території міста зареєстровано понад 240 підприємств, що здійснюють викиди шкідливих хімічних речовин в атмосферне повітря. Галузева структура промисловості Запоріжжя представлена підприємствами практично всіх галузей індустрії: чорної і кольорової металургії, авіаційної промисловості, машинобудування, легкої, харчової промисловості, виробництва будівельних матеріалів, поліграфії, а також великими хімічними виробництвами. Крім того, через територію обласного центру проходять великі автотранспортні магістралі.
Тому не дивно, що в атмосфері Запоріжжя виявлено більше 150 хімічних сполук. Багато з них є речовинами, що відносяться до 1–2 класів небезпеки (двоокис марганцю, бенз(а)пірен, з’єднання свинцю, хрому та ін.). Інтенсивне забруднення пилом, фенолом і сірководнем, а також оксидами азоту, фтором і хлором визначає фон цього неблагополуччя.
Річка Дніпро забруднюється недостатньо очищеними промисловими стоками, якість яких після шламонакопичувача ВАТ “Запоріжсталь” (“червона вода”) не відповідає санітарним вимогам. Зливові стоки з території міста не проходять очищення, а їх обсяг не скорочується. Зі зливовими стоками у річку змиваються токсичні речовини, які входять у викиди в атмосферу (важкі метали та ін.). А також значна кількість пластикового сміття (пластиковий посуд, пет-пляшки, пакети тощо).
Санепідслужбою Запоріжжя здійснюється постійний цілодобовий контроль за якістю атмосферного повітря житлових районів міста, води відкритих водойм, ґрунту, поводженням із промисловими відходами, а також проводиться вивчення неінфекційної захворюваності у зв’язку із забрудненням навколишнього середовища. Традиційно “ЗС” представляє результат цієї діяльності.Як і раніше, повітря не відповідає санітарним нормам
Нагляд за якістю атмосферного повітря житлових районів здійснюється проведенням підфакельних досліджень у більш ніж 60 умовно фіксованих точках у всіх районах міста.
Згідно з проведеною роботою з оцінки ризику здоров’ю населення у зв’язку із забрудненням атмосферного повітря пріоритетними забруднювачами атмосферного повітря міста є: зважені речовини, двоокис азоту, фенол, фтористий водень, сірководень, сірковуглець, сірчаний ангідрид, мідь та її сполуки, марганець та його сполуки, алюмінію оксид, хлор та його сполуки, акролеїн, ванадій, сірчана кислота, хром та бенз(а)пірен.
Основний внесок у забруднення атмосферного повітря міста вносять промислові підприємства, викиди яких становлять 60-70 відсотків від загального валового викиду шкідливих речовин. Значний внесок – від 30 до 40 відсотків – вносять викиди автотранспорту, частка яких у загальному валовому викиді щорічно зростає.
Аналізуючи отримані дані, можна відзначити, що забруднення атмосферного повітря порівняно з показниками 2010 року дещо зменшилося, зазначає завідувач відділу гігієни навколишнього середовища міської СЕС Євген Тулушев.
Продовжується тенденція зменшення забруднення повітря пилом, яка відмічається з 2005 року – з 66,7 відсотка нестандартних проб за 2005 рік до 27,2 відсотка за 2011 рік.
Значно знизився відсоток перевищень максимально-разових концентрацій фтористого водня, фенолу (у зв’язку із зупинкою роботи електролізерів ВАТ “ЗАлК”).
Продовжується зростання забрудненості атмосфери сірчаними з’єднаннями: сірковуглецем, сірководнем, сірчаним ангідридом (у зв’язку з переходом підприємств і котелень міста на вугільне пальне) (таблиця № 1).
Таблиця № 1: Перевищення максимальних граничнодопустимих концентрацій (ГДК) під факелом викидів промпідприємств на території житлової забудови міста по інгредієнтах становить:

* – зменшення відбулось через зміну граничнодопустимої концентрації максимально-разового двоокису азоту.
Найбільш повітря за 2011 рік було забруднене в Заводському, Орджонікідзевському районах. Вище середньоміського рівня атмосферне повітря було забруднене в Ленінському (6 та 8 селища, проспект Металургів) та Жовтневому районах.
Як і в попередні роки, нижче середньоміського рівня реєструвалась забрудненість атмосфери в Комунарському, Шевченківському та Хортицькому районах (таблиця № 2).
Таблиця № 2: Результати лабораторних досліджень за 2011 р. по секторах та районах міста в умовно встановлених точках відбору проб атмосферного повітря за планом роботи, повідомленнями громадян у зоні впливу підприємств на території житлової забудови м.Запоріжжя:

 

 

 

Оцінка рівня забруднення атмосфери, проведена у відповідності з вимогами п. 8 ДСП-201–97 “Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)”, показала, що рівень забрудненості атмосферного повітря за критерієм показника рівня забруднення залишається “неприпустимим”, а за ступенем небезпеки – “помірно небезпечним”.
Що там у воді пливе?
Державний санітарний нагляд за охороною водойм здійснюється міською СЕС у 5 постійних створах річки Дніпро, а також водойм 1 і 2 категорії водокористування, включаючи зони рекреації (пляжі). Лабораторні дослідження виконуються по 43 хімічних інгредієнтах і за бактеріологічними показниками.
Cанітарний стан річки Дніпро в 2011 році у порівнянні з показниками роком раніше залишається задовільним. Усього досліджено 278 проб на хіманаліз, нестандартних – 5 (1,7 відсотка) проти 0,7 відсотка проб, взятих у 2010 році. Всі відхилення спеціалісти СЕС зафіксували по зважених речовинах у період “цвітіння” води.
Дещо погіршився санітарний стан річки Дніпро за мікробіологічними показниками. Досліджено 281 пробу, відхилень – 54 (19,2 відсотка) проти 13,8 відсотка в 2010 році. Майже всі відхилення по індексу ЛПКП – 48 (89 відсотків). Всі зареєстровані відхилення встановлені районними СЕС у літній період у зонах рекреації. Патогенна та умовно-патогенна флора виділялась в 2 пробах (у 2010 році – в 15 пробах).
ОбГРУНТовані проблеми
Державний санітарний нагляд за охороною ґрунту від забруднення промвідходами здійснюється на території міста в 17 точках, а також вибірково на промпідприємствах.
На всіх промислових полігонах ведеться відомчий лабораторний контроль за впливом цих небезпечних об’єктів на навколишнє середовище Запоріжжя. МіськСЕС проводить дослідження атмосферного повітря й ґрунту на промполігонах і їх санітарно-захисних зонах.
Таблиця № 3

  

Усього за 2011 рік досліджено 120 проб ґрунту на хіманаліз на території міста. В 38 пробах встановлено відхилення з вмісту важких металів – 31,6 відсотка (2010 рік – відхилення зареєстровані в 27,6 відсотка). Проведено 20 досліджень атмосферного повітря в зоні впливу промполігонів. Негативний вплив на атмосферне повітря не спостерігається (таблиця № 3).
Електромагнітне випромінювання
З контролю за електромагнітним випромінюванням проведено 839 вимірів. Перевищення граничнодопустимого рівня не відмічалось (як і за аналогічний період 2010 року).
Для зниження впливу неіонізуючого випромінювання міськсанепідстанцією проводиться постійний моніторинг за рівнем напруженості ЕМІ в зоні впливу радіотехнічних об’єктів. Облік і паспортизація всіх його джерел із установленням зон обмеження забудови й санітарно-захисних зон у вигляді санітарного паспорта проводиться облСЕС (таблиця № 4).
Таблиця № 4

 

 

Шум – постійний
За рівнем еквівалентного (автотранспортного) шуму виміри виконано в 121 точці на найбільших автомагістралях міста, в 72 відсотках випадків відмічались перевищення (в 2010 році ця цифра була майже ідентичною – 71,9 відсотка).
Проблемні питання
Якість атмосферного повітря за 2011 рік порівняно з періодом 2010 роком дещо покращилась – 19,7 відсотка відхилень проти 22,3 відсотка.
Таблиця № 5

 

 

 

 

Основна причина – зупинка ряду цехів та підприємств міста. Так, зупинена коксова батарея 1-БІС коксового цеху ВАТ “Запоріжкокс”. Практично зупинено ВАТ “ЗАлК”. Не працює електролізний цех, законсервовано цех СПЦ-1 на ВАТ “Дніпроспецсталь”. На ВАТ “Запоріжферосплав” зупинено цех № 4, об’єми виробництва знижено до 30-50 відсотків.
Однак, незважаючи на зазначене, показники якості навколишнього середовища у житлових районах міста залишаються такими, що не відповідають вимогам санітарного законодавства.
Основною причиною забруднення атмосферного повітря міста залишаються застарілі технології та устаткування, на базі яких функціонують підприємства і які не можуть забезпечити дотримання сучасних гігієнічних нормативів.
Очисні споруди підприємств уловлюють, в основному, тільки пил, у той час як найбільш шкідливі з’єднання – аерозолі важких металів, акролеїн, окисли азоту, вуглецю, фенол, сірчані, фтористі сполуки та інші викидаються практично без очищення.
Розташування основного промислового вузлу з навітряної сторони стосовно житлових районів міста сприяє їхній загазованості. Велика частка неорганізованих (т.з. фонарних) викидів на промпідприємствах сприяє загазованості житлових районів. У світовій практиці подібні питання давно вирішено шляхом застосування нових, екологічно чистих технологій виробництва. Ситуацію загострює перехід підприємств на неекологічне пальне (вугілля, мазут), неритмічна робота технологічного устаткування, що є джерелом додаткового забруднення атмосферного повітря.
Наше місто перебуває в кліматичних умовах, для яких характерні несприятливі умови розсіювання (НМУ) шкідливих викидів, особливо у нічний час (температурні інверсії, штилі й т.і.), що призводить до накопичування викидів підприємств у житлових районах. У той же час вартість електроенергії у денний час стимулює підприємства працювати з найбільшою інтенсивністю в нічний час, зазначають представники СЕС.
Не зменшується навантаження в межах міста на річку Дніпро. Якість стоків після шламонакопичувача ВАТ “Запоріжсталь” (“червона вода”) не відповідає санітарним вимогам, зливові стоки з території міста практично не очищуються.
Шлаковий відвал “Чорна гора” розмивається водами річки Дніпро і може бути суттєвим чинником хімічного забруднення річки.
Дно річки Дніпро в межах міста повністю засмічене пластиковим сміттям. У світовій практиці дане питання вирішується обмеженням використання пластикових пляшок, пакетів та посуду. Вказані фактори негативно впливають на санітарний стан води і рекреаційні зони та становлять загрозу здоров’ю населення міста, що зобов’язує санепідслужбу вимагати виконання додаткових заходів з покращання ситуації.
Промполігон чотирьох підприємств (ВАТ “Запоріжсталь”, ВАТ “Запоріжферосплав”, ВАТ “Запоріжкокс”, ВАТ “Дніпроспецсталь”) у балці Середній розміщено у зоні санітарної охорони II поясу поверхневого джерела водопостачання й водопровідних споруд Запоріжжя, що суперечить санітарним вимогам. Через територію полігона проходять 4 водоводи (Д – 800 – 1200 мм), які в минулому не раз підтоплювалися водами озер, що утворилися на території полігона, і забруднені токсичними речовинами, що вимиваються зі складованих на полігоні відходів. При аварійних ситуаціях попадання цих вод у водоводи може привести до забруднення питної води й непередбачених наслідків. Зазначене питання вимагає невідкладного вирішення.
Тенденція збільшення кількості автотранспортних засобів приводить до інтенсифікації транспортних потоків і зростання рівнів шумового фактора. Крім того, ущільнення міської забудови, насичення житлових і суспільних будинків устаткуванням і іншими технічними засобами також призводить до збільшення шуму в приміщеннях житлових будинків. Порушує вимоги п. 4.10 “Державних санітарних правил планування та забудови населених місць” № 173 від 19 червня 1996 р. розповсюджена практика використовування подвір’я багатоповерхової житлової забудови у якості автостоянок.
Висновок СЕС з цього питання такий: значна кількість відхилень від нормативного рівня шуму при інструментальних дослідженнях та негативний вплив цього фактору на здоров’я населення потребує врахування даного питання при розробці проектів детального планування та забудови міста, розвитку автотранспортних магістралей та при плануванні реконструкцій і ремонтів вулиць міста.
У складі екологічного поста міськсанепідстанції виділений телефон: 34-46-40, за яким жителі міста цілодобово, включаючи вихідні й святкові дні, можуть одержати інформацію стосовно санітарно-гігієнічної ситуації. Екологічним цілодобовим постом за звітний період принято більш ніж 540 повідомлень мешканців міста, в основному, на забруднення атмосферного повітря.
Однією із причин напруженої екологічної ситуації в місті є те, що діюча система регулювання та охорони навколишнього середовища складна й малоефективна. У першу чергу це стосується нормативів на викиди забруднюючих речовин і економічного механізму, який би стимулював підприємства до реалізації природоохоронних заходів. Діюче природоохоронне законодавство не враховує ступінь збитку індивідуальному здоров’ю людини й ступінь відповідальності за нього суб’єктів господарської діяльності й, тим більше, компенсації цього збитку.
Впровадження методики оцінки ризику здоров’ю населення дозволить використати вартісну категорію як потужний фактор поліпшення екологічної ситуації. Плата за забруднення навколишнього середовища на цей час ніяк не пов’язана з економічним вираженням таких соціальних категорій, як захворюваність або передчасна смертність, викликаними екологічним неблагополуччям. Виявлення груп і факторів ризику дозволить визначити пріоритети в природоохоронній роботі, ранжувати заплановані природоохоронні заходи та ставити питання про відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності за певний ризик, у т.ч. про їхню фінансову участь у програмах медичного страхування населення та інші форми відшкодування заподіяної шкоди здоров’ю людей у результаті забруднення навколишнього середовища, зазначають у СЕС.