Місь­кий го­ло­ва ого­ло­шує кон­курс на за­мі­щен­ня ва­кан­т­них по­сад:
– го­лов­но­го спе­ці­а­ліс­та від­ді­лу мис­тецтв та на­вчаль­но-про­світ­ниць­кої ро­бо­ти управ­лін­ня куль­ту­ри і мис­тецтв місь­кої ра­ди.
Основ­ні ви­мо­ги до кан­ди­да­та: ви­ща осві­та від­по­від­но­го про­фе­сій­но­го спря­му­ван­ня за освіт­ньо-ква­лі­фі­ка­цій­ним рів­нем ма­гіс­т­ра, спе­ці­а­ліс­та, стаж ро­бо­ти за фа­хом на дер­жав­ній служ­бі чи в ор­га­нах міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня на по­са­ді про­від­но­го спе­ці­а­ліс­та не мен­ше 1 ро­ку або стаж ро­бо­ти за фа­хом в ін­ших сфе­рах управ­лін­ня не мен­ше 3 ро­ків, на­вич­ки ро­бо­ти на комп’юте­рі, во­ло­дін­ня дер­жав­ною мо­вою.
Не­об­хід­ні до­ку­мен­ти:
– за­ява про участь у кон­кур­сі;
– за­пов­не­на осо­бо­ва кар­т­ка (фор­ма П-2ДС) з від­по­від­ни­ми до­дат­ка­ми;
– дві фо­то­кар­т­ки 4х6 см;
– ко­пії до­ку­мен­тів про осві­ту, під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції, при­сво­єн­ня вче­но­го зван­ня, при­суд­жен­ня на­уко­во­го сту­пе­ня;
– де­кла­ра­ція про май­но, до­хо­ди, ви­тра­ти і зо­бов’язан­ня фі­нан­со­во­го ха­рак­те­ру за ми­ну­лий рік за фор­мою, пе­ред­ба­че­ною За­ко­ном Укра­ї­ни “Про за­са­ди за­по­бі­ган­ня і про­ти­дії ко­руп­ції”;
– ко­пія до­ку­мен­та, який по­свід­чує осо­бу;
– ко­пія війсь­ко­во­го квит­ка (для вій­сь­ко­во­служ­бов­ців або війсь­ко­во­зо­бов’яза­них).
На ви­ко­нан­ня Ука­зу Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни від 25.01.2012 № 33/1012 “Про По­ря­док ор­га­ні­за­ції про­ве­ден­ня спе­ці­аль­ної пе­ре­вір­ки ві­до­мос­тей що­до осіб, які пре­тен­ду­ють на зай­нят­тя по­сад, пов’яза­них із ви­ко­нан­ням фун­к­цій дер­жа­ви або міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня” про­тя­гом трьох днів з да­ти одер­жан­ня по­ві­дом­лен­ня про ре­зуль­та­ти кон­кур­су кан­ди­дат на­дає пись­мо­ву зго­ду на про­ве­ден­ня спе­ці­аль­ної пе­ре­вір­ки та ме­дич­ну до­від­ку про стан здо­ров’я, за­твер­д­же­ну Мі­ніс­тер­ст­вом охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни.
До­ку­мен­ти прий­ма­ють­ся про­тя­гом 30 ка­лен­дар­них днів від дня ого­ло­шен­ня в га­зе­ті.
Звер­та­ти­ся за ад­ре­сою: м. За­по­ріж­жя, вул. 40 ро­ків Ра­дянсь­кої Укра­ї­ни, 51, управ­лін­ня куль­ту­ри і мис­тецтв За­по­різь­кої місь­кої ра­ди.
До­дат­ко­ва ін­фор­ма­ція що­до основ­них фун­к­ці­о­наль­них обов’яз­ків, роз­мі­ру та умов опла­ти пра­ці на­да­єть­ся за тел.: 224–31–81, 32–52–22.