Найціннішим скарбом країни є економічно активна людина, а ключовим ресурсом будь-якого підприємства є персонал. Масштабні зміни на ринку праці в умовах глобалізаційних викликів та сучасних ризиків, підвищення гнучкості політики компаній у галузі зайнятості й використання робочої сили посилюють важливість ролі HR в організаціях.

Освітньо-професійна програма «Управління персоналом та економіка праці», що реалізується у Запорізькому національному університеті, являє собою систему документів, розроблену і затверджену закладом вищої освіти на основі Стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (бакалаврський та магістерський рівні вищої освіти). Навчання за даною освітньо-професійною програмою дає можливість здобути освіту у сфері економіки та управління, сформуватися як зрілий спеціаліст з управління персоналом та економіки праці для вітчизняних та іноземних компаній.

Фахівець з управління персоналом та економіки праці однаково добре розуміється на організаторській, управлінській, правовій, обліково-документальній, виховній, педагогічній, соціально-побутовій, психологічній, соціологічній видах діяльності.

У спектрі умінь:

– розробка та реалізація стратегії управління персоналом підприємства;
– формування політики управління працівниками;
– планування руху людських ресурсів, аналіз ринку праці, тенденцій його розвитку та актуального стану;
– формування позитивного HR-бренду компанії та здійснення його оцінки;
– проектування програми щодо формування корпоративної соціальної відповідальності;
– проведення мотиваційного моніторингу;
– проектування компенсаційного пакету, розробка програми формування лояльності працівників і підвищення мотивації персоналу, та реалізація заходів щодо формування корпоративної культури.

Вони також є операційними управлінцями, які організують підбір та наймання, навчання, ротацію, розвиток кар’єри персоналу, який працює в організації, досліджують задоволеність працівників результатами праці. Велику увагу випускаючої кафедри управління персоналом і маркетингу приділено формуванню циклу дисциплін професійної підготовки, які формують знання та вміння, необхідні випускникам для успішної роботи на керівних посадах на підприємствах різних сфер та галузей економіки.

3 фото стаття в газету

Головним у сучасному управлінні персоналом є особистість із властивими їй трудовими можливостями, матеріальними та духовними потребами. Оволодіти сучасними технологіями управління персоналом, бути конкурентоспроможним на ринку праці, досягти успіху у своїй улюбленій сфері професійної діяльності — це складна справа, яка потребує наполегливої праці, досвіду, натхнення та бажання самих студентів (майбутніх фахівців у сфері управління персоналом та економіки праці) розвиватися й не зупинятися на досягнутому.

Майбутні управлінці з персоналу, крім ґрунтовного вивчення обов’язкових навчальних дисциплін циклів загальної та професійної підготовки спеціальності (на бакалавраті вивчаються базові економічні дисципліни, права і свободи людини і громадянина, управлінська діяльність підприємства, фінанси, основи бухгалтерського обліку, а також оптимізаційні методи і моделі, інформаційні технології в управлінні економічними системи тощо, на магістратурі представлені такі дисципліни як «професійно-орієнтований практикум за фахом іноземною мовою», «ділові переговори та етика бізнесу», «соціально-економічна ефективність систем управління персоналом», «теорія та практика кадрової політики держави та організації» тощо), опановують низку обов’язкових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми (на бакалавраті представлені такі вибіркові дисципліни як «ринок праці і демографія», «організаційна поведінка», «управління персоналом організації», «психофізіологія професійної діяльності», «мотивування та оцінка персоналу», «конфліктологія», «організація, нормування і регламентація праці», «кадрове адміністрування і діловодство» тощо, на магістратурі – «управління командами та розвиток лідерських навичок»», «інноваційні технології розробки, обгрунтування і прийняття кадрових рішень», «технології управління персоналом», «організація праці менеджера»» тощо).

Широкий перелік вибіркових навчальних дисциплін в межах університету та в межах спеціальності представлені у каталозі вибіркових дисциплін на платформі Moodle ЗНУ. Формування індивідуальної освітньої траєкторії передбачає можливість індивідуального вибору студентами вибіркових дисциплін в обсязі 25% від загального обсягу кредитів. Вільний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін регулюється “Порядком реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін у Запорізькому національному університеті”, відповідно до якого студенти щороку обирають дисципліни вільного вибору студента у межах університету (на бакалавраті представлені такі вибіркові дисципліни як «безпека життєдіяльності», «цивільний захист», «соціологія», «політологія», «психологія», «психологія пошуку роботи», «сімейне право», «офісні задачі та технології їх вирішення», «основи створення і обліку власного бізнесу» тощо, на магістратурі – «психологія мислення та цілепокладання», «політичні конфлікти та система національної та міжнародної безпеки» «європейська система захисту прав людини», «персональний іміджмейкінг», «сучасні концепції управління людським капіталом», «чинники успішного працевлаштування», «диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні (DIRUT)» тощо) та дисципліни вільного вибору студента у межах спеціальності (на бакалавраті представлені такі вибіркові дисципліни як «розпорядчі та облікові документи з економіки праці», «маркетинг персоналу», «основи управлінського консультування», «спічрайтинг та риторика», «міжнародне управління людськими ресурсами», «інтернет-просування персоналу» тощо, на магістратурі – «тайм-менеджмент», «управління брендом роботодавця», «професійний коучинг», «управління соціальними програмами, компенсаціями та пільгами», «управління організаційною культурою», «управління професійною кар’єрою персоналу», «бюджетування управління персоналом» тощо), які є професійно-орієнтованими, дозволяють здійснити більш глибоку професійну підготовку майбутніх фахівців і відповідають реальним запитам практики.

1 фото стаття в газету

Для дисциплін навчального плану підготовки за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» розроблені навчально-методичні комплекси, які містять силабуси, методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи, контрольні та тестові завдання, конспект лекцій, що є у вільному доступі в системі СЕЗН Moodle ЗНУ.

Освітній процес здійснюється викладачами кафедри управління персоналом і маркетингу (e-mail: upim_znu@ukr.net), серед яких: 5 докторів економічних наук (з них 5 професори), 6 кандидатів економічних наук (з них 2 доценти). Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють освітній процес, відповідають вимогам ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-професійну програму за кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної роботи, є професіоналами своєї справи та знаходять індивідуальний підхід до студента. Викладачі проходять підвищення кваліфікації відповідно до визначених термінів та активно беруть участь у міжнародних стажуваннях. Викладачі кафедри є членами спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій, відповідальними редакторами фахових збірників наукових праць, членами організаційного комітету щорічних міжнародних та внутрішньо вузівських науково-практичних конференцій, членами вченої ради та науково-методичної ради економічного факультету.

В процесі організації навчального процесу залучаються професіонали з досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної, творчої роботи та роботи за фахом, а також іноземні лектори.
На заняттях успішно реалізуються принципи та методи контексного, інтерактивного та проблемного навчання, застосовуються ігрові, інтегровані, мультимедійні, мережеві навчальні технології тощо.
Зусилля професорсько-викладацького складу кафедри спрямовані на створення у студентів позитивної мотивації в оволодінні економічними дисциплінами не тільки на навчальних заняттях, але і у позааудиторному спілкуванні, в процесі якого акцентується увага на оволодіння комплексом спеціальних знань і умінь, що дозволяють вільно орієнтуватись в сучасній соціально-економічній ситуації, виявляти основні тенденції.

2 фото стаття в газету

Важливим етапом науково-дослідної роботи студентів є підготовка і захист курсових і дипломних робіт. Науково-педагогічний склад кафедри управління персоналом і маркетингу здійснює безпосереднє методичне забезпечення і керівництво студентами при підготовці курсових та дипломних робіт. Тематика курсових і магістерських робіт студентів пов’язана з сучасними актуальними проблемами управління персоналом і економіки праці та відображає розвиток наукової думки.

Формування конкурентоспроможного фахівця, теоретичні знання якого сприятимуть підвищенню ефективності діяльності вітчизняних підприємств, неможливо без набуття практичних вмінь та навичок під час навчання у вищому навчальному закладі. Оволодіти необхідними вміннями та навичками студентам дає можливість виробнича практика. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці у сфері їх майбутньої професії, формування в них, на базі одержаних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи у виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності. Бази практики надаються Запорізьким національним університетом на основі заключених договорів про співпрацю з підприємствами, організаціями та установами регіону.

Кафедра офіційно співпрацює з провідними підприємствами регіону щодо надання практики та офіційного працевлаштування. Виробничу та переддипломну практику студенти проходять на таких підприємствах та організаціях, як: ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Запорізький залізорудний комбінат», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Запоріжвогнетрив», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», Запорізький обласний центр зайнятості, ТОВ «Торговий дім «Елмакс», ТОВ НВП «Імпульс», ТД «Меблі Сова», видавництва «Вектор», ПАТ «СК «Країна» тощо.

Однією з переваг освітньо-професійної програми є врахування вимог стейкголдерів при формуванні програмних компетентностей, зокрема на базі економічного факультету функціонує Бізнес-інкубатор і створена Асоціація роботодавців, у рамках якої представники бізнесу беруть активну участь у науковій діяльності факультету й активно взаємодіють зі здобувачами освіти. Такими формами співпраці є викладання лекцій, надання баз практик, працевлаштування, участь у конференціях, зібраннях Бізнес-інкубатору, засіданнях круглих столів. Залучення до співпраці відомих та успішних випускників кафедри є також є усталеною практикою в організації навчального процесу кафедри управління персоналом і маркетингу.
Національна та міжнародна кредитна мобільність студентів бакалаврату та магістратури забезпечується на основі заключених двосторонніх договорів між Запорізьким національним університетом та закладами вищої освіти України (Дніпровським національним університетом залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Київським інститутом Національної гвардії України), а також закладами вищої освіти Польщі, Португалії, Румунії, КНР.

Навчаючись за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» рівнів підготовки бакалавра та магістра у студентів набуваються знання і вміння, а також формуються конкретні компетентності для ефективного управління персоналом та регулювання соціально-трудових відносин, реалізації заходів з економіки праці з урахуванням норм чинного законодавства та інтересів сучасних підприємств.

Освітньо-професійна программа «Управління персоналом та економіка праці» орієнтована на глибоку спеціальну підготовку фахівців, відповідно до вимог ринку праці, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до непередбачуваних змін у зовнішньому середовищі.

Сферами професійної діяльності за даною спеціальністю виступають численні професійні посередники та дослідники на ринку праці, комерційні, державні та інші структури. Випускники зможуть обіймати посади керівників HR-відділів (департаментів), менеджерів (управителів), професіоналів в галузі праці та зайнятості, професійних агентів із зайнятості та трудових контактів, економістів, фахівців з питань соціального захисту населення, викладачів і наукових співробітників тощо.

Саме випускники економічного факультету нашого вишу, які отримали фахову освіту, здобувають зараз чи лише збираються вступати на навчання за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» є затребуваними фахівцями на сучасному ринку праці, здатними передбачати HR ролі майбутнього в організаціях, підприємствах та установах та забезпечити їх успішне функціонування в умовах відкритості національного ринку та розвитку міжнародних економічних відносин. На сьогодні випускники факультету успішно працевлаштовані й успішно ведуть власний бізнес на провідних підприємствах Запорізької області та інших областей України, здійснюючи свій вагомий внесок у їх розвиток та розвиток країни в цілому.

Інформація щодо вступу:

Підготовка ведеться за двома рівнями освіти: бакалавр з управління персоналом та економіки праці, магістр з управління персоналом та економіки праці.
Для вступу на спеціальність 051 «Економіка» (ОПП «Управління персоналом та економіка праці») на 1 курс бакалаврату на основі документу про повну загальну середню освіту необхідно скласти Національний мультидисциплінарний тест (НМТ 2022), який складається з конкурсних предметів: українська мова, математика, історія України.

Для вступу на спеціальність 051 «Економіка» (ОПП «Управління персоналом та економіка праці») на 1 (зі скороченим строком), 2, 3 курси бакалаврату на основі диплому молодшого спеціаліста необхідно скласти Національний мультидисциплінарний тест (НМТ 2022), який складається з конкурсних предметів: українська мова, математика, історія України або хімія або надати раніше отримані сертифікати ЗНО 2019/2020/2021 Українського центру оцінювання якості освіти за такими конкурсними предметами: українська мова і література, математика, історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (ЗНО 2021), українська мова і література, математика, іноземна мова або географія (ЗНО 2020/2019).

Для вступу на спеціальність 051 «Економіка» (ОПП «Управління персоналом і економіка праці») на 1 курс магістратури на основі документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень необхідно скласти Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК), який є комплексним за спеціальністю, складається з дисциплін: організація праці, нормування праці, мотивація персоналу, управління персоналом.

Також зверніть увагу на таку форму вступу, як мотиваційний лист. Це – краща практика світових університетів, вперше введена в Україні в широке використання після запровадження у 2020 році. Він може подаватися через ЄДЕБО. При вступі на бюджетну форму навчання використовується для рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом. При вступі на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб він може бути основою для рейтингування вступників. Приклад оформлення мотиваційного листа лінком.

Інформація щодо організації вступної кампанії у 2022 році. Також інформацію щодо особливостей (змін) у вступній кампанії вступу оприлюднюється на сайті Міністерства освіти і науки України за лінком.

Запрошуємо до навчання! За додатковою інформацією звертайтеся на кафедру управління персоналом і маркетингу: 69063, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 74, V корпус, кабінет 218-А,

Телефони: (061) 228-76-25, +380665708552, +380681199362, +380937102917, (061) 228-75-38, (061) 289-12-68
Приймальна комісія ЗНУ. Електронна пошта pk.znu.ua@gmail.com приймальної комісії ЗНУ.
Додаткова інформація;
сторінка кафедри УПіМ в соціальній мережі @upim_znu;
Телеграм-канал кафедри УПіМ.

Гарантка освітньо-професійної програми магістерського рівня «Управління персоналом та економіка праці», професорка кафедри управління персоналом і маркетингу Запорізького національного університету, д.е.н. Гельман Валентина Миколаївна

____

Посилання на наш Телеграм-канал