У За­по­ріж­жі пре­зен­то­ва­но Кни­гу пам’яті про зем­ля­ків-за­по­ріж­ців, які за­ги­ну­ли мир­но­го ча­су.
Кни­га ство­ре­на за іні­ці­а­ти­ви За­по­різь­ко­го місь­ко­го фон­ду со­ці­аль­но­го і пра­во­во­го за­хис­ту сі­мей вій­сь­ко­во­служ­бов­ців, що за­ги­ну­ли в мир­ний час, при спри­ян­ні й фі­нан­со­вій під­трим­ці об­лас­ної дер­жав­ної ад­мі­ніс­т­ра­ції, об­лас­ної ра­ди, За­по­різь­ко­го об­лас­но­го від­ді­лен­ня по­шу­ко­во-ви­дав­ни­чо­го агент­ст­ва “Кни­га Пам’яті Укра­ї­ни”.
Від­кри­ва­ю­чи зі­бран­ня, го­ло­ва обл­ра­ди Пав­ло Мат­ві­єн­ко за­зна­чив:
– Ви три­ма­є­те в ру­ках уні­каль­не ви­дан­ня, що пе­ре­слі­дує бла­го­род­ну ме­ту – склас­ти да­ни­ну пам’яті во­ї­нам, за­гиб­лим мир­но­го ча­су.
Мо­ло­ді хлоп­ці – силь­ні, здо­ро­ві, хо­роб­рі – від­да­ли свої жит­тя, чес­но ви­ко­нав­ши війсь­ко­вий обов’язок і клят­ву.
У сво­є­му сло­ві, звер­не­но­му, пе­ре­дов­сім, до при­сут­ніх на пре­зен­та­ції сол­датсь­ких ма­те­рів, го­ло­ва об­л­дер­жад­мі­ніс­т­ра­ції Олек­сандр Пек­лу­шен­ко ска­зав:
– Ви­дан­ням цієї кни­ги ми за­свід­чу­є­мо свою не­бай­ду­жість до го­ря рід­них і близь­ких за­гиб­лих і, на­сам­пе­ред, сол­датсь­ких ма­те­рів. Низь­кий уклін вам, до­ро­гі ма­те­рі! Віч­на пам’ять вам, сол­да­ти ми­ру! Ми зав­ж­ди пам’ята­ти­ме­мо про вас…
На пре­зен­та­ції та­кож ви­сту­пи­ли го­ло­ва За­по­різь­ко­го місь­ко­го фон­ду пра­во­во­го і со­ці­аль­но­го за­хис­ту сі­мей вій­сь­ко­во­служ­бов­ців, за­гиб­лих мир­но­го ча­су, Ган­на Во­ро­бйо­ва, го­лов­ний ре­дак­тор Кни­ги пам’яті Ва­силь Сльо­та, сол­датсь­ка ма­ти Ні­нель Уді­ло­ва, за­ступ­ник війсь­ко­во­го ко­мі­са­ра обл­вісь­к­ко­ма­ту пол­ков­ник Ми­хай­ло Лог­ви­нов, го­ло­ва Одесь­кої об­лас­ної ор­га­ні­за­ції сі­мей по­лег­лих вій­сь­ко­во­служ­бов­ців та ін­ва­лі­дів Війсь­ко­вих Сил Олек­сандр Лу­гансь­кий та ін­ші.
Сол­датсь­ким ма­те­рям вру­че­но кни­ги і кві­ти.
Від­був­ся кон­церт За­слу­же­но­го пра­ців­ни­ка куль­ту­ри Укра­ї­ни Ана­то­лія Сер­дю­ка і ан­сам­б­лю скри­па­лів За­по­різь­ко­го му­зич­но­го учи­ли­ща іме­ні Пла­то­на Май­бо­ро­ди.
Сол­датсь­ких ма­те­рів щи­ро при­ві­та­ли з Но­во­річ­чям та Різ­д­вом Хрис­то­вим.