Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Державну програму приватизації”, з метою удосконалення процесу приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя та забезпечення процесу надходження коштів до міського бюджету від відчуження комунального майна, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до Програми приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя, затвердженої рішенням міської ради від 05.10.2011 №83 (додаються).
2. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради забезпечити оприлюднення зазначеного регуляторного акта на офіційному порталі Запорізької міської влади та в газеті “Запорозька Січ”.
3. Департаменту комунальної власності та приватизації міської ради, іншим виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам та організаціям забезпечити виконання Програми приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя (зі змінами та доповненнями) щодо об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.В. Гриценка, постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (В. В. Полюсов).
Міський голова О.Ч.Сін

Зміни та доповнення до Програми приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя, затвердженої рішенням міської ради від 05.10.2011 №83
1. У тексті Програми слова “цілісний майновий комплекс” у всіх відмінках замінити словами “єдиний майновий комплекс”.
2. У пункті 1.2 Програми замість слів: “…1993–2010…” читати: “…1993–2011…” та далі за текстом.
3. В абзаці 2 пункту 2.1 Програми замість слів: “…до положень Державної програми приватизації…” читати: “…до положень Законів України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, “Про приватизацію державного майна”…” та далі за текстом.
4. Пункт 2.2 Програми викласти в такій редакції:
“2.2 Група А – єдині майнові комплекси комунальних підприємств та їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені в самостійні суб’єкти господарювання – юридичні особи (у тому числі ті, що передані в оренду, перебувають у процесі реструктуризації), на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період не перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартості майна яких недостатньо для формування статутного капіталу акціонерного товариства, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані; окреме індивідуально визначене майно, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких таке майно розташовано.
Група В – єдині майнові комплекси комунальних підприємств (у тому числі ті, що передані в оренду), їх структурних підрозділів, на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартість майна яких достатня для формування статутного капіталу акціонерного товариства, у тому числі разом із земельними ділянками комунальної власності, на яких вони розташовані; акції акціонерного товариства, утвореного в процесі приватизації та корпоратизації (крім об’єктів групи Г); єдині майнові комплекси підприємств і організацій сільського, рибного господарства та агропромислового комплексу незалежно від вартості майна та середньооблікової чисельності працюючих, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані.
Група Г – єдині майнові комплекси комунальних підприємств та акції акціонерних товариств, які на момент прийняття рішення про приватизацію (продаж) мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), підприємств оборонно-промислового комплексу, а також об’єкти, визначені уповноваженими органами управління як такі, що потребують застосування індивідуального підходу до приватизації (такі, що мають унікальні виробництва, використовують рідкісні ресурси (нематеріальні активи, ноу-хау, включаючи науково-дослідні та проектно-конструкторські організації та установи, які відповідають таким вимогам)).
Група Д – об’єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди, передавальні пристрої, які не введені в експлуатацію), законсервовані об’єкти, в тому числі разом із земельними ділянками комунальної власності, на яких вони розташовані.
Група Е – акції (частки, паї), що належать комунальній власності у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами.
Група Ж – об’єкти соціально-культурного призначення, в тому числі разом із земельними ділянками комунальної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації.
5. В абзаці 2 пункту 3.1.1 Програми слова: “…та відповідно до цієї Програми” виключити.
6. Абзац 1 пункту 3.2 Програми викласти в такій редакції:
“3.2 У випадку, коли орендарем здійснено за рахунок власних коштів за згодою орендодавця (що має бути відображено як у договорі оренди, так і у відповідному рішенні міськвиконкому) поліпшення орендованого об’єкта, які неможливо відокремити від об’єкта без заподіяння йому шкоди, у розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості об’єкта, за яким воно було передано в оренду, визначеної суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання для цілей оренди майна, а також виконані зобов’язання в повному обсязі з впорядкування прилеглої до об’єкта території в порядку, визначеному відповідними договорами, орендар об’єкта має право на його викуп.”
7. В абзаці 3 пункту 3.2 Програми замість слів: “…підтвердних документів з цього приводу…” читати: “… підтверджувальних документів про здійснення невід’ємних поліпшень, передбачених пунктом 3.1.3 Програми…”
8. В абзаці 2 пункту 3.4 Програми замість слова: “…переліку…” читати: “…переліків…”.
9. Перелічення 1 пункту 3.5 Програми викласти в такій редакції: “відсутні необхідні документи, що подаються разом з пропозиціями стосовно включення об’єкта до переліку;”.
10. Абзац 2 пункту 3.7.5 Програми викласти в такій редакції: “якщо на участь в аукціоні, конкурсі подав заяву один покупець, орган приватизації може прийняти рішення про приватизацію об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни та на умовах, встановлених для продажу на конкурентних засадах.”
11. Абзац 3 пункту 3.7.5 Програми виключити.
12. Перелічення 2 пункту 4.1 Програми викласти в такій редакції: “у місячний строк з моменту прийняття рішення про приватизацію об’єкта орган, що здійснює управління майном цього об’єкта, передає у встановленому порядку органу приватизації функції з управління цим об’єктом, крім майна, що не підлягає приватизації”.
13. Перелічення 3 пункту 4.1 Програми викласти в такій редакції: “прийняття органом приватизації рішення про підготовку об’єкта приватизації до продажу та проведення інвентаризації (у разі необхідності – із залученням аудитора);”.
14. Пункт 4.1 Програми після перелічення 3 доповнити абзацом такого змісту: “здійснення орендодавцем (у разі необхідності) заходів щодо компенсації орендарю при приватизації вартості невід’ємних поліпшень, проведених ним за рахунок власних коштів за згодою орендодавця під час оренди: створення комісії у порядку та на умовах, визначених відповідним рішенням міськвиконкому, з метою встановлення нею факту наявності та визначення розміру витрат орендаря на поліпшення об’єкта оренди. За результатами роботи комісії складається акт визначення витрат орендаря, дані якого враховуються суб’єктом оціночної діяльності при визначенні під час приватизації ціни продажу зазначеного об’єкта, що містить невід’ємні поліпшення, ринкова вартість яких визначається відповідно до вимог чинного законодавства з питань приватизації. Підготовка та затвердження зазначеного акта передує встановленню органом приватизації дати оцінки об’єкта приватизації.”.
15. Пункти 5.3, 5.4 Програми виключити.
16. У пункті 5.5 Програми замість слів: “…(початкова вартість продажу)…” читати: “…(початкова ціна продажу)…” та далі за текстом.
17. У переліченні 12 пункту 9.3 Програми замість слів: “…акт робочої комісії про прийняття в експлуатацію реконструйованого об’єкта” читати: “…декларація про готовність об’єкта до експлуатації”.
18. Пункт 9.4 Програми після слів: “…зареєстрованими у Міністерстві юстиції України…” читати: “…статтею 23 Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”…” та далі за текстом.

Аналіз
регуляторного впливу щодо обґрунтування регуляторного акта – проекту рішення міської ради “Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.10.2011 №83 “Про Програму приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя”
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв`язати шляхом державного регулювання.
Удосконалення процесу приватизації об’єктів права комунальної власності з урахуванням чинних нормативно-правових актів.
2. Визначення цілей державного регулювання.
Метою здійснення регуляторного акта є забезпечення єдиного чіткого, прозорого та ефективного порядку підготовки об’єктів комунальної власності до продажу та подальшої їх приватизації.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей. Альтернативних способів досягнення зазначеної мети немає.
4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.
Визначена проблема буде вирішена доведенням вищезазначеного рішення міської ради до виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, які братимуть участь у процесі приватизації комунального майна, а також юридичних і фізичних осіб, які є покупцями об’єктів приватизації.
5. Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.
Результат реалізації цього рішення позитивно відзначиться на ефективності процесу приватизації комунального майна, забезпечить прозорість взаємовідносин між продавцем та покупцем такого майна.
6. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.
Регуляторний акт приймається без визначення строку дії.
7. Показники результативності регуляторного акта.
Результат реалізації цього рішення посилить відповідальність за дотриманням вимог чинного законодавства України.
8. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
Відстеження результативності регулятивного акта буде здійснюватися органом приватизації в процесі здійснення відповідних процедур щодо об’єктів приватизації шляхом порівняльного аналізу проблемних питань, їхніх якісних та кількісних показників, які виникатимуть.
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. В. Гриценко