1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Даний порядок розроблено на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, Закону України “Про рекламу”, Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, “Правил благоустрою території міста Запоріжжя”, затверджених рішенням міської ради від 22.06.2011 № 41 (далі – Правила благоустрою).
1.2. Порядок розміщення реклами на об’єктах Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” (далі – реклама на об’єктах КП “Запоріжелектротранс”) регулює правові відносини між органами місцевого самоврядування, КП “Запоріжелектротранс” і фізичними та юридичними особами, незалежно від форми власності, що виникають в процесі розміщення реклами на об’єктах КП “Запоріжелектротранс”.
1.3. Розміщення реклами на об’єктах КП “Запоріжелектротранс” юридичними та фізичними особами, незалежно від форми власності, провадиться з урахуванням архітектурних, планувальних, функціональних, історико-культурних особливостей м.Запоріжжя, типології елементів місцевого середовища та з додержанням Правил благоустрою.
2. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
2.1. Реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких осіб чи товарів.
2.2. Реклама на об’єктах КП “Запоріжелектротранс” – реклама, що розміщується на території КП “Запоріжелектротранс”, зовнішній та внутрішній поверхнях транспортних засобів та споруд підприємства КП “Запоріжелектротранс”.
2.3. Соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.
2.4. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача.
2.5. Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України “Про рекламу” та “Типових правилах розміщення зовнішньої реклами”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.03 № 2067.
З. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА ТРАНСПОРТІ
3.1. Реклама на об’єктах КП “Запоріжелектротранс”, незалежно від її типу та місця розташування, розміщується згідно з отриманим відповідним погодженням та укладенням договору з КП “Запоріжелектротранс”.
4.ПОВНОВАЖЕННЯ КП “ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС”
4.1. До повноважень КП “Запоріжелектротранс” входять:
4.1.1. Розгляд заяв розповсюджувачів реклами на розміщення реклами на транспорті, укладення відповідних договорів на розміщення реклами на транспорті.
4.1.2. Погодження розміщення реклами на транспорті на власних об’єктах.
4.1.3. Надання міському голові або заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Робочому органу з питань розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжі інформації про порушення розповсюджувачами реклами на транспорті даного Порядку.
4.1.4. Підготовка та подання територіальним органам в сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розміщення та розповсюдження реклами на транспорті.
4.1.5. Демонтаж спеціальних конструкцій, розміщених на будівлях, спорудах, елементах вуличного обладнання тощо, баласоутримувачами яких є КП “Запоріжелектротранс” на підставі наказу (розпорядження) керівника підприємства або доручення Робочого органу з питань розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжі.
4.1.6. Інші повноваження відповідно до законодавства.
5.ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОГОДЖЕНЬ НА РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА ОБ’ЄКТАХ КП “ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС”
5.1. Для одержання погодження заявник подає представнику підприємства заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:
5.1.1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
5.1.2. Фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менше як 6х9 см), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.
5.1.3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-підприємця.
5.2. КП “Запоріжелектротранс” протягом п’яти робочих днів з дати надходження заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, та предмет технічної можливості використання заявленого місця з метою розміщення реклами.
5.3. На вимогу КП “Запоріжелектротранс” заявник отримує додаткове погодження з:
5.3.1. Державтоінспекцією – у разі розміщення реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування.
5.3.2. Відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду – у разі розміщення реклами на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду.
5.3.3. Утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.
5.3.4. Департаментом архітектури та містобудування – у разі розміщення рекламної конструкції, не передбаченої даним Порядком.
5.4. Після перевірки місця на предмет технічної можливості та отримання додаткових погоджень з органами (посадовими особами), зазначеними в п. 5.3 даного Порядку, керівник КП “Запоріжелектротранс” приймає рішення про погодження місця розташування та укладення відповідного договору.
5.5. У разі прийняття рішення про відмову у погодженні місця розташування реклами на об’єктах КП “Запоріжелектротранс” керівник КП “Запоріжелектротранс” протягом трьох робочих днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь.
5.6. Укладений договір з КП “Запоріжелектротранс” є підставою для розміщення реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.
5.7. Протягом 5 робочих днів з дати укладення договору на розміщення реклами, її експонування та технічне утримання місця розміщення реклами КП “Запоріжелектротранс” подає Робочому органу інформацію про реквізити договору, про найменування та юридичну адресу заявника та період, на який укладено договір.
5.8. Плата за розміщення, експонування реклами та технічне утримання місця розміщення реклами на об’єктах КП “Запоріжелектротранс”, а також за здійснення погодження технічної можливості місця розташування здійснюється в порядку та розмірі, затвердженому керівником підприємства, та на умовах, визначених договором.
5.9. Під час подання заяви або оформлення договору представник КП “Запоріжелектротранс” в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення.
5.10. Під час оформлення договору втручання у форму та зміст реклами забороняється.
5.11. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати КП “Запоріжелектротранс” фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менше 6 х 9 см).
5.12. Розміщення внутрішньої реклами та реклами на бортах рухомого складу КП “Запоріжелектротранс” погоджується лише з КП “Запоріжелектротранс”.
5.13. Розміщення реклами на об’єктах КП “Запоріжелектротранс” з дотриманням вимог безпеки і правил дорожнього руху не вимагає отримання дозволів.
6. ПОРЯДОК ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРІВ НА РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА ОБ’ЄКТАХ КП “ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС”
6.1. У зв’язку з виникненням потреби у зміні технологічної схеми рекламного засобу розповсюджувач реклами звертається до КП “Запоріжелектротранс” з письмовою заявою у довільній формі про внесення у договір відповідних змін. До заяви додаються: технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу, фотокартка рекламного засобу та ескіз з конструктивним рішенням. КП “Запоріжелектротранс” протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви розглядає її та визначає заінтересовані органи (особи), з якими розповсюджувачу необхідно узгодити зміни технологічної схеми рекламного засобу. Після узгодження даної схеми КП “Запоріжелектротранс” вносить відповідні зміни у договір.
6.2. У разі зміни містобудівної ситуації проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, КП “Запоріжелектротранс” у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача реклами.
У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва КП “Запоріжелектротранс” надає розповсюджувачу реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у договір.
Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.
Витрати, пов’язані з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюються за власний рахунок розповсюджувача реклами – власника рекламного засобу. При цьому на період здійснення демонтажно-монтажних робіт власник звільняється від плати за розміщення, експонування реклами та технічне утримання місця розміщення реклами.
6.3. У продовженні строку дії договору може бути відмовлено в разі порушення порядку розміщення реклами та експлуатації рекламних засобів протягом терміну дії договору (незадовільного технічного та естетичного стану рекламних засобів, порушень вимог техніки безпеки та пошкодження благоустрою прилеглої території під час розташування та експлуатації рекламних засобів тощо), інших підстав, передбачених договором.
6.4. По закінченні терміну дії договору (якщо не була подана заява на продовження терміну дії договору або у продовженні терміну дії договору відмовлено) власник зобов’язаний у триденний термін сплатити за демонтажні роботи, а КП “Запоріжелектротранс” – демонтувати рекламу.
У випадку, якщо у такий термін оплату за демонтаж не проведено, конструкція демонтується згідно з Порядком демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конструкцій, які призначені для розміщення зовнішньої реклами.
6.5. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду договір підлягає переоформленню.
Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до КП “Запоріжелектротранс” із заявою у довільній формі про переоформлення договору.
6.6. До заяви додається:
6.7.1. Документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб (належним чином завірена копія, оригінал або нотаріально засвідчена копія надається для огляду).
6.7.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-підприємця.
6.7.3. Довідку про включення до Єдиного державного реєстру.
6.7.4. Банківські реквізити.
6.7.6. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів КП “Запоріжелектротранс” вносяться відповідні зміни до Договору.
7. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ НА РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ
7.1. Договір достроково може бути розірвано у випадках:
7.1.1. Письмової заяви розповсюджувача реклами.
7.1.2. У разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців.
7.1.3. У разі не переоформлення договору в установленому порядку.
7.1.4. На підставі рішення суду.
7.1.5. У випадку несплати або неповної оплати за розміщення, експонування реклами та технічне утримання місця розміщення реклами більше двох місяців підряд.
7.1.6 Інші підстави, передбачені законодавством або договором.
8. ПЛАТА ЗА РОЗМІЩЕННЯ, ЕКСПОНУВАННЯ РЕКЛАМИ ТА ТЕХНІЧНЕ УТРИМАННЯ МІСЦЯ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ
8.1. Плата за розміщення, експонування реклами та технічне утримання місця розміщення реклами встановлюється керівником КП “Запоріжелектротранс” та справляється в строки та в порядку, відповідно до укладеного договору.
8.2. Розмір плати за розміщення, експонування реклами та технічне утримання місця розміщення реклами не може встановлюватися залежно від змісту реклами.
8.3. У випадку розміщення на спеціальних рекламних конструкціях соціальної реклами (в рамках всеукраїнських або місцевих програм, за наявності відповідних рішень виконавчого комітету міської ради або відповідних листів від ініціаторів таких програм та письмового узгодження робочого органу) на час розміщення такої соціальної реклами плата за розміщення, експонування реклами та технічне утримання місця розміщення реклами не стягується.
8.4. Для погодження розміщення соціальної реклами особа подає КП “Запоріжелектротранс” відповідний лист від ініціаторів таких програм з письмовим узгодженням робочого органу не пізніше як за тридцять календарних днів до початку місяця, в якому планується розміщення соціальної реклами.
9. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РЕКЛАМИ НА ОБ’ЄКТАХ КП “ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС”
9.1. Визначення місць розташування та типу зовнішньої реклами, з додержанням Правил благоустрою, здійснюється у відповідності до Технічних умов, розроблених та затверджених на КП “Запоріжелектротранс”
9.2. Враховуючи специфічність об’єктів КП “Запоріжелектротранс”, спеціальні вимоги ПЕТТ щодо їх утримання та експлуатації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється виключно спеціалістами КП “Запоріжелектротранс”.
9.3. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.
9.4. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.
9.5. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією при умові забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворення зображення дорожніх знаків.
9.6. Освітлення реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.
9.7. Нижній край рекламної конструкції, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, повинен розташовуватися на висоті не менше як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття.
9.8. Відповідальність за технічний та естетичний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач реклами згідно з законодавством.
9.9. Забороняється розташовувати рекламні засоби:
9.9.1. На висоті менше як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.
9.9.2. Розміщення реклами на пам’ятках історії та архітектури і у межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.
9.9.3. Реклама на транспортних засобах, яка повторює чи імітує кольорографічні схеми спеціальних та оперативних транспортних засобів, реклама із нанесенням світлоповертаючих матеріалів, реклама, яка супроводжується звуковими чи світловими сигналами.
9.9.4. Забороняється розміщувати рекламу на скляних (прозорих) поверхнях транспортних засобів, за винятком випадків, коли для цього використовуються матеріали, які забезпечують безперешкодний огляд з салону транспортного засобу.
9.9.5. Забороняється розповсюдження реклами через радіотрансляційні або інші звукові мережі сповіщання пасажирів у транспортних засобах КП “Запоріжелектротранс”, за винятком розповсюдження соціальної реклами.
9.9.6. На об’єктах КП “Запоріжелектротранс” забороняється розміщення реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби.
9.10. Застосування мови під час розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до законодавства України про мови.
10. ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ РЕКЛАМИ ЗГІДНО З КЛАСИФІКАЦІЙНИМ ПЕРЕЛІКОМ
10.1. Рекламні конструкції на опорах електромереж КП “Запоріжелектротранс”:
10.1.1. Спеціальні конструкції-рекламні покажчики.
Спеціальні конструкції – рекламні покажчики двостороннього зображення повинні мати габарити 1,25х1,0 м, виконуватися з внутрішнім підсвітленням, розміщуватись на висоті 5,0 м від поверхні дорожнього покриття, в бік пішохідного тротуару, не більше одного на одній опорі.
10.2.2. Типові інформаційні вуличні покажчики.
Типові інформаційні вуличні покажчики з рекламною площиною, двостороннього зображення, розміром 1,52х1,28 м, з внутрішнім підсвітленням, призначені для вказування напрямку руху та місцезнаходження окремого об’єкта, розміщуються на висоті 5,0 м від поверхні дорожнього покриття, не більше одного на одній опорі. Типові інформаційні вуличні покажчики розміщуються у відповідності до комплексної інформаційної програми установки світлових вуличних покажчиків у м. Запоріжжі.
10.1.3. Рекламні засоби-троли.
Рекламні засоби-троли двостороннього зображення, з внутрішнім підсвітленням або без підсвітлення, розміщуються на кронштейнах опор, над проїжджою частиною дороги, перпендикулярно до руху транспорту, з дотриманням вимог безпеки та правил дорожнього руху.
10.1.4. Рекламні засоби-перетяжки.
Рекламні засоби-перетяжки двостороннього зображення, без підсвітлення, розміром 0,6х8,0 м, виготовляються з вінілової тканини, без жорсткого каркасу, зображення наноситься методом друку або аплікації із клейкої плівки, розміщуються над проїжджою частиною дороги перпендикулярно до руху транспорту, з дотриманням вимог безпеки та правил дорожнього руху. Нижній край рекламних засобів повинен знаходитися на висоті не менше 5,0 м від поверхні дорожнього покриття. Місця розміщення рекламних засобів повинні бути спеціально технічно обладнані.
10.1.5. Спеціальні рекламні конструкції для розміщення афішної реклами.
Спеціальні рекламні конструкції, з підсвітленням або без підсвітлення, призначені для розміщення афішної реклами. Нижній край рекламного засобу повинен знаходитися на висоті не менше 1,5 м від поверхні землі. Тип рекламного засобу визначається проектом, розробленим спеціалізованою проектною організацією, з урахуванням технічних можливостей місць розміщення, архітектурних особливостей середовища та формату друкованої афіші. При розміщенні декількох рекламних конструкцій, тип рекламного засобу повинен відповідати встановленому зразку для даного напрямку.
Розклеювання афіш та оголошень безпосередньо на електроопорах контактної мережі забороняється.
10.1.6. Дорожні знаки суміщені з типовими інформаційними вуличними покажчиками.
Дорожні знаки суміщені з типовими інформаційними вуличними покажчиками з рекламною площиною, одностороннього зображення, розміром відповідно до Конвенції про дорожні знаки та сигнали та державного стандарту “Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування”, призначені для вказування напрямку руху та місцезнаходження окремого об’єкта, розміщуються на висоті 5,0 м від поверхні дорожнього покриття, не більше одного на одній опорі.
Дорожні знаки суміщені з типовими інформаційними вуличними покажчиками розміщуються з обов’язковим погодженням органом ДАІ у відповідності до затвердженої схеми розташування дорожніх знаків у м. Запоріжжі.
10.2. Рекламні конструкції та пано на даху та фасадах будинків і споруд КП “Запоріжелектротранс”.
Рекламні конструкції на даху та фасадах будинків і споруд виконуються з внутрішнім або зовнішнім підсвітленням або без такого, розміщуються, виходячи з архітектурних особливостей будинку та містобудівної ситуації, на підставі попереднього технічного висновку.
11. КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА ОБ’ЄКТАХ КП “ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС”
11.1. Контроль за додержанням цього Порядку здійснює виконавчий комітет Запорізької міської ради, Робочий орган з питань розміщення зовнішньої реклами у м.Запоріжжя та КП “Запоріжелектротранс”.
11.2. У разі порушення Порядку розміщення реклами на об’єктах КП “Запоріжелектротранс” до порушників вживаються відповідні заходи з усунення порушень, передбачених Законом України “Про рекламу”, Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, іншим діючими нормативно-правовими актами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також Порядком демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конструкцій, які призначені для розміщення зовнішньої реклами, затвердженим рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради.
Додатки до Порядку розміщення реклами на об’єктах Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” можна переглянути на офіційному порталі Запорізької міської влади (www.meria.zp.ua) у розділі “Підприємцям” на сторінці “Регуляторна політика”.