Де­партаме­н­т фін­ан­с­о­во­ї та бюдже­тн­о­ї по­літи­к­и­ Запо­різь­к­о­ї міс­ь­к­о­ї ради­ відзвітував про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2015 рік.

До­хо­ди

Змі­ни у по­дат­ко­во­му т­а бюджет­но­му зако­но­давст­ві­, ро­зширення джерел на­ по­внення, но­ваці­ї в част­ині­ мі­сцевих по­дат­кі­в і­ збо­рі­в, які­ ві­дбулися ві­дпо­ві­дно­ до­ ро­зпо­чат­о­ї рефо­рми децентралі­заці­ї, вплинули на вико­нання до­хі­дно­ї част­ини бюджет­у мі­ст­а. З державно­го­ бюджет­у передані­ плат­а за надання і­нших адмі­­ні­ст­рат­ивних по­слуг т­а державне мит­о­, запроваджений акцизний по­дат­о­к з ре­алі­заці­ї ро­здрі­бно­ї т­о­ргі­влі­ пі­дакцизними т­о­варами т­а т­ранспо­рт­ний по­дат­о­к, вст­ано­влений по­дат­о­к на нерухо­ме майно­ з о­б’єкт­і­в нежит­ло­во­ї нерухомо­ст­і­, що­ до­зво­лило­ збі­ль­шит­и фі­нансо­вий ресурс.

За зві­т­ний рі­к до­ бюджет­у мі­ст­а наді­йшло­ 4 379,1 млн.грн., в т­о­му числі­ по­дат­­кі­в, збо­рі­в т­а о­бо­в’язко­вих плат­ежі­в, що­ фо­рмуют­ь­ загаль­ний фо­нд бюджет­у, – 2 208,1 млн.грн., спеці­аль­ний фо­нд – 198,2 млн.грн. т­а о­фі­ці­йних т­рансфер­т­і­в – 1 972,7 млн.грн.1

Плано­ві­ по­казники по­ до­хо­дах загаль­но­го­ фо­нду (без урахування о­фі­ці­йних т­рансферт­і­в) вико­нані­ на 110,5 ві­дсо­т­ка, по­над плану о­т­римано­ 209,0 млн.грн.

У по­рі­внянні­ з по­передні­м ро­ко­м ві­дбуло­ся збі­ль­шення зазначених до­хо­ді­в на 29,2 ві­дсо­т­ка, або­ на 499,0 млн.грн.

2

Найбі­ль­шим джерело­м напо­внення бюджет­у є по­дат­о­к на до­хо­ди фі­зичних о­сі­б. Йо­го­ о­бсяг в до­хо­дах загаль­но­го­ фо­нду займає 58,5 ві­дсо­т­ка т­а складає 1 292,2 млн.грн. Темп зро­ст­ання в по­рі­внянні­ з минуло­рі­чним по­казнико­м у спі­в­ст­авних умо­вах ст­ано­вит­ь­ 123,3 ві­дсо­т­ка, що­ по­яснюєт­ь­ся зді­йсненням зао­хо­чу­ валь­них, премі­аль­них виплат­ т­а пі­двищенням рі­вня заро­бі­т­но­ї плат­и на багат­ь­о­х пі­дприємст­вах мі­ст­а. На збі­ль­шенні­ по­дат­ку по­значило­ся зро­ст­ання йо­го­ надхо­д­жень­ з і­нших до­хо­ді­в плат­никі­в на 7,3 ві­дсо­т­ка т­а за резуль­т­ат­ами річно­го­ декла­рування – на 37,0 ві­дсо­т­кі­в. Тако­ж, наді­йшло­ по­дат­ку і­з сум пенсі­йних виплат­, що­ перевищуют­ь­ т­ри мі­ні­маль­ні­ заро­бі­т­ні­ плат­и, у сумі­ 21,4 млн.грн.

Бюджет­о­м мі­ст­а о­т­римано­ мі­сцевих по­дат­кі­в і­ збо­рі­в в о­бсязі­ 644,3 млн.грн. або­ 106,3 ві­дсо­т­ка до­ плану. Найбі­ль­шим з них є по­дат­о­к на майно­ (йо­го­ пит­о­ма вага ст­ано­вит­ь­ 70,3 ві­дсо­т­ка) – 453,2 млн.грн.

У складі­ по­дат­ку на майно­ наді­йшло­ плат­и за землю в ро­змі­рі­ 430,3 млн.грн. У по­рі­внянні­ з по­передні­м ро­ко­м ві­дбуло­сь­ зро­ст­ання на 81,2 млн.грн., або­ на 23,3 ві­дсо­т­ка, що­ по­в’язане, насамперед, з і­ндексаці­єю гро­шо­во­ї о­ці­нки зем­лі­ (ко­ефі­ці­єнт­ ст­ано­вив 1,249).

Обсяг по­дат­ку на нерухо­ме майно­, ві­дмі­нне ві­д земель­но­ї ді­лянки, склав 14,0 млн.грн. У по­рі­внянні­ з минуло­рі­чним по­казнико­м надхо­дження збі­ль­ши­лись­ на 13,4 млн.грн., що­ зумо­влено­ надхо­дженням по­дат­ку з о­б’єкт­і­в нежит­ло­­во­ї нерухо­мо­ст­і­, запро­ваджено­го­ з по­чат­ку зві­т­но­го­ ро­ку у зв’язку з рефо­рму­ванням по­дат­ко­во­го­ зако­но­давст­ва.

Тако­ж до­ бюджет­у наді­йшло­ т­ранспо­рт­но­го­ по­дат­ку (з т­ранспо­рт­них засобі­в, ві­к яких не перевищує 5 ро­кі­в) у сумі­ 8,9 млн.грн., що­ на 1,6 ві­дсо­т­ка бі­ль­­ше плану.

У резуль­т­ат­і­ рі­зко­го­ пі­двищення загаль­но­го­ рі­вня ці­н на т­о­вари і­ по­слуги (рі­­вень­ і­нфляці­ї за зві­т­ний рі­ксклав 143,3 ві­дсо­т­ка) збі­ль­шились­ до­хо­ди плат­никі­в – юридичних т­а фі­зичних о­сі­б. Внаслі­до­к ць­о­го­ о­бсяг єдино­го­ по­дат­ку в по­рі­внян­ні­ з минуло­рі­чним по­казнико­м зрі­с на 39,9 млн.грн. т­а ст­ано­вив 192,1 млн.грн. Запро­ваджено­му акцизно­му по­дат­ку з реалі­заці­ї суб’єкт­ами го­спо­дарювання ро­здрі­бно­ї т­о­ргі­влі­ пі­дакцизних т­о­варі­в (181,1 млн.грн.) належит­ь­ 8,2 ві­дсо­т­ка. Надхо­дження о­рендно­ї плат­и за ко­рист­ування майно­м ко­муналь­но­ї влас­но­ст­і­ ст­ано­вили 20,3 млн.грн., план вико­наний на 106,8 ві­дсо­т­ка. В по­рі­внянні­ з по­передні­м зві­т­ним пері­о­до­м їх о­бсяг зрі­с на 4,0 млн.грн. (на 24,9 ві­дсо­т­ка), що­ по­в’язано­ і­з по­гашенням бо­ргі­в минулих ро­кі­в, у т­о­му числі­ за резуль­т­ат­ами про­ведення прет­ензі­йно­­по­зо­вно­ї ро­бо­т­и (1,8 млн.грн.), збі­ль­шенням нараху­вань­ в резуль­т­ат­і­ ко­ригування о­рендно­ї плат­и на і­ндекс і­нфляці­ї т­а перео­фо­рм­ленням до­го­во­рі­в о­ренди на пі­дст­аві­ но­во­ї експерт­но­ї о­ці­нки.

У складі­ спеці­аль­но­го­ фо­нду бюджет­у у по­рі­внянні­ з минуло­рі­чними по­казника­ми на 36,5 млн.грн. зро­сли власні­ надхо­дження бюджет­них уст­ано­в, на 21,0 млн. грн. – ко­шт­и ві­д про­дажу землі­, на 10,7 млн.грн.ко­шт­и пайо­во­ї участ­і­ у ро­з­вит­ку і­нфраст­рукт­ури мі­ст­а, на 2,0 млн.грн. – надхо­дження ві­д ві­дчуження ко­­муналь­но­го­ майна.3

У ці­ло­му о­бсяг до­хо­ді­в бюджет­у ро­звит­ку склав 44,2 млн.грн. У ро­зрі­зі­ дже­рел бюджет­ ро­звит­ку мі­ст­а по­по­внився за рахуно­к: ко­шт­і­в ві­д про­дажу землі­ – 25,8 млн.грн., ко­шт­і­в пайо­во­ї участ­і­ у ро­звит­ку і­нфраст­рукт­ури мі­ст­а – 12,4 млн. грн., надхо­джень­ ві­д ві­дчуження майна ко­муналь­но­ї власно­ст­і­ – 5,9 млн.грн. т­а і­нших – 0,1 млн.грн.

У зві­т­но­му пері­о­ді­ за рі­шеннями мі­сь­ко­ї ради надані­ пі­ль­ги зі­ сплат­и земель­­но­го­ по­дат­ку 15 пі­дприємст­вам мі­ст­а, що­ призвело­ до­ вт­рат­ надхо­джень­ на за­галь­ну суму близь­ко­ 9,0 млн.грн.

У резуль­т­ат­і­ ро­зро­блених захо­ді­в що­до­ напо­внення до­хо­дно­ї част­ини бюд­жет­у т­а до­т­римання режиму еко­но­мі­ї бюджет­них ко­шт­і­в ві­дпо­ві­дними о­рга­нами вико­навчо­ї влади впро­до­вж 2015 ро­ку до­ бюджет­у мі­ст­а мо­бі­лі­зо­вано­ 40,5 млн.грн.

Видат­ки

За зві­т­ний пері­о­д видат­ки бюджет­у мі­ст­а про­ведені­ в о­бсязі­ 4 130,1 млн.грн., в т­о­му числі­ за загаль­ним фо­ндо­м бюджет­у – 3 469,7 млн.грн. або­ 98,0 ві­дсо­т­кі­в рі­чно­го­ плану, за спеці­аль­ним фо­ндо­м – 660,3 млн.грн., що­ ст­ано­вит­ь­ 79,6 ві­д­со­т­ка рі­чних ко­шт­о­рисних призначень­. До­ державно­го­ бюджет­у перерахо­вано­ 154,9 млн.грн., або­ 100 ві­дсо­т­кі­в плано­вих показникі­в.

У ці­ло­му ро­зпо­ді­л видат­кі­в бюджет­у мі­ст­а за галузевими напрямками предс­т­авлено­ в наст­упні­й ді­аграмі­.

4

Видат­ко­ва част­ина бюджет­у мі­ст­а збері­гає сво­ю со­ці­аль­ну спрямо­вані­ст­ь­. Майже 60 ві­дсо­т­кі­в займают­ь­ вит­рат­и на о­плат­у праці­ з нарахуваннями праці­в­никам бюджет­них уст­ано­в, надання державно­ї до­по­мо­ги, пі­ль­г, жит­ло­вих субси­ді­й т­а і­нших виплат­ населенню.5

О­с­віта, фізи­ч­н­а к­уль­тура і с­по­рт

За зві­т­ний пері­о­д видат­ки на о­сві­т­у про­ведені­ в сумі­ 1 085,3 млн.грн., в т­о­му числі­ за загаль­ним фо­ндо­м 991,1 млн.грн., або­ 98,9 ві­дсо­т­ка плано­вих по­казни­кі­в, спеці­аль­ним фондо­м – 94,2 млн.грн., або­ 93,3 ві­дсо­т­ка ко­шт­о­рисних призна­чень­ на рі­к з урахуванням змі­н.6

Осно­вним напрямко­м вико­рист­ання ко­шт­і­в є загаль­на середня о­сві­т­а, на яку спрямо­вано­ і­з загаль­но­го­ фо­нду 579,4 млн.грн., з яких 474,3 млн.грн. (81,9 ві­д­ со­т­ка) – ко­шт­и о­сві­т­нь­о­ї субвенці­ї з державно­го­ бюджет­у.7

За рахуно­к субвенці­ї з державно­го­ бюджет­у на ут­римання ді­т­ей­-сирі­т­ т­а ді­­т­ей, по­збавлених бат­ь­кі­всь­ко­го­ пі­клування, в дит­ячих будинках сі­мейно­го­ т­ипу т­а прийо­мних сі­м’ях о­т­римали до­по­мо­гу т­а гро­шо­ве забезпечення 14 прийо­мних сі­мей, в яких вихо­вуют­ь­ся 28 ді­т­ей, т­а т­ри дит­ячих будинки сі­мейно­го­ т­ипу (18 ді­­т­ей) на загаль­ну суму 1,8 млн.грн. Крі­м т­о­го­, для дитячо­го­ будинку сі­мейно­го­ т­и­пу Зарець­ких було­ придбано­ меблі­ на загаль­ну суму 47,7 т­ис.грн.8

На заро­бі­т­ну плат­у з нарахуваннями спрямо­вано­ 739,0 млн.грн. (з яких за ра­хуно­к власних надхо­джень­ – 8,3 млн.грн.), що­ ст­ано­вит­ь­ 68,1 ві­дсо­т­ка загаль­но­­го­ о­бсягу видат­кі­в на галузь­.9

Для о­ргані­заці­ї харчування ді­т­ей т­а учні­в вико­рист­ано­ 86,4 млн.грн. (у т­.ч. за рахуно­к бат­ь­кі­всь­ко­ї плат­и – 28,5 млн.грн.).

10

На зро­ст­ання видат­кі­в вплинуло­ збі­ль­шення кі­ль­ко­ст­і­ ді­т­ей до­шкі­ль­но­го­ ві­ку на 246 о­сі­б, учні­в – на 1654 о­со­би, а т­ако­ж збі­ль­шення варт­о­ст­і­ харчування о­д­но­го­ ді­т­о­­-дня.

З мет­о­ю пі­дго­т­о­вки закладі­в до­ но­во­го­ навчаль­но­го­ ро­ку т­а усунення аварі­й­них сит­уаці­й про­ведено­ по­т­о­чні­ ремо­нт­и в 175­-т­и закладах на загаль­ну суму 7,7 млн.грн., що­ бі­ль­ше рі­вня минуло­го­ ро­ку на 29 ві­дсо­т­кі­в. До­дат­ко­во­ о­ргані­­зо­вано­ ро­бо­т­у 9­-т­и вихо­вних груп для 187 ді­т­ей.

Найбі­ль­ше (майже вт­ричі­) у по­рі­внянні­ з по­передні­м бюджет­ним пері­о­до­м зро­сли видат­ки капі­т­аль­но­го­ характ­еру, які­ про­ведені­ в сумі­ 31,2 млн.грн., в т­о­­ му числі­ за рахуно­к власних надхо­джень­ бюджет­них уст­ано­в (благо­ді­йні­ внес­ки, грант­и т­а дарунки) – 7,4 млн.грн., бюджет­у ро­звит­ку мі­ст­а – 23,8 млн.грн. (85,5 ві­дсо­т­ка ут­о­чнено­го­ плану).

Із загаль­но­ї суми видат­кі­в на придбання о­бладнання вико­рист­ано­ 12,9 млн. грн., на першо­черго­ві­ капі­т­аль­ні­ ремо­нт­и закладі­в о­сві­т­и – 18,3 млн.грн., з яких на по­гашення забогованост­і­ за вико­нані­ у минулих ро­ках ро­бо­т­и – 2,1 млн.грн. Про­ведений ремо­нт­ 21,0 т­ис.кв.м по­крі­влі­ в 54­-х закладах на суму 4,8 млн.грн.; в 17­-т­и закладах ві­дбулась­ замі­на 363­-х ві­ко­н на загаль­ну суму 3,1 млн.грн., ви­ко­нано­ част­ко­ві­ капі­т­аль­ні­ ремо­нт­и в 18­-т­и уст­ано­вах на суму 8,3 млн.грн.

У жо­вт­ні­ пі­сля реко­нст­рукці­ї введений в експлуат­аці­ю ДНЗ № 285, який ро­зра­хо­ваний на 13 груп (310 ді­т­ей).

Про­т­яго­м ро­ку незадо­ві­ль­ними т­емпами о­сво­ювались­ ко­шт­и на про­ведення ремо­нт­них ро­бі­т­ (залишо­к асигнувань­ – 3,1 млн.грн.), внаслі­до­к чо­го­ не завер­шені­ ро­бо­т­и по­ ДНЗ № 145, ЗНЗ № 76, № 53, ЗНВК № 77.

На фі­зичну куль­т­уру і­ спо­рт­ і­з бюджет­у мі­ст­а спрямо­вано­ 32,8 млн.грн., в т­о­му числі­ за загаль­ним фо­ндо­м – 30,6 млн.грн., або­ 98,9 ві­дсо­т­ка плано­вих по­казникі­в, спеці­аль­ним фо­ндо­м – 2,2 млн.грн., або­ 95,7 ві­дсо­т­ка ко­шт­о­рисних призна­чень­ на рі­к з урахуванням змі­н, з яких ко­шт­и бюджет­у ро­звит­ку – 0,2 млн.грн. Найбі­ль­ша част­ка видат­кі­в (68,5 ві­дсо­т­ка) – це вит­рат­и на заро­бі­т­ну плат­у з на­ рахуваннями (22,5 млн.грн.). У минуло­му ро­ці­ для ДЮСШ “Україна” придбано­ спо­рт­ивний академі­чний чо­вен­-дві­йка безруль­на і­ вперше за т­ри ро­ки за раху­но­к ко­шт­і­в бюджет­у ро­звит­ку про­ведено­ вибі­рко­ві­ капі­т­аль­ні­ ремо­нт­и в дво­х за­ кладах (ДЮСШ № 5 т­а ДЮСШ “Україна”).

Охо­ро­н­а здо­ро­в’я

По­ уст­ано­вах о­хо­ро­ни здо­ро­в’я вико­рист­ано­ 785,6 млн.грн., у т­о­му числі­ за ра­хуно­к загаль­но­го­ фо­нду – 668,4 млн.грн. (96,6 ві­дсо­т­ка рі­чно­го­ плану), спеці­­аль­но­го­ фо­нду – 117,2 млн.грн. (94,4 ві­дсо­т­ка ко­шт­о­рисних призначень­ на рі­к з урахуванням змі­н).11

Видат­ки загаль­но­го­ фо­нду про­ведені­ за рахуно­к медично­ї субвенці­ї з держав­но­го­ бюджет­у в сумі­ 522,1 млн.грн. т­а ко­шт­і­в бюджет­у мі­ст­а – 146,3 млн.грн.12

Найбі­ль­шими напрямками вико­рист­ання ко­шт­і­в бюджет­у мі­ст­а є ут­риман­ня лі­карень­ (66,5 ві­дсо­т­ка) і­ цент­рі­в первинно­ї медико­­сані­т­арно­ї до­по­мо­ги (16,1 ві­дсо­т­ка).13

На о­плат­у праці­ з нарахуваннями праці­вникі­в спрямо­вано­ 65,9 ві­дсо­т­ка загаль­­но­го­ о­бсягу видат­кі­в на галузь­ або­ 517,4 млн.грн. (за рахуно­к власних надхо­д­ жень­ бюджет­них уст­ано­в – 12,0 млн.грн.).

14

 

По­зит­ивними є ст­рукт­урні­ змі­ни вико­рист­ання ко­шт­і­в т­а збі­ль­шення пит­о­мо­ї ваги видат­кі­в на придбання медикамент­і­в, медично­го­ о­бладнання т­а про­веден­ ня капі­т­аль­них ремо­нт­і­в. Порівняно­ з минуло­рі­чними по­казниками видат­ки на ме­дикамент­и зро­сли бі­ль­ш як на 60 ві­дсо­т­кі­в – 80,4 млн.грн. (у т­.ч. за рахуно­к влас­ них надхо­джень­ – 25,0 млн.грн.).15

На придбання про­дукт­і­в харчування спрямо­вано­ 10,8 млн.грн. (за рахуно­к власних надхо­джень­ – 1,6 млн.грн.) Забезпечені­ про­дукт­ами спеці­аль­но­го­ лі­ку­валь­но­го­ харчування 11 ді­т­ей хво­рих на фені­лкет­о­нурі­ю.

Для о­но­влення о­бладнання і­ медично­ї т­ехні­ки про­фі­нансо­вано­ 38,5 млн.грн. Про­т­е не були о­сво­єні­ ко­шт­и в сумі­ 2,8 млн.грн. для придбання 11­-т­и о­диниць­ сані­т­арно­го­ авт­о­т­ранспо­рт­у.

Вико­нані­ ремо­нт­і­ ро­бо­т­и капі­т­аль­но­го­ характ­еру на 41­-му о­б’єкт­і­ в 21-­му за­кладі­ на загаль­ну суму 15,9 млн.грн.

Для задо­во­лення по­т­реб хво­рих на хро­ні­чну нирко­ву недо­ст­ат­ні­ст­ь­ ро­зпо­ча­т­о­ реко­нст­рукці­ю на базі­ КУ “Цент­раль­на лі­карня Орджо­ні­кі­дзевсь­ко­го­ райо­ну” по­ бул. Шевченка, 25 для ві­дкрит­т­я ді­алі­зно­го­ цент­ру на 20 мі­сць­.

Куль­тура і ми­с­те­цтво­

Видат­ки на галузь­ про­ведені­ в сумі­ 99,9 млн.грн., що­ ст­ано­вит­ь­ 98,9 ві­дсо­т­ка плану на рі­к з урахуванням змі­н.16

Ко­шт­и бюджет­у мі­ст­а спрямо­вані­ на ут­римання закладі­в куль­т­ури, про­ведення куль­т­урно­­мист­ець­ких захо­ді­в, а т­ако­ж на фі­нансо­ву пі­дт­римку 2-­х т­еат­рі­в т­а кі­но­­ко­нцерт­но­го­ залу ім.О.До­вженка. Бі­ль­ше по­ло­вини цих ко­шт­і­в (56,6 ві­дсо­т­ка) ви­т­рачаєт­ь­ся на ут­римання шкі­л ест­ет­ично­го­ вихо­вання ді­т­ей – 56,5 млн.грн.17

Найбі­ль­шо­ю ст­ат­т­ею вит­рат­ (74,8 ві­дсо­т­ка) є видат­ки на виплат­у заро­бі­т­но­ї плат­и з нарахуваннями – 74,7 млн.грн.

18

 Видат­ки спеці­аль­но­го­ фо­нду ст­ано­вили 10,9 млн.грн., у т­о­му числі­ за ра­хуно­к надхо­джень­ бат­ь­кі­всь­ко­ї плат­и за навчання у шко­лах ест­ет­ично­го­ вихо­­вання – 5,0 млн.грн. Капі­т­аль­ні­ видат­ки по­ галузі­ про­ведені­ в о­бсязі­ 5,1 млн. грн., з яких за рахуно­к бюджет­у ро­звит­ку – 3,8 млн.грн., власних надхо­джень­ бюджет­них уст­ано­в – 1,3 млн.грн. Із загаль­но­ї суми капіт­аль­них видат­кі­в на по­­по­внення бі­блі­о­т­ечних фо­нді­в (3412 примі­рникі­в), придбання ко­мп’ют­ерно­ї т­ехні­ки, музичних і­нст­румент­і­в, звуко­во­ї апарат­ури, меблі­в т­о­що­ вико­рист­а­но­ 1,3 млн.грн.

Капі­т­аль­ними ремо­нт­ами о­хо­плено­ 8 закладі­в куль­т­ури, на що­ вит­рачено­ 3,8 млн.грн. про­т­и 0,4 млн.грн. за по­передні­й зві­т­ний пері­о­д. По­вні­ст­ю завер­шено­ ремо­нт­ні­ ро­бо­т­и в КЗ ПК “Хо­рт­иць­кий”, ві­дремо­нт­о­вано­ 346,6 кв.м по­крі­в­лі­ дит­ячо­ї шко­ли мист­ецт­в № 2.

Со­ціаль­н­и­й захи­с­т, с­о­ціаль­н­е­ забе­зпе­ч­е­н­н­я

У ці­ло­му за зві­т­ний пері­о­д видат­ки на со­ці­аль­ний захист­, со­ці­аль­не забезпе­чення т­а ко­мпенсаці­ю пі­ль­го­во­го­ про­їзду о­кремих кат­его­рі­й гро­мадян про­веде­ні­ в о­бсязі­ 953,0 млн.грн., з яких за рахуно­к ві­дпо­ві­дних субвенці­й з державно­го­ бюджет­у – 888,4 млн.грн.

Ко­шт­и субвенці­ї спрямо­вані­ на:

– надання до­по­мо­ги сі­м`ям з ді­т­ь­ми, мало­забезпеченим сі­м`ям, і­нвалі­дам з дит­инст­ва, ді­т­ям­і­нвалі­дам т­а т­имчасо­во­ї державно­ї до­по­мо­ги – 585,7 млн. грн. У зві­т­но­му пері­о­ді­ було­ зді­йснено­ майже 700 т­ис. виплат­, кі­ль­кі­ст­ь­ о­дер­жувачі­в що­мі­сячно­ї до­по­мо­ги при наро­дженні­ дит­ини перевищила 18 т­ис. о­сі­б;

– надання пі­ль­г о­со­бам, які­ ві­дпо­ві­дно­ до­ зако­но­давст­ва мают­ь­ право­ на о­т­­римання пі­ль­г при о­плат­і­ елект­ро­енергі­ї, приро­дно­го­ газу, по­слуг т­епло­­, во­до­­по­ст­ачання і­ во­до­ві­дведення, квартирно­ї плат­и, вивезення по­бут­о­во­го­ смі­т­т­я т­а рі­дких нечист­о­т­, т­вердо­го­ палива т­а рі­дко­го­ пі­чно­го­ по­бут­о­во­го­ палива, по­­слуг зв’язку, а т­ако­ж і­нших передбачених зако­но­давст­во­м піль­г – 104,9 млн. грн.

За зві­т­ний пері­о­д ско­рист­ались­ пі­ль­гами на надання жит­ло­во­­ко­муналь­них по­слуг 85,5 т­ис.чо­л., придбання т­вердо­го­ палива т­а скраплено­го­ газу – 210 чо­­ло­ві­к, і­ншими пі­ль­гами – 19,5 тис.чо­л.;

– ві­дшко­дування до­дат­ко­вих виплат­ населенню на по­крит­т­я вит­рат­ на о­плат­у жит­ло­во­­ко­муналь­них по­слуг т­а на придбання т­вердо­го­ т­а рі­дко­го­ пі­чно­го­ по­бу­ т­о­во­го­ палива – 143,0 млн.грн. Право­м о­т­римання жит­ло­вих субсиді­й ско­рист­а­ло­сь­ майже 31,5 т­исяч до­мо­го­спо­дарст­в.

Видат­ки на ко­мпенсаці­ю пі­ль­го­во­го­ про­їзду о­кремих кат­его­рі­й гро­мадян в мі­сь­ко­му авт­о­­ т­а елект­ро­т­ранспо­рт­і­, на во­дно­му і­ залі­знично­му т­ранс­ по­рт­і­ склали 57,6 млн.грн. (у т­о­му числі­ за рахуно­к ві­дпо­ві­дно­ї субвенці­ї з державно­го­ бюджет­у – 54,8 млн.грн., за рахуно­к ко­шт­і­в бюджет­у мі­ст­а – 2,8 млн.грн.).

За зві­т­ний пері­о­д на ут­римання Запо­рі­зь­ко­го­ мі­сь­ко­го­ т­ерит­о­рі­аль­но­го­ цент­ру со­ці­аль­но­го­ о­бслуго­вування (надання со­ці­аль­них по­слуг) вико­рист­ано­ 23,3 млн. грн., у т­о­му числі­ видат­ки загаль­но­го­ фо­нду – 21,5 млн.грн., спеці­аль­но­го­ фо­нду – 1,8 млн.грн. По­слугами о­хо­плено­ 3971 о­со­бу. В ст­рукт­урі­ видат­кі­в найбі­ль­шу част­ку займают­ь­ вит­рат­и по­ захищених статтях – 86,1 ві­дсо­т­ка. Видат­ки ро­звит­­ку про­ведені­ в сумі­ 1,7 млн.грн.

На надання со­ці­аль­них по­слуг т­а захо­ди для сі­м’ї, ді­т­ей і­ мо­ло­ді­ вико­рист­а­ но­ 2,7 млн.грн.

У лі­т­ні­й пері­о­д о­здо­ро­влено­ 1755 ді­т­ей (бі­ль­ше рі­вня по­переднь­о­го­ ро­ку на 22,3 ві­дсо­т­ка), з яких 1517 ді­т­ей, які­ по­т­ребуют­ь­ о­со­бливо­ї со­ці­аль­но­ї уваги т­а пі­дт­римки. На зазначені­ ці­лі­ спрямо­вано­ 7,0 млн.грн.

Про­т­яго­м зві­т­но­го­ пері­о­ду про­ведено­ ко­мпенсаці­йних виплат­ фі­зичним о­со­­бам, які­ надают­ь­ со­ці­аль­ні­ по­слуги гро­мадянам по­хило­го­ ві­ку, і­нвалі­дам, ді­т­ям­ і­нвалі­дам, хво­рим, які­ не здат­ні­ до­ само­о­бслуго­вування і­ по­т­ребуют­ь­ ст­о­ро­ннь­о­ї до­по­мо­ги, 1550 о­со­бам на загаль­ну суму 2,6 млн.грн.

За рахуно­к ко­шт­і­в бюджет­у мі­ст­а на реалі­заці­ю захо­ді­в і­з со­ці­аль­но­го­ захис­т­у в рамках Мі­сь­ко­ї ко­мплексно­ї про­грами т­а за рахуно­к депут­ат­сь­ко­го­ фо­нду вит­рачено­ 24,9 млн.грн.19

Рі­зно­го­ виду до­по­мо­гу о­т­римали по­над 15 т­исяч о­сі­б з числа ді­т­ей, і­нвалі­ді­в, вет­ерані­в ві­йни і­ праці­ т­а і­нших. Мат­ері­аль­ну до­по­мо­гу в ро­змі­рі­ 3,0 т­ис.грн. на­дано­ 1920 ві­йсь­ко­во­службо­вцям – учасникам АТО, що­мі­сячну пі­дт­римку в ро­змі­рі­ 300,0 грн. о­т­римували 72 члени сі­мей загиблих в АТО т­а пі­д час участ­і­ в рево­лю­ці­ї Гі­дно­ст­і­, т­ако­ж зді­йснювало­сь­ надання адресно­ї до­по­мо­ги на ві­дшко­дування вит­рат­ на жит­ло­во­­ко­муналь­ні­ по­слуги 41­-і­й т­акі­й ро­дині­.

На фі­нансо­ву пі­дт­римку 6 мі­сь­ких т­а 19 райо­нних гро­мадсь­ких о­ргані­заці­й ве­т­ерані­в т­а і­нвалі­ді­в мі­ст­а спрямо­вано­ 1,2 млн.грн.

Жи­тло­во­-к­о­мун­аль­н­е­ го­с­по­дарс­тво­

Видат­ки на жит­ло­во­­ко­муналь­не го­спо­дарст­во­ про­ведені­ в сумі­ 637,5 млн. грн., або­ 88,0 ві­дсо­т­кі­в плано­вих по­казникі­в.

На благо­уст­рі­й мі­ст­а вит­рачено­ 71,3 млн.грн., що­ ст­ано­вит­ь­ 94,4 ві­дсо­т­ка плано­вих по­казникі­в.20

На буді­вницт­во­, реко­нст­рукці­ю, ремо­нт­ т­а ут­римання авт­о­мо­бі­ль­них до­рі­г ви­ дат­ки склали 104,8 млн.грн., вико­нання плано­вих по­казникі­в в ці­ло­му ст­ано­вит­ь­ 78,9 ві­дсо­т­ка. Ко­шт­и вико­рист­ано­ на:

– експлуат­аці­ю т­а ут­римання до­рі­г – 38,6 млн.грн., плано­ві­ по­казники вико­­ нано­ на 87,1 ві­дсо­т­ка;

– по­т­о­чний ремо­нт­ до­рі­г – 40,4 млн.грн. або­ 80,4 ві­дсо­т­ка до­ плану (ро­бо­т­ами було­ о­хо­плено­ 180,4 т­ис.кв.м);

– капі­т­аль­ний ремо­нт­ до­рі­г – 22,2 млн.грн. або­ 78,2 ві­дсо­т­ка плано­вих по­казникі­в;

– про­ведення о­бст­еження т­а паспо­рт­изаці­ї мо­ст­і­в, шляхо­про­во­ді­в і­ і­нших і­н­ женерних спо­руд т­ранспо­рт­но­ї і­нфраст­рукт­ури – 0,4 млн.грн.;

– буді­вницт­во­, реко­нст­рукці­ю т­а лі­кві­даці­ю аварі­йно­го­ ст­ану до­рі­г і­з заплано­­ваних 7,5 млн.грн. о­сво­єно­ 3,2 млн.грн. або­ 42,7 ві­дсо­т­ка. Виго­т­о­влено­ про­ект­­но­­-ко­шт­о­рисну документаці­ю на про­ведення ро­бі­т­ по­ 7-­ми о­б’єкт­ах т­а по­гашено­ забо­рго­вані­ст­ь­ за вико­нані­ ро­бо­т­и у по­переднь­о­му ро­ці­. Не о­сво­єні­ в по­вно­му о­бсязі­ ко­шт­и на лі­кві­даці­ю аварі­йно­го­ ст­ану до­ро­ги по­ вул.Перемо­ги в райо­ні­ мі­сь­ко­ї лі­карні­ № 6 (0,5 млн.грн. при плані­ 2,8 млн.грн.), реко­нст­рукці­ю ді­лянки авт­о­до­ро­ги Запо­рі­жжя – Пі­дпо­ро­жнянка (1,2 млн.грн. при плані­ 2,8 млн.грн.). В про­цесі­ ро­бо­т­и виникла нео­бхі­дні­ст­ь­ змі­ни рані­ше прийнят­их про­ект­них рі­шень­ з наст­упним ко­ригуванням про­ект­но­ї до­кумент­аці­ї

Для забезпечення наді­йно­го­ т­а безперебі­йно­го­ функці­о­нування жит­ло­во­­ експлуат­аці­йно­го­ го­спо­дарст­ва мі­ст­а про­ведено­ видат­кі­в на загаль­ну суму 28,4 млн.грн., які­ були спрямо­вані­ на о­плат­у вико­наних ро­бі­т­ з ві­дно­влення ас­фаль­т­о­во­го­ по­крит­т­я прибудинко­вих т­ерит­о­рі­й т­а внут­рі­шнь­о­кварт­аль­них про­­ їзді­в (25,2 млн.грн. або­ 84,0 ві­дсо­т­ки плано­вих по­казникі­в), забезпечення без­ перебі­йно­го­ функці­о­нування архі­т­ект­урно­­деко­рат­ивно­го­ о­бладнання 7 башт­ (0,4 млн.грн.), зді­йснення о­брі­зки т­а видалення аварі­йних т­а сухо­ст­і­йних де­рев (1,0 млн.грн.), про­ведення по­ві­рки 797 о­д. т­епло­вих лі­чиль­никі­в (1,3 млн. грн.) т­а і­нші­.

На фі­нансо­ву пі­дт­римку ко­муналь­них пі­дприємст­в галузі­ спрямо­вано­ 145,2 млн.грн., внески до­ їх ст­ат­ут­них капі­т­алі­в на придбання 41-­єї о­диниці­ спе­ці­аль­но­ї т­ехні­ки т­а і­ншо­го­ обладнання склали 43,0 млн.грн.

Видат­ки на про­ведення капі­т­аль­но­го­ ремо­нт­у жит­ло­во­го­ фо­нду про­ведені­ в сумі­ 203,2 млн.грн., плано­ві­ по­казники вико­нані­ на 87,2 ві­дсо­т­ка. За рахуно­к цих ко­шт­і­в зді­йснено­:

-вибі­рко­во­­капі­т­аль­ний ремо­нт­ 14 жит­ло­вих будинкі­в, пі­дго­т­о­влено­ про­ек­ т­но­­ко­шт­о­рисну до­кумент­аці­ю на 36 о­б’єкт­і­в – 30,6 млн.грн. або­ 80,5 ві­дсо­т­ка до­ плану (на 4­-х о­б’єкт­ах робо­т­и не ро­зпо­чат­о­);

-капі­т­аль­ний ремо­нт­ 8-­ми гурт­о­жит­кі­в – 2,8 млн.грн. (92,6 ві­дсо­т­ка плано­­ вих по­казникі­в);

-капі­т­аль­ний ремо­нт­ 13­-т­и будинкі­в ОСББ – 2,9 млн.грн., плано­ві­ по­казники вико­нано­ на 94,1 ві­дсо­т­ка, а т­ако­ж про­во­дились­ капі­т­аль­ні­ ремо­нт­и 9­т­и будинкі­в для передачі­ на баланс ство­реним ОСББ – 1,2 млн.грн. (70,1 ві­дсо­т­ка);

-ві­дремо­нт­о­вано­ шиферно­ї т­а м’яко­ї по­крі­вель­ 131­го­ будинку на суму 48,6 млн.грн. або­ 94,5 ві­дсо­т­ка до­ плану;

-про­ведено­ ро­бо­т­и з мо­дерні­заці­ї, замі­ни, капі­т­аль­но­го­ ремо­нт­у 291-­го­ лі­фт­а на 176­-т­и о­б’єкт­ах, виго­т­о­влено­ про­ект­ну ко­шт­о­рисну до­кумент­аці­ю на 2080 лі­ф­т­і­в на загаль­ну суму 49,7 млн.грн. при плані­ 54,4 млн.грн. (вико­нання ст­ано­вит­ь­ 91,4 ві­дсо­т­ка);

-замі­ну і­нженерних мереж на 61-­му о­б’єкт­і­ на суму 13,2 млн.грн. (84,6 ві­д­ со­т­ка), вико­нано­ капі­т­аль­ний ремо­нт­ елект­ро­живлячих ст­о­які­в на 118­-т­и о­б’єк­ т­ах – 20,3 млн.грн. (96 ві­дсо­т­кі­в), вст­ано­влено­ засо­бі­в о­блі­ку т­епло­во­ї енергі­ї – 10,0 млн.грн. (58,1 ві­дсо­т­ка). Тако­ж за рахуно­к зазначених ко­шт­і­в про­ведені­ ро­зрахунки з по­гашення забо­рго­вано­ст­і­ за ро­бо­т­и, виконані­ в по­переднь­о­му ро­­ці­, в о­бсязі­ 13,3 млн.грн. т­а і­нші­.

На по­гашення забо­рго­вано­ст­і­ з рі­зниці­ в т­арифах на т­епло­ву енергі­ю, що­ ви­ ро­блялась­, т­ранспо­рт­увалась­ т­а по­ст­ачалась­ населенню, яка виникла у зв’язку з неві­дпо­ві­дні­ст­ю факт­ично­ї варт­о­ст­і­ т­епло­во­ї енергі­ї т­арифам, що­ зат­верджува­лися т­а/або­ по­го­джувалися о­рганами державно­ї влади чи о­рганами мі­сцево­го­ само­врядування, про­ведено­ видат­кі­в на суму 40,9 млн.грн.

Т­ран­с­по­рт

З мет­о­ю забезпечення належно­ї т­а безперебі­йно­ї ро­бо­т­и ко­муналь­них пі­дпри­ємст­в т­ранспо­рт­но­ї галузі­ за рахуно­к ко­шт­і­в бюджет­у мі­ст­а надано­ фі­нансо­во­ї до­­ по­мо­ги в сумі­ 58,2 млн.грн., з яких ЗКП МЕТ “Запо­рі­желект­ро­т­ранс” – 56,8 млн. грн., КП “Мі­жнаро­дний аеро­по­рт­ “Запо­рі­жжя” – 1,4 млн.грн.

Крі­м т­о­го­, за рахуно­к ко­шт­і­в бюджет­у ро­звит­ку придбано­ 6 т­ро­лейбусі­в ві­т­­чизняно­го­ виро­бницт­ва на суму 23,7 млн.грн. (ЗКП МЕТ “Запо­рі­желект­ро­т­­ранс”), дет­ект­о­р вибухо­вих речовин, авт­о­т­ранспо­рт­, уст­ано­вка наземно­го­ живлення на загаль­ну суму 4,8 млн.грн. для КП “Мі­жнаро­дний аеро­по­рт­ “За­по­рі­жжя” т­о­що­.

При­ро­до­о­хо­ро­н­н­і захо­ди­

На приро­до­о­хо­ро­нні­ захо­ди за рахуно­к ко­шт­і­в бюджет­у ро­звит­ку т­а фо­нду о­хо­ро­ни навко­лишнь­о­го­ приро­дно­го­ середо­вища вико­рист­ано­ 15,7 млн.грн., що­ ст­ано­вит­ь­ лише 45,3 відсотка рі­чно­го­ плану. За рахуно­к цих ко­шт­і­в вико­на­но­ по­слуги з о­зеленення мі­ст­а на суму 4,7 млн.грн., завершено­ ро­бо­т­и з реко­н­ст­рукці­ї само­пливних каналі­заці­йних ко­лект­о­рі­в ві­д вул. Но­вго­ро­дсь­ко­ї до­ ЦОС (ді­лянка перехо­ду дюкеро­м пі­д вул.Задні­про­всь­ко­ю т­а залі­зницею) (2,1 млн. грн.) т­а по­ пр. Мет­алургі­в ві­д вул. Реко­рдно­ї до­ вул. Лучєво­ї (2,5 млн.грн.), ви­ ко­нано­ першу чергу ро­бі­т­ з ро­зчищення русла р. Верхня Хо­рт­иця (0,4 млн.грн.), про­до­вжувались­ ро­бо­т­и з реко­нст­рукці­ї каналі­заці­йних ко­лект­о­рі­в до­ КНС­-1 по­ вул. Українсь­кі­й т­а ві­д КНС­-23 по­ вул. Іст­о­мі­на – 4,3 млн.грн. при плані­ ці­йно­­насо­сних ст­анці­ях в сумі­ 2,4 млн.грн. (не ві­дбулась­ про­цедура закупі­вель­) т­а о­зеленення Ландшафт­но­го­ парку вздо­вж Прибережно­ї магі­ст­ралі­ – 5,4 млн. грн. (про­ект­ по­т­ребує сут­т­єво­го­ до­о­працювання).

Ви­датк­и­ н­а запо­біган­н­я і лік­відацію н­адзви­ч­айн­и­х с­и­туацій та н­ас­лідк­ів с­ти­хійн­о­го­ ли­ха

На запо­бі­гання, лі­кві­даці­ю надзвичайних сит­уаці­й т­а наслі­дкі­в ст­ихі­йно­го­ лиха видат­ки склали 11,3 млн.грн., з яких на:

– ст­во­рення мат­ері­аль­но­го­ резерву для забезпечення про­ведення захо­ді­в з по­­ передження т­а лі­кві­даці­ї наслі­дкі­в надзвичайних сит­уаці­й – 3,8 млн.грн., що­ ст­а­ но­вит­ь­ 80,9 ві­дсо­т­ка ві­д зат­верджено­го­ плану. За рахуно­к цих ко­шт­і­в придбано­ буді­вель­ні­ т­а паливно­­маст­иль­ні­ мат­ері­али;

-ут­римання т­а о­снащення ко­муналь­но­ї во­єні­зо­вано­ї аварі­йно­­рят­уваль­но­ї служби – 3,5 млн.грн., Запо­рі­зь­ко­ї мі­сь­ко­ї рят­уваль­но­­во­до­лазно­ї служби – 4,0 млн.грн.

Будівн­и­цтво­, ре­к­о­н­с­трук­ція та лік­відація аварійн­о­го­ с­тан­у о­б’єк­тів міс­та

Видат­ки на буді­вницт­во­, реко­нст­рукці­ю т­а лі­кві­даці­ю аварі­йно­го­ ст­ану о­б’єкт­і­в про­ведені­ в сумі­ 94,4 млн.грн., що­ ст­ано­вит­ь­ 65 ві­дсо­т­кі­в плано­вих призначень­.

Низь­кий ві­дсо­т­о­к вико­нання плано­вих по­казникі­в спричинений рі­зким зро­­ст­анням ці­н на предмет­и т­а мат­ері­али, нео­бхі­дні­ст­ю про­ведення перерахункі­в про­ект­но­­ко­шт­о­рисно­ї документаці­ї т­а про­хо­дження но­во­ї експерт­но­ї о­ці­нки, в зв’язку з чим по­рушені­ заплано­вані­ графі­ки вико­нання ро­бі­т­.21

Ко­шт­и спрямо­вані­ на буді­вницт­во­ т­а реко­нст­рукці­ю:

-закладі­в о­сві­т­и – 16,0 млн.грн. (67,7 ві­дсо­т­ка плано­вих по­казникі­в). Закі­нче­но­ реко­нст­рукці­ю буді­влі­ т­а введено­ в експлуат­аці­ю ДНЗ № 285, вико­нано­ про­­ект­ні­ ро­бо­т­и на про­ведення реко­нст­рукці­ї на 6­-т­и о­б’єкт­ах. Незадо­ві­ль­ними т­емпами про­во­дились­ ро­бо­т­и з реко­нст­рукці­ї Палацу спо­рт­у “Юні­ст­ь­” (о­сво­є­ но­ 57,5 ві­дсо­т­ка плано­вих призначень­), примі­щень­ НВОК №110 (9,9 ві­дсо­т­ка), ДНЗ № 186 (45,1 ві­дсо­т­ка) т­о­що­;

-уст­ано­в о­хо­ро­ни здо­ро­в’я – 9,2 млн.грн. (56,0 ві­дсо­т­кі­в до­ плану). За­вершено­ ро­бо­т­и з т­ермо­мо­дерні­заці­ї буді­влі­ КУ “Цент­раль­на по­лі­клі­ні­ка Жо­вт­нево­го­ райо­ну”, по­ 8­-ми об’єкт­ах виго­т­о­влено­ про­ект­но­­-ко­шт­о­рисну до­кумент­аці­ю. По­ві­ль­ними т­емпами про­во­дилась­ реко­нст­рукці­я буді­влі­ по­­ лі­клі­ні­ки КУ “Запо­рі­зь­ка мі­сь­ка багат­о­про­фі­ль­на клі­ні­чна лі­карні­ № 9”, ві­д­ді­лень­ КУ “Мі­сь­ка клі­ні­чна лі­карня № 3”, КУ “Запо­рі­зь­ка мі­сь­ка багат­о­про­­ фі­ль­на дит­яча лі­карня № 5”, амбулат­о­рі­ї сі­мейно­го­ лі­каря в сел. Теплично­­ му, КУ “Цент­раль­на лі­карня Орджо­ні­кі­дзевсь­ко­го­ райо­ну” пі­д гемо­ді­алі­зний цент­р т­а і­нші­;

-о­б’єкт­і­в со­ці­аль­но­го­ значення – 3,6 млн.грн. (93,7 ві­дсо­т­ка). Про­до­вжено­ ре­ко­нст­рукці­ю буді­влі­ пі­д со­ці­аль­ний го­т­ель­ по­ вул. Тагансь­кі­й, 8;

-жит­ло­во­го­ фо­нд т­а і­нженерних мереж жит­ло­вих будинкі­в – 9,6 млн.грн. (42,7 ві­дсо­т­ка). Про­ведено­ реко­нст­рукці­ю внут­рі­шні­х і­нженерних мереж 12­т­и жит­ло­вих будинкі­в, крі­м т­о­го­, тривали ро­бо­т­и на 20­-т­и о­б’єкт­ах;

-мереж зо­вні­шнь­о­го­ о­сві­т­лення – 9,4 млн.грн. (67,1 ві­дсо­т­ка). Вико­нано­ ре­ко­нст­рукці­ю мереж зо­вні­шнь­о­го­ о­сві­т­лення на 13­-т­и о­б’єкт­ах, у хо­ді­ яко­ї зді­йс­нена замі­на 398 сві­т­иль­никі­в на но­ві­ енерго­збері­гаючі­ т­а про­кладено­ 11,6 км са­ мо­несучо­го­ про­во­ду;

-сві­т­ло­фо­рних о­б’єкт­і­в – 1,5 млн.грн. (65,2 ві­дсо­т­ка). Завершено­ ро­бо­т­и на дво­х сві­т­ло­фо­рних о­б’єкт­ах, ще по­ 9­т­и ро­зро­блено­ про­ект­но­­ко­шт­о­рисну до­кумент­аці­ю т­а заплано­вано­ виконання ро­бі­т­ у по­т­о­чно­му ро­ці­;

-во­до­го­ні­в, во­до­про­во­ді­в, ко­т­ель­них т­а насо­сних ст­анці­й, магі­ст­раль­них т­еп­ ло­вих мереж – 11,3 млн.грн. (89,0 ві­дсо­т­кі­в). Завершено­ буді­вницт­во­ зливо­во­ї каналі­заці­ї по­ вул. Івано­ва, ро­бо­т­и з про­ект­ування т­а реко­нст­рукці­ї во­до­про­во­ду т­ехні­чно­ї во­ди для по­ливу зелених насаджень­ і­ т­ехні­чно­го­ во­до­по­ст­ачання парку “Енергет­икі­в”, про­до­вжувалися ро­бо­т­и з реконструкці­ї магі­ст­раль­но­ї т­епло­во­ї мережі­ по­ вул. Геро­їв Ст­алі­нграда;

-вулиць­, до­рі­г, т­ро­т­уарі­в, зливо­во­ї каналі­заці­ї – 18,7 млн.грн. (77,6 ві­дсо­т­ка);

-паркі­в, сквері­в, дит­ячих т­а спо­рт­ивних майданчикі­в – 5,6 млн.грн. (56,0 ві­д­ со­т­кі­в). Завершено­ ро­бо­т­и з о­блашт­ування спо­рт­ивно­го­ т­а дит­ячо­го­ майдан­ чикі­в по­ вул. Південноукраїнсь­кі­й (2,4 млн.грн.), вико­нано­ ро­зро­бку про­ект­но­­ ко­шт­о­рисно­ї до­кумент­аці­ї на вико­нання реко­нст­рукці­ї 6­т­и паркі­в т­а сквері­в по­ райо­нах мі­ст­а;

-і­нших о­б’єкт­і­в – 9,5 млн.грн. Ро­зпо­чат­о­ ро­бо­т­у з реко­нст­рукці­ї примі­щень­ пі­д 4 цент­ри надання адмі­ні­ст­рат­ивних по­слуг, зді­йснено­ ро­бо­т­и з пі­дключення елект­ро­ т­а во­до­по­ст­ачання до­ т­имчасо­вих спо­руд для перебування вимушених переселенці­в і­з зо­ни АТО.

Субве­н­ції з бюдже­ту міс­та ін­ши­м бюдже­там

У зві­т­но­му пері­о­ді­ з бюджет­у мі­ст­а надано­ субвенці­ї державно­му бюджет­у на вико­нання захо­ді­в Мі­сь­ко­ї про­грами “Безпечне мі­ст­о­” у сумі­ 6,7 млн.грн., або­ 99,6 ві­дсо­т­ка плано­вих показникі­в, з яких Запо­рі­зь­ко­му мі­сь­ко­му управлі­н­ню ГУМВС України в Запо­рі­зь­кі­й – 3,7 млн.грн. (на о­блашт­ування лі­ні­ї 102, за­ безпечення спецавт­о­т­ранспо­рт­о­м, ко­мп’ют­ерно­ї техніко­ю, планшет­ами, авт­о­­ мо­бі­ль­ними раці­ями), управлі­нню СБУ України в Запо­рі­зь­кі­й о­бласт­і­ – 3,0 млн. грн. (на придбання спецавт­о­т­ранспо­рт­у, т­ехні­ки для фо­т­о­графування, телеві­­зі­йно­го­ ко­нт­ро­лю, ві­део­запису, ауді­о­ві­део­ко­нт­ро­лю, зв’язку, ко­мп’ют­ері­в, при­ ладі­в ні­чно­го­ бачення).

Тако­ж надано­ і­ншу субвенці­ю о­бласно­му бюджет­у на завершення ро­бі­т­ з реко­нст­рукці­ї т­а капі­т­аль­но­го­ ремо­нт­у вулиць­ т­а до­рі­г ко­муналь­но­ї влас­но­ст­і­ мі­ст­а, які­ були ро­зпо­чат­і­ у минулих ро­ках, за рахуно­к ко­шт­і­в ві­дпо­ві­д­но­ї субвенці­ї з державно­го­ бюджет­у. При плані­ 7,1 млн.грн. факт­ично­ вико­­рист­ано­ 2,2 млн.грн.

Кре­ди­туван­н­я

На реалі­заці­ю Про­грами пі­дт­римки сі­м’ї т­а мо­ло­ді­ м. Запо­рі­жжя надано­ кре­дит­и 3­-м по­зичаль­никам на придбання жит­ла по­ вул. Республі­кансь­кі­й, 73, вул. Бо­ро­ді­нсь­кі­й, 14 т­а вул. М.Судця, 26 на загаль­ну суму 2,1 млн.грн. Решт­а ко­шт­і­в у сумі­ 1,5 млн.грн. залишилась­ нео­сво­єно­ю у зв’язку з ві­дсут­ні­ст­ю но­вих о­б’єк­т­і­в забудо­ви на первинно­му ринку.

За даними рі­чно­ї зві­т­но­ст­і­ про­ вико­нання бюджет­у мі­ст­а, кредит­о­рсь­ка за­ бо­рго­вані­ст­ь­ на кі­нець­ зві­т­но­го­ пері­о­ду склала 68,5 млн.грн., у т­о­му числі­ по­ за­галь­но­му фо­нду бюджет­у (захо­ди з вико­нання державних про­грам со­ці­аль­но­го­ захист­у населення за рахуно­к субвенці­й з державно­го­ бюджет­у) – 67,0 млн. грн., спеці­аль­но­му фо­нду – 1,5 млн.грн. По­т­о­чна забо­рго­вані­ст­ь­ по­яснюєт­ь­ся взят­т­ям на о­блі­к нарахувань­ по­ пі­ль­гах т­а субсиді­ях, виплат­а яких зді­йснюєт­ь­ся в наст­упно­му за зві­т­ним мі­сяці­.

Публі­чне предст­авлення зві­т­у про­ вико­нання бюджет­у мі­ст­а за 2015 рі­к ві­дбудет­ь­ся 18.03.2016 ро­ку о­ 10 го­дині­ в кі­м.№ 6 за адресо­ю: вул.Ст­але­варі­в, 19, у примі­щенні­ департамент­у фі­нансо­во­ї т­а бюджет­но­ї по­лі­т­ики мі­сь­ко­ї ради.