1. Ке­ру­ю­чись ст.42 За­ко­ну Укра­ї­ни “Про міс­це­ве са­мо­вря­ду­ван­ня в Укра­ї­ні”, скли­ка­ти двад­цять сьо­му се­сію місь­кої ра­ди 17 жов­т­ня 2012 об 11.00. Міс­це про­ве­ден­ня – зал за­сі­дань місь­кої ра­ди.
2. Внес­ти в по­ря­док ден­ний се­сії пи­тан­ня:
2.1. Про вне­сен­ня змін до рі­шен­ня місь­кої ра­ди від 29.12.2010 № 40 “Про ді­яль­ність За­по­різь­ко­го місь­ко­го те­ри­то­рі­аль­но­го цен­т­ру со­ці­аль­но­го об­слу­го­ву­ван­ня”
2.2. Про вне­сен­ня змін до рі­шен­ня За­по­різь­кої місь­кої ра­ди від 23.02.2012 № 68 “Про офор­м­лен­ня ра­ні­ше ви­ко­на­ної ре­кон­ст­рук­ції не­жит­ло­вих при­мі­щень під жит­ло­ву квар­ти­ру № 2 в гур­то­жит­ку по вул.Олек­сан­д­ра Мат­ро­со­ва, 23-а”.
2.3. Про вне­сен­ня змін до По­ло­жен­ня про рай­он­ну ад­мі­ніс­т­ра­цію За­по­різь­кої місь­кої ра­ди по Жов­т­не­во­му, За­водсь­ко­му, Ко­му­нарсь­ко­му, Ле­нінсь­ко­му, Орд­жо­ні­кід­зевсь­ко­му, Хор­тиць­ко­му, Шев­чен­ківсь­ко­му рай­о­ну, за­твер­д­же­но­го рі­шен­ням За­по­різь­кої місь­кої ра­ди від 22.06.2011№ 29 зі змі­на­ми.
2.4. Про на­дан­ня до­зво­лу на ство­рен­ня ор­га­ну са­мо­ор­га­ні­за­ції на­се­лен­ня – бу­дин­ко­во­го ко­мі­те­ту по вул. Гу­ди­мен­ка, 28.
2.5. Про вне­сен­ня змін до рі­шен­ня місь­кої ра­ди від 27.12.2011 № 18 “Про за­твер­д­жен­ня міс­це­вих про­грам в га­лу­зі жит­ло­во-ко­му­наль­но­го гос­по­дар­ст­ва на 2012–2014 ро­ки” (зі змі­на­ми та до­пов­нен­ня­ми).
2.6. Про вне­сен­ня змін до рі­шен­ня місь­кої ра­ди від 27.12.2011 №6 “Про бюд­жет міс­та на 2012 рік” (зі змі­на­ми).
2.7. Про за­твер­д­жен­ня ре­зуль­та­тів роз­мі­щен­ня об­лі­га­цій внут­ріш­ньої міс­це­вої по­зи­ки та зві­тів про ре­зуль­та­ти роз­мі­щен­ня об­лі­га­цій внут­ріш­ньої міс­це­вої по­зи­ки се­рій L, M, N.
2.8. Про за­твер­д­жен­ня рі­шень ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту місь­кої ра­ди.
2.9. Про за­твер­д­жен­ня пе­ре­лі­ку про­ек­тів рі­шень За­по­різь­кої місь­кої ра­ди з пи­тань за­твер­д­жен­ня зем­ле­впо­ряд­ної до­ку­мен­та­ції.
2.10. Пе­ре­лік про­ек­тів рі­шень За­по­різь­кої місь­кої ра­ди з пи­тань за­твер­д­жен­ня зем­ле­впо­ряд­ної до­ку­мен­та­ції.
2.11. Про вне­сен­ня змін до рі­шен­ня За­по­різь­кої місь­кої ра­ди від 27.12.2011 № 19 “Про за­твер­д­жен­ня Про­гра­ми “Про за­без­пе­чен­ня еко­ло­гіч­ної без­пе­ки міс­та на 2012–2014 ро­ки” (зі змі­на­ми та до­пов­нен­ня­ми).
2.12. Про вне­сен­ня змін до міс­це­вих про­грам по га­лу­зі ко­му­наль­но­го гос­по­дар­ст­ва на 2012–2014 ро­ки, за­твер­д­же­них рі­шен­ням місь­кої ра­ди від 23.02.2012 № 28 (зі змі­на­ми та до­пов­нен­ня­ми).
2.13. Про за­твер­д­жен­ня ці­льо­вої Про­гра­ми про­ти­дії за­хво­рю­ван­ню на ту­бер­ку­льоз у міс­ті За­по­ріж­жі на 2012–2016 ро­ки.
2.14. Про вне­сен­ня змін до рі­шен­ня місь­кої ра­ди від 23.02.2012 № 47 “Про за­твер­д­жен­ня про­грам по га­лу­зях “Осві­та”, “Фі­зич­на куль­ту­ра і спорт” та Про­грам з ре­алі­за­ції за­хо­дів з пи­тань ді­тей, мо­ло­ді, жі­нок та сім’ї міс­та За­по­ріж­жя на 2012–2014 ро­ки в но­вій ре­дак­ції.
2.15. Про на­дан­ня зго­ди на прий­нят­тя до ко­му­наль­ної влас­нос­ті міс­та жит­ло­во­го бу­дин­ку по вул.Ге­ро­їв Ста­лін­гра­да, 6 від ре­гі­о­наль­но­го від­ді­лен­ня Фон­ду дер­жав­но­го май­на Укра­ї­ни по За­по­різь­кій об­лас­ті.
2.16. Про на­дан­ня зго­ди на прий­нят­тя до ко­му­наль­ної влас­нос­ті міс­та жит­ло­вих бу­дин­ків по вул.Авто­до­рож­ній, 1, 5, 7, 14, вул.Шу­шенськ­ій, 44, вул.Сквор­цо­ва, 1, пров.Зу­стріч­ному, 21 від ВАТ “За­по­ріж­жя­об­ле­нер­го”.
2.17. Про ви­зна­чен­ня про­пор­цій роз­по­ді­лу орен­д­ної пла­ти між міс­це­вим бюд­же­том, орен­до­дав­ця­ми та ба­лан­со­ут­ри­му­ва­ча­ми об’єк­тів пра­ва ко­му­наль­ної влас­нос­ті.
2.19. Про роз­гляд про­тес­ту про­ку­ра­ту­ри Ко­му­нарсь­ко­го рай­о­ну м.За­по­ріж­жя від 19.08.11 № 116–5003 вих. 11 на рі­шен­ня двад­цять п’ятої се­сії п’ято­го скли­кан­ня За­по­різь­кої місь­кої ра­ди № 60/228 від 24.09.2008 р. “Про пе­ре­да­чу в орен­ду гр.Но­ві­ко­ву О.В. зе­мель­ної ді­лян­ки по вул. На­гни­бі­ди, 15 для роз­та­шу­ван­ня жит­ло­во­го бу­дин­ку”.
2.20. Про роз­гляд про­тес­ту За­по­різь­кої при­ро­до­о­хо­рон­ної між­рай­он­ної про­ку­ра­ту­ри від 17.06.2011 № 111–1043 вих. 11 на рі­шен­ня ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту За­по­різь­кої місь­кої ра­ди № 190/98 від 29.05.2003.
2.21. Про роз­гляд про­тес­ту про­ку­ра­ту­ри Жов­т­не­во­го рай­о­ну м. За­по­ріж­жя від 31.05.2011 № 127–3014 вих. 11 на рі­шен­ня За­по­різь­кої місь­кої ра­ди від 15.02.2006 ро­ку № 8/29 “Про пе­ре­да­чу в орен­ду ТОВ “Уктрей­дінг” зе­мель­ної ді­лян­ки по вул.Жов­т­не­вій, 21-а для роз­та­шу­ван­ня тор­го­вель­но­го ком­п­лек­су”.
2.22. Про роз­гляд про­тес­ту про­ку­ра­ту­ри Ко­му­нарсь­ко­го рай­о­ну м.За­по­ріж­жі від 24.02.12 № 116–957 вих.12 на рі­шен­ня ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту За­по­різь­кої місь­кої ра­ди № 20/3 від 29.01.2002 р. “Про вне­сен­ня до­пов­нень до рі­шен­ня міськ­ви­кон­ко­му 28.10.99 № 542/82 “Про на­дан­ня в тим­ча­со­ве ко­рис­ту­ван­ня стро­ком на п’ять ро­ків дер­жав­но­му ко­му­наль­но­му під­при­єм­ст­ву “Управ­лін­ня ка­пі­таль­но­го бу­дів­ниц­т­ва За­по­різь­ко­го міськ­ви­кон­ко­му” зе­мель­ної ді­лян­ки пло­щею 2,4 га по вул. Ча­па­є­ва-Рад­гос­п­ній-Авто­за­водсь­кій для бу­дів­ниц­т­ва транс­пор­т­ної розв’яз­ки”.
2.23. Про роз­гляд про­тес­ту про­ку­ра­ту­ри Ко­му­нарсь­ко­го рай­о­ну м.За­по­ріж­жя від 12.08.11 № 116–4812 вих.11 на рі­шен­ня двад­цять тре­тьої се­сії п’ято­го скли­кан­ня За­по­різь­кої місь­кої місь­кої ра­ди № 45/82 від 30.07.2008 р. “Про пе­ре­да­чу в орен­ду За­по­різь­кій об­лас­ній ор­га­ні­за­ції ук­ра­їнсь­ко­го то­ва­рис­т­ва мис­лив­ців і ри­ба­лок зе­мель­ної ді­лян­ки по вул.Орі­хівсь­ка бух­та, 10-б для роз­та­шу­ван­ня при­ча­лу № 7”.
2.24. Про вне­сен­ня змін та до­пов­нень до рі­шен­ня За­по­різь­кої місь­кої ра­ди від 26.06.2012 № 19 “Про пе­ре­пла­ну­ван­ня до­по­між­них при­мі­щень № 274–280, № 282, № 283 в гур­то­жит­ку для ма­лих сі­мей – жит­ло­во­му бу­дин­ку по вул.Ча­рів­ній, 42 під жит­ло­ві квар­ти­ри”.
2.25. Про вне­сен­ня змін до рі­шен­ня місь­кої ра­ди від 23.02.2012 № 33 “Про за­твер­д­жен­ня Про­гра­ми “За­без­пе­чен­ня ке­рів­ниц­т­ва у сфе­рі управ­лін­ня та від­чу­жен­ня май­на пра­ва ко­му­наль­ної влас­нос­ті те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди міс­та За­по­ріж­жя у 2012–2014 ро­ках”.
2.26. Про вне­сен­ня змін до рі­шен­ня місь­кої ра­ди від 27.12.2011 № 112 “Про за­твер­д­жен­ня Про­гра­ми ро­бо­ти і роз­вит­ку га­зе­ти За­по­різь­кої місь­кої ра­ди “За­по­розь­ка Січ” на 2012–2014 ро­ки.
2.27. Про за­твер­д­жен­ня По­ряд­ку на­дан­ня ці­льо­вої фі­нан­со­вої під­трим­ки гро­ма­дя­нам на пер­вин­ний вне­сок для от­ри­ман­ня іпо­теч­них жит­ло­вих кре­ди­тів на бу­дів­ниц­т­во чи при­дбан­ня до­ступ­но­го жит­ла на те­ри­то­рії м.За­по­ріж­жя за ра­ху­нок кош­тів бюд­же­ту роз­вит­ку міс­та.
2.28. Про вне­сен­ня змін до рі­шен­ня місь­кої ра­ди від 27.12.2011 № 5 “Про Про­гра­му еко­но­міч­но­го і со­ці­аль­но­го роз­вит­ку м.За­по­ріж­жя на 2012 рік” зі змі­на­ми та до­пов­нен­ня­ми.
2.29. Про вне­сен­ня змін до рі­шен­ня місь­кої ра­ди від 23.02.2012 № 10 “Про за­твер­д­жен­ня міс­це­вих бюд­жет­них про­грам по де­пар­та­мен­ту еко­но­міч­но­го роз­вит­ку За­по­різь­кої місь­кої ра­ди на 2012–2014 ро­ки” зі змі­на­ми та до­пов­нен­ня­ми.
2.30. Про вне­сен­ня змін до рі­шен­ня місь­кої ра­ди від 18.02.2011 № 54 “Про за­твер­д­жен­ня По­ло­жен­ня про де­пар­та­мен­т еко­но­міч­но­го роз­вит­ку За­по­різь­кої місь­кої ра­ди” зі змі­на­ми та до­пов­нен­ня­ми”.
2.31. Про вне­сен­ня змін до міс­це­вих про­грам в га­лу­зі со­ці­аль­но­го за­хис­ту на 2012–2014 ро­ки, за­твер­д­же­них рі­шен­ням місь­кої ра­ди від 23.02.2012 № 48 (зі змі­на­ми), рі­шен­ням місь­кої ра­ди від 27.04.2012 № 14 (зі змі­на­ми) та рі­шен­ням місь­кої ра­ди від 06.06.2012 № 18.
3. На се­сію за­про­си­ти го­лів рай­ад­мі­ніс­т­ра­цій, чле­нів міськ­ви­кон­ко­му, на­чаль­ни­ків де­пар­та­мен­тів, від­ді­лів і управ­лінь місь­кої ра­ди, ке­рів­ни­ків під­при­ємств, ор­га­ні­за­цій та уста­нов міс­та (за не­об­хід­нос­ті), пред­с­тав­ни­ків за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції.
4. Про­си­ти го­ло­ву об­лас­ної дер­жав­ної ад­мі­ніс­т­ра­ції О. М. Пек­лу­шен­ка, го­ло­ву об­лас­ної ра­ди П.Д. Мат­ві­єн­ка, на­род­них де­пу­та­тів Укра­ї­ни та де­пу­та­тів об­лас­ної ра­ди від міс­та За­по­ріж­жя взя­ти участь в ро­бо­ті се­сії місь­кої ра­ди.
Місь­кий го­ло­ва О.Ч.Сін