ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА. ПРОЕКТ РІШЕННЯ. 
Про внесення доповнення до Правил благоустрою території міста Запоріжжя, затверджених рішенням міської ради від 22.06.2011 № 41
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про основи містобудування”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, Правил благоустрою території міста Запоріжжя, затверджених рішенням міської ради від 22.06.2011 № 41, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Доповнити Правила благоустрою території м. Запоріжжя, затверджені рішенням міської ради від 22.06.2011 № 41:
– Розділом 101 Порядок звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів (Додаток 1);
– Розділом 102 Порядок обліку, зберігання, повернення самовільно розміщених об’єктів, від яких звільнена територія міста Запоріжжя (Додаток 2).
2. Затвердити форми бланків:
– Акт про виявлення СРО (Додаток 3);
– Акт про добровільне звільнення території міста Запоріжжя від СРО (Додаток 4);
– Акт про перевірку виконання припису (Додаток 5);
– Акт про звільнення території міста Запоріжжя від СРО (Додаток 6);
– Акт опису майна (Додаток 7);
– Акт опису і оцінки СРО і майна в ньому Зберігачем (Додаток 8)
3. Оприлюднити дане рішення в газеті Запорізької міської ради “Запорізька Січ”.
4. Рішення набирає чинності з моменту офіційного оприлюднення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Свіркін Д.О.) та депутатську комісію з питань життєзабезпечення міста (Г. О. Рекалов).
Міський голова  О.Ч. Сін

Додаток 1

Розділ 101 Порядок звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів
101.1 Даний порядок розроблено відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”,”Про основи містобудування”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, інших актів законодавства з метою запровадження гарантованого механізму забезпечення благоустрою на території міста Запоріжжя, гарантованого захисту прав територіальної громади від правопорушень у сфері благоустрою, земельній та містобудівній сферах, забезпечення та стимулювання виконання вимог актів чинного земельного законодавства, встановлення єдиного підходу у вирішенні питань щодо захисту права власності територіальної громади міста Запоріжжя.
101.2 Положення даного розділу розповсюджуються на випадки виявлення самовільно розміщених об’єктів.
Під терміном “самовільно розміщені об’єкти” (далі – СРО) в цьому Положенні розуміється:
– безхазяйне майно – майно та речі, які відповідно до статті 335 Цивільного кодексу України не мають власника або власник яких невідомий;
– самовільно розміщені об’єкти, механізми, тимчасові споруди, малі архітектурні форми, кіоски, павільйони, лотки, палатки, конструкції іншого типу і виду, інше майно торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – тобто розміщені з порушенням вимог будь-яких нормативно-правових актів, що встановлюють порядок їх розміщення;
– покинуті будівельні матеріали і конструкції (у тому числі рекламні), транспортні засоби, механізми, які самовільно розміщені фізичними та /або юридичними особами і які захаращують об’єкт благоустрою і довгий час не використовуються за призначенням особою, що їх розмістила;
– транспортні засоби, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого напрямку і встановлені в місцях, які не визначені відповідними виконавчими органами Запорізької міської ради як зони для розміщення пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі та об’єктів з надання послуг поза приміщень.
Особа, що здійснила або здійснює самовільне встановлення (розміщення тощо) зазначеного майна (об’єктів), не набуває права власності на нього.
101.3 Звільнення території міста Запоріжжя від СРО відбувається у випадку самовільного розміщення цих об’єктів з порушенням вимог будь-яких нормативно-правових актів, що встановлюють порядок їх розміщення та/або без оформлення у встановленому законом порядку права власності чи права користування на земельну ділянку, на якій розміщено цей об’єкт.
101.4 Виявлення СРО здійснюється районними адміністраціями Запорізької міської ради, Інспекцією з благоустрою міста Запоріжжя, іншими органами місцевого самоврядування міста Запоріжжя та відповідними компетентними органами державної влади в межах їх повноважень, у тому числі на підставі інформації від виконавчих органів Запорізької міської ради, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності та господарювання, фізичних осіб, з наданням фото об’єкта та схеми розміщення.
101.5 При виявленні СРО, як самостійно, так і на підставі отриманої інформації від осіб, зазначених в п. 101.4 цього розділу, уповноваженими особами Інспекції з благоустрою міста Запоріжжя складається у двох екземплярах Акт про виявлення СРО, в якому обов’язково відображається наступне:
– дата складання акта;
– опис виявленого об’єкта (майна);
– опис технічного стану об’єкта (майна);
– місцезнаходження об’єкта (майна) із зазначенням адреси та описом безпосереднього місця розташування;
– відомості про особу, що здійснила встановлення об’єкта або заявляє про права на об’єкт (майно) або про відсутність власника майна;
– відомості щодо наявності (відсутності) документів, які відповідно до закону підтверджують право власності на об’єкт (майно);
– відомості щодо наявності (відсутності) документів, що посвідчують відповідно до закону право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт (майно);
– відомості щодо наявності передбаченого чинним законодавством документа, який надає право на розміщення об’єкта (майна);
– висновок про наявність (відсутність) порушення вимог законодавства у сфері благоустрою;
– посада, прізвище, ініціали, підпис посадових осіб, що склали акт, та осіб, що були присутніми при складанні цього акта;
– відмітка про вручення одного екземпляру цього акта власнику об’єкта (майна) під його особистий підпис, який ставиться на екземплярі цього акта, що залишається в уповноваженої особи Інспекції з благоустрою міста Запоріжжя.
У разі відмови власника об’єкта (майна) від підпису акта в ньому робиться відповідна відмітка, яка підкріплюється підписами свідків (осіб, що були присутні при складанні акта).
101.6 У разі відсутності власника СРО або відмови останнього надати відомості про себе; документи, які відповідно до закону підтверджують право власності на СРО; документи, що посвідчують відповідно до закону право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено СРО; відомості щодо наявності передбаченого чинним законодавством дозволу на розміщення СРО Інспекція з благоустрою міста Запоріжжя з метою отримання зазначеної вище інформації в день в день виявлення СРО направляє запити до відповідних органів.
У цьому випадку Акт складається після отримання відповідної інформації, а в разі її відсутності – на підставі наявної інформації.
101.7 Компетентні органи у термін, передбачений чинним законодавством, у письмовій формі надають витребувану інформацію з наданням (при наявності) копій відповідних документів (договорів, ордерів, дозволів тощо). Надані матеріали додаються до акта, зазначеного в п. 101.5 цього розділу.
101.8 На підставі акта, зазначеного в п. 101.5 цього розділу, одночасно зі складанням цього акта уповноважена особа Інспекції з благоустрою міста Запоріжжя надає власнику СРО, якщо його особа встановлена, один примірник припису про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом самостійного проведення демонтажу та/або транспортування майна (об’єкта) в п’ятиденний термін з дня одержання такого припису. На примірнику припису, що залишається в уповноваженої особи Інспекції з благоустрою міста Запоріжжя, повинна міститися відмітка вручення одного екземпляру цього припису власнику майна (об’єкта) під його особистий підпис.
У разі відмови власника СРО отримати припис та/або поставити свій підпис, в ньому робиться відповідна відмітка, яка підкріплюється підписами свідків (осіб, що були присутні при складанні припису).
У разі, якщо під час складання акта, передбаченого в п. 101.5 цього розділу, буде зроблено висновок про наявність порушення вимог законодавства у сфері благоустрою, уповноважена особа Інспекції з благоустрою міста Запоріжжя складає відносно власника СРО Протокол про адміністративне правопорушення у сфері благоустрою населених пунктів України.
101.9 У разі своєчасного та повного виконання власником СРО вимог припису власник СРО письмово повідомляє Інспекцію з благоустрою міста Запоріжжя про виконання вимог припису. На підставі отриманого повідомлення про виконання припису повноважна особа Інспекції з благоустрою міста Запоріжжя на місці перевіряє виконання припису про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя та складає Акт про добровільне звільнення території міста Запоріжжя від СРО, в якому обов’язково відображається наступне:
– дата складання акта;
– висновок про усунення порушень вимог законодавства у сфері благоустрою;
– фотофіксація місця усунення порушення;
– прізвище, ініціали, підпис особи (у разі наявності), що усунула порушення;
– посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи, що склала акт.
101.10 У разі відмови власника СРО добровільно виконати припис про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом самостійного проведення демонтажу та/або транспортування СРО, повноважна особа Інспекції з благоустрою міста Запоріжжя на наступний день після закінчення строку на виконання припису про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя складає Акт про перевірку виконання припису, в якому обов’язково відображається наступне:
– дата складання акта;
– опис виявленого об’єкта (майна);
– опис технічного стану об’єкта (майна);
– місцезнаходження об’єкта (майна) із зазначенням адреси та описом безпосереднього місця розташування;
– відомості про особу, що здійснила встановлення об’єкта або заявляє про права на об’єкт (майно), або про відсутність власника майна;
– відомості щодо наявності (відсутності) документів, які відповідно до закону підтверджують право власності на об’єкт (майно);
– відомості щодо наявності (відсутності) документів, що посвідчують відповідно до закону право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт (майно);
– відомості щодо наявності передбаченого чинним законодавством документа, який надає право на розміщення об’єкта (майна);
– відомості про виконання припису про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя;
– висновок про наявність (відсутність) порушення вимог законодавства у сфері благоустрою;
– посада, прізвище, ініціали, підпис посадових осіб, що склали акт, та осіб, що були присутніми при складанні цього акта;
– відмітка про вручення одного екземпляру цього акта власнику об’єкта (майна) під його особистий підпис, який ставиться на екземплярі цього акта, що залишається в уповноваженої особи Інспекції з благоустрою міста Запоріжжя.
У разі відмови власника об’єкта (майна) від підпису акта в ньому робиться відповідна відмітка, яка підкріплюється підписами свідків (осіб, що були присутні при складанні акта).
У разі відмови власника СРО добровільно виконати припис про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом самостійного проведення демонтажу та/або транспортування СРО, що підтверджується Актом про перевірку виконання припису та/або відсутності чи неможливості встановити особу власника СРО, Інспекція з благоустрою міста Запоріжжя на підставі Акта про виявлення майна, зазначеного в п. 101.5 цього розділу, та Акта про перевірку виконання припису готує на найближче засідання виконавчого комітету Запорізької міської ради проект рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів.
101.11 Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про звільнення території міста Запоріжжя від СРО готується та приймається у встановленому законом порядку.
У рішенні про звільнення території від СРО зазначаються балансоутримувач території, на якій знаходиться СРО; відповідні виконавчі органи міської ради та комунальні підприємства, яким доручено виконання цього рішення; місце, до якого переміщується СРО; конкретні вказівки кожному суб’єкту щодо виконання цього рішення; інші необхідні вказівки та відомості.
Організацію та координацію робіт зі звільнення території від СРО здійснюють районні адміністрації Запорізької міської ради, на території яких розміщено вказане майно.
101.12 Голова районної адміністрації Запорізької міської ради, на території якої розміщено вказане майно і якій рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради доручено виконати це рішення, видає розпорядження про створення Комісії для організації і координації робіт з усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів (далі – Комісія) і призначення її складу. До складу Комісії можуть входити посадові особи відповідної районної адміністрації Запорізької міської ради, представники необхідних державних органів (за їх згодою), Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради (за їх згодою), департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради та інших органів місцевого самоврядування (за їх згодою), представників громадськості (за їх згодою). Очолює комісію голова районної адміністрації Запорізької міської ради або його заступник.
Комісія планує роботу з виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про звільнення території міста Запоріжжя від СРО, визначає необхідні для здійснення робіт з демонтажу та/або транспортування майна технічні засоби, їхню кількість, залучає необхідну техніку та аварійні бригади з підприємств комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя, уповноважених рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради проводити роботи з демонтажу та/або транспортування майна, визначає терміни та дати виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про звільнення території міста Запоріжжя від СРО, здійснює інші заходи, необхідні для виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про звільнення території міста Запоріжжя від СРО. Комісія здійснює свою роботу шляхом проведення засідань. Рішення Комісії оформлюються у вигляді протоколів засідання Комісії. Протоколи засідання Комісії підписуються всіма членами Комісії. Засідання Комісії правомочне при наявності більше 50 відсотків членів Комісії.
Комісія проводить свою діяльність на підставі Положення про Комісію, яке затверджується виконавчим комітетом Запорізької міської ради.
101.13 Звільнення території міста Запоріжжя від СРО здійснюється балансоутримувачем території, на якій знаходиться СРО, та/або підприємствами комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя, уповноваженими на виконання цих дій рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради. До виконання заходів зі звільнення території можуть залучатися інші підприємства та організації на договірних засадах. Відповідні договори укладаються між балансоутримувачем території, на якій знаходиться СРО, і відповідним підприємством чи організацією.
101.14 Територія міста Запоріжжя звільняється від СРО після прийняття виконавчим комітетом Запорізької міської ради відповідного рішення.
101.15 Звільнення території міста Запоріжжя від СРО здійснюється шляхом демонтажу таких об’єктів та/або їх транспортування до місця зберігання, передачі відповідальній особі комунального підприємства, з яким укладено договір на зберігання, за актом приймання-передачі цього об’єкта.
101.16 Під демонтажем у цьому Порядку необхідно розуміти комплекс заходів, які передбачають відокремлення СРО, а також майна, що знаходиться в цих об’єктах, від місця їх розташування або їх основи тощо (у тому числі від’єднання від інженерних мереж за необхідності), транспортування на місце подальшого зберігання тощо.
101.17 Звільнення території від СРО здійснюється у присутності й під керівництвом Комісії.
З метою технічного забезпечення демонтажу майна (об’єкта) залучаються працівники відповідних комунальних підприємств, служб. Координацію їх роботи здійснює Комісія.
На місце проведення звільнення території від СРО з повідомленням про місце, час та дату такого звільнення Комісією запрошуються депутат Запорізької міської ради по даному округу, повноважні представники Інспекції з благоустрою міста Запоріжжя, співробітники відповідних територіальних органів внутрішніх справ, за необхідності – співробітники ДАІ, відповідних органів державної податкової служби, органів Міністерства з надзвичайних ситуацій, інших органів, служб, власник СРО тощо.
Відсутність власника СРО під час звільнення території міста Запоріжжя від СРО не може перешкоджати проведенню цих робіт.
101.18 Під час проведення звільнення території міста Запоріжжя від СРО Комісією складається у 3-х примірниках Акт про звільнення території міста Запоріжжя від СРО, який підписується членами Комісії та присутніми при цьому особами (за їх згодою). В акті про звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщеного майна відображається наступне:
– дата, час, місце складання акта;
– відомості про особу, яка розмістила об’єкт (майно), або про її відсутність;
– рішення виконавчого комітету, на підставі якого здійснюється звільнення території;
– опис технічного стану об’єкта (майна);
– адресу (місце) транспортування об’єкта (майна) для зберігання;
– відомості, які необхідні для розрахунків витрат підприємств, пов’язаних з реалізацією процедури звільнення, транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання об’єкта (майна);
– посада, прізвище, ініціали, підпис членів Комісії та присутніх при цьому осіб;
– відмітка про вручення одного екземпляру цього акта власнику об’єкта (майна) під його особистий підпис, який ставиться на екземплярі цього акта, що залишається в Комісії.
У разі відсутності власника об’єкта (майна) або відмови від підпису акта, в ньому робиться відповідна відмітка, яка підкріплюється підписами свідків (осіб, що були присутні при складанні акта).
101.19 Звільнення території від СРО здійснюється з фіксацією технічного стану цих об’єктів та стану території після її звільнення від об’єкта, у тому числі за допомогою засобів фото-, відеофіксації, які додаються до акта про звільнення території.
Під час проведення звільнення території міста Запоріжжя від СРО Комісія проводить опис цього об’єкта, а за умов, що об’єкт відчинений і мається вільний доступ усередину, додатково проводить опис всього майна, що знаходиться всередині цього об’єкта. Після проведення опису всього майна, що знаходиться всередині цього об’єкта, так і самого об’єкта, Комісія закриває об’єкт та проводить його опечатування у спосіб, передбачений цим пунктом.
За умов, що СРО закритий і відсутня можливість вільного доступу всередину, опис майна, що знаходиться всередині цього об’єкта, не проводиться. Комісія проводить опис об’єкта ззовні.
За результатами опису складається у трьох примірниках Акт опису майна із зазначенням характеристик цього майна (фототаблиці, технічні дані та інше), які долучається до Акта про звільнення території міста Запоріжжя від безхазяйного та самовільно розміщеного майна. Акт опису майна підписується членами Комісії і повноваженим представникам підприємства, яке буде зберігати це майно. Акт опису майна, підписаний повноваженими представникам підприємства, яке буде зберігати це майно, є актом приймання-передачі видалених СРО підприємству, яке буде зберігати це майно.
СРО, від якого звільняється територія, опечатується Комісією, представниками підприємств, які здійснюють демонтаж та/або транспортування цього майна.
Опечатування СРО здійснюється шляхом наклеювання паперових листків із підписами членів Комісії та представників підприємств, які здійснюють демонтаж та/або транспортування цього майна, та проставлених печаток або штампів відповідної районної адміністрації Запорізької міської ради та підприємств, які здійснюють демонтаж та/або транспортування цього майна. За необхідності додатково майно та СРО можуть бути обмотані скотчем.
101.20 Акти про звільнення території міста Запоріжжя від СРО та Акти опису майна видаються Комісією балансоутримувачу території (один примірник), юридичному відділу відповідної районної адміністрації Запорізької міської ради для зберігання (один примірник), підприємству, яке буде здійснювати зберігання цього майна.
101.21 Комісія передає СРО повноважним представникам підприємства, яке буде зберігати це майно і з яким відповідною районної адміністрацією укладено договір на зберігання, шляхом підписання Акта опису майна. Разом з передачею СРО Комісія передає повноваженим представникам підприємства, яке буде зберігати це майно, третій примірник акта про звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів та акта опису цих об’єктів та іншого майна.

Додаток 2
Розділ 102 Порядок обліку, зберігання, повернення самовільно розміщених об’єктів, від яких звільнена територія міста Запоріжжя.
102.1 Даний порядок розроблено відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про основи містобудування”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, інших актів законодавства з метою запровадження гарантованого механізму забезпечення благоустрою на території міста Запоріжжя, встановлення механізму компенсації витрат комунальних підприємств, пов’язаних зі звільненням території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів.
Тлумачення терміну “самовільно розміщений об’єкт” (далі – СРО) надано в п. 101.2. цих Правил.
102.2 Комунальне підприємство, на території якого буде розміщено СРО (в подальшому – Зберігач), створює комісію щодо проведення інвентаризації, оцінки та взяття на облік СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя (далі – комісія Зберігача), до складу якої обов’язково повинні входити керівник Зберігача або його заступник, оцінювач, головний бухгалтер або його заступник.
102.3 Після розміщення у спеціально відведених Зберігачем для цього місцях СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, Комісія Зберігача проводить інвентаризацію та оцінку майна, інвентаризаційний опис із зазначенням характеристик майна (фототаблиці, технічні дані про об’єкт, акт оцінки майна), за результатами якої складається Акт опису і оцінки СРО і майна в ньому в двох примірниках, один з яких долучається до інвентарної справи.
102.4 На кожний СРО, від якого була звільнена територія міста Запоріжжя, заводиться окрема інвентарна справа, до якої включаються листування з відповідною районною адміністрацією Запорізької міської ради про самостійне звільнення території від цього об’єкта, Акт про звільнення території міста Запоріжжя від СРО з додатками, Акт опису СРО з додатками, Акт опису і оцінки СРО і майна в ньому Зберігачем, розрахунок витрат, копії об’яви у газеті “Запорозька Січ” про взяття на облік СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, та оголошенням про його продаж, документи про реалізацію СРО.
102.5 Зберігач СРО визначає собівартість витрат на його зберігання за добу у встановленому законодавством порядку.
102.6 Комунальні підприємства, що здійснювали демонтаж та/або транспортування СРО, переданого на зберігання, протягом п’яти робочих днів після демонтажу та/або транспортування надають Зберігачу відповідні документи про розмір понесених витрат на демонтаж та/або транспортування.
102.7 Зберігач на підставі наданих іншими комунальними підприємствами документів про розміри витрат на демонтаж та/або транспортування та розрахунків власних витрат на демонтаж та зберігання складає загальний розрахунок витрат.
102.8 Облік взятого на зберігання СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, здійснюється на позабалансових рахунках Зберігача “Активи, прийняті на відповідальне зберігання” на підставі Акта опису і оцінки СРО і майна в ньому.
102.9 Після взяття СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, на облік, Зберігач протягом десяти робочих днів розміщує в газеті “Запорозька Січ” об’яву про взяття на облік СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, із зазначенням наступних даних:
– про власника (якщо останній відомий);
– про дату та місце проведення демонтажу вказаного майна та його технічні характеристики;
– поштова адреса місця зберігання та контактні телефони зберігача.
102.10 Витрати на демонтаж та/або транспортування і зберігання СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, несе його власник.
102.11 Особа, що здійснила встановлення СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, або заявляє про права на СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, має право на його повернення (отримання) за письмовим зверненням до Зберігача з наданням таких документів:
– заяви на ім’я керівника Зберігача про повернення СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя;
– документа, що посвідчує її особу; документа, що підтверджує призначення керівника юридичної особи; а у разі подання заяви представником, документа, що підтверджує повноваження діяти від імені цієї особи, при цьому особа, яка представляє особу – нерезидента України, пред’являє документи, які в разі необхідності легалізовані в установленому чинним законодавством України порядку;
– документів, які відповідно до чинного законодавства посвідчують право власності на СРО особи, що звертається.
102.12 Зберігач після вивчення наданих заявником документів приймає рішення про видачу СРО, що знаходиться на зберіганні, або відмовляє у видачі.
102.13 Після прийняття Зберігачем рішення про видачу СРО, що знаходиться на зберіганні, Зберігач надає заявнику розрахунок витрат комунальних підприємств, пов’язаних з реалізацією процедури звільнення – транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання конструкцій, відновлення об’єктів благоустрою на місці встановлення самовільно розміщеного майна, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, тощо та квитанцію, яка підлягає оплаті протягом трьох банківських днів.
102.14 Після надання заявником документів про оплату витрат комунальних підприємств йому повертається СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, за актами приймання-передачі. Завантаження та вивезення СРО з території Зберігача здійснюється шляхом самовивезення заявником в день підписання акту приймання-передачі.
102.15 У видачі СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, заявнику може бути відмовлено, якщо на підставі поданих документів неможливо встановити право власності заявника на СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя.
102.16 Зберігач розпочинає процедуру реалізації СРО, який знаходиться на зберіганні і від якого власник відмовився або власник не встановлений, у відповідності до діючого законодавства України.
102.17 Інвентарні справи на СРО підлягають зберіганню протягом трьох років з дати їх прийняття на облік Зберігачем.
102.18 Порядок обліку, зберігання, оцінки безхазяйного майна та розпорядження ним регулюється Порядком виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Запоріжжя та подальшого розпорядження ним, затвердженим рішенням Запорізької міської ради, та діючим законодавством України.
102.19 Знайдені транспортні засоби, відповідно до ст. 338 ЦК Україні, передаються на зберігання міліції, про що робиться оголошення в друкованих засобах масової інформації.
Якщо протягом шести місяців від дня опублікування цього оголошення власник або інша особа, яка має право вимагати повернення транспортного засобу, не будуть виявлені або вони не заявлять про свої права на транспортний засіб, міліція має право продати його, а суму виторгу внести на спеціальний рахунок у банку. Якщо протягом трьох років колишній власник транспортного засобу не вимагатиме передання йому суми виторгу, ця сума переходить у власність територіальної громади міста Запоріжжя.
Додаток 3

ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
69037, м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3

АКТ
ПРО ВИЯВЛЕННЯ САМОВІЛЬНО РОЗМІЩЕНОГО ОБ’ЄКТА
№ _______
від “____”__________20___р.
“_____”______________20__ р. м. Запоріжжя
Нами (мною), __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи /осіб/, яка /які/ проводила /проводили/ обстеження території)
_________________________________________________________________
із залученням ______________________________________________________
(посади, прізвища, ініціали осіб, що брали участь в обстеженні)
_______________________________________________________________
у присутності __________________________________________________
_______________________________________________________________
(П.І.Б. громадянина)
Під час проведення обстеження території/перевірки стану благоустрою території м. Запоріжжя, що знаходиться за адресою:
_______________________________________________________________
(місцезнаходження)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Площа території:________________га.

Територія належить: __________________________________________________________________
(державна, комунальна чи приватна власність, підстава користування/володіння)
_______________________________________________________________
Виявили самовільно розміщений об’єкт:
Опис виявленого об’єкта (майна) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Опис технічного стану об’єкта (майна)________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження об’єкта (майна) із зазначенням адреси та описом безпосереднього місця розташування
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Відомості про особу, що здійснила встановлення об’єкта або заявляє про права на об’єкт (майно), або про відсутність власника майна____________________________________________________________________________________________________________________________________
Відомості щодо наявності (відсутності) документів, які відповідно до закону підтверджують право власності на об’єкт (майно)
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Відомості щодо наявності (відсутності) документів, що посвідчують відповідно до закону право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт (майно)
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Відомості щодо наявності передбаченого чинним законодавством документа, який надає право на розміщення об’єкта (майна)
________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок про наявність (відсутність) порушення вимог законодавства у сфері благоустрою
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
План-схема розміщення СРО
Висновки та пропозиції: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пояснення осіб, дії або бездіяльність яких призвели до виявлених порушень: __________________________________________________________
_______________________________________________________________
До Акта додаються (кіно-, фотодокументи, креслення, схеми та таке інше)
______________________________________________________________
_________________________________________________________________
Підписи осіб, які склали акт та були присутні при складанні акта:
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
Копію акта отримав:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала акт)
Дата___________________ підпис________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________Підписи осіб, були присутні при складанні акту:
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)

Додаток 4

ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
69037, м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3

АКТ
ПРО ДОБРОВІЛЬНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ ВІД САМОВІЛЬНО РОЗМІЩЕНОГО ОБ’ЄКТА
№ _______
від “____”__________20___ р.
“_____”______________ 20__ р. м. Запоріжжя
Нами (мною), ______________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи /осіб/, яка /які/ проводила /проводили/ обстеження території)
_______________________________________________________________
із залученням _____________________________________________________
(посади, прізвища, ініціали осіб, що брали участь у обстеженні)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
у присутності ___________________________________________________
__________________________________________________________________
(П.І.Б. громадянина)
складено цей Акт про добровільне усунення ____________________________
______________________________________________________________
порушень вимог законодавства у сфері благоустрою міста Запоріжжя, а саме:
під час проведення “___” _________ 20__ р. обстеження території/перевірки стану благоустрою території м. Запоріжжя, що знаходиться за адресою:
__________________________________________________________________
(місцезнаходження)
__________________________________________________________________
Площа території:________________га.
Територія належить: ________________________________________________
(державна, комунальна чи приватна власність, підстава користування/володіння)
__________________________________________________________________
було виявлено самовільно розміщений об’єкт, про що було складено Акт про виявлення СРО № _______ від ___________________. На підставі Акта про виявлення СРО № _______ від ___________________ на ім’я ______________
__________________________________________________________________
було видано Припис № _____ від __________________ про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом самостійного проведення демонтажу та/або транспортування об’єкта (майна).
“____” ___________ 20__ р. отримано письмове повідомлення про добровільне виконання вимог Припису № _______ від __________________ про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя.
Цим Актом особи, що підписали цей Акт, підтверджують, що особа _______________________________________________________________
добровільно і в повному обсязі виконала вимоги Припису № _____ від __________________ про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя.
До Акта додаються (кіно-, фотодокументи, креслення, схеми та таке інше)
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Підписи осіб, які склали акт та були присутні при складанні акта:
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
Копію акта отримав:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала акт)
Дата___________________ підпис________________

Додаток 5

ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
69037, м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3

АКТ
ПРО ПЕРЕВІРКУ ВИКОНАННЯ ПРИПИСУ
№ _______
від “____”__________20___ р.
“_____”______________ 20__ р. м. Запоріжжя
Нами (мною), ______________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи /осіб/, яка /які/ проводила /проводили/ обстеження території)
_______________________________________________________________
із залученням _____________________________________________________
(посади, прізвища, ініціали осіб, що брали участь у обстеженні)
______________________________________________________________
у присутності ____________________________________________________________________________________________________________________
(П.І.Б. громадянина)
складено цей Акт про перевірку виконання Припису № _____ від “___” __________ 20__ р. про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом самостійного проведення демонтажу та/або транспортування об’єкта (майна).
Встановлено, що під час проведення “___” __________ 20__ р. обстеження території/перевірки стану благоустрою території м. Запоріжжя, що знаходиться за адресою:
__________________________________________________________________
(місцезнаходження)
__________________________________________________________________
Площа території:________________га.
Територія належить: __________________________________________________________________
(державна, комунальна чи приватна власність, підстава користування/володіння)
__________________________________________________________________
було виявлено самовільно розміщений об’єкт, про що було складено Акт про виявлення СРО № _______ від “___” __________ 20__ р. На підставі Акта про виявлення СРО № _______ від “___” __________ 20__ р. на ім’я _______
________________________________________________________________ було видано Припис № _____ від “___” __________ 20__ р. про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом самостійного проведення демонтажу та/або транспортування об’єкта (майна).
“____” ___________ 20__р. не отримано письмового повідомлення про добровільне виконання вимог Припису № _____ від “___” ___________ 20__ р. про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя.
Цим Актом особи, що підписали цей Акт, встановили, що особа __________________________________________________________________
добровільно і в повному обсязі не виконала вимоги Припису № _____ від “___” __________ 20__ р. про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя.
Інформація про самовільно розміщений об’єкт:
опис виявленого об’єкта (майна) _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Опис технічного стану об’єкта (майна)________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження об’єкта (майна) із зазначенням адреси та описом безпосереднього місця розташування _________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відомості про особу, що здійснила встановлення об’єкта або заявляє про права на об’єкт (майно), або про відсутність власника майна ____________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відомості щодо наявності (відсутності) документів, які відповідно до закону підтверджують право власності на об’єкт (майно) _______________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відомості щодо наявності (відсутності) документів, що посвідчують відповідно до закону право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт (майно) ____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Відомості щодо наявності передбаченого чинним законодавством документа, який надає право на розміщення об’єкта (майна) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок про наявність (відсутність) порушення вимог законодавства у сфері благоустрою __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
План-схема розміщення СРО

Висновки та пропозиції: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пояснення осіб, дії або бездіяльність яких призвели до виявлених порушень:
________________________________________________________________________________________________________________________________
До Акта додаються (кіно-, фотодокументи, креслення, схеми та таке інше)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підписи осіб, які склали акт та були присутні при складанні акта:
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
Копію акта отримав:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала акт)
Дата___________________ підпис________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підписи осіб, були присутні при складанні акта:
_________________________________________________________підпис_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)
_______________________________________________________підпис______
(посада, прізвище та ініціали)

Додаток 6
АКТ
ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ ВІД САМОВІЛЬНО РОЗМІЩЕНОГО ОБ’ЄКТА
№ _______
від “____”__________20___ р.
“_____”______________20__ р. м. Запоріжжя
Комісією для організації і координації робіт з усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів, створеної Розпорядженням голови районної адміністрації Запорізької міської ради по ___________________________________________________ району від “____”__________20___ р. № _______ “Про створення комісії” у складі:
______________________________________________________________________________________________________________
у присутності:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
та власника СРО _________________________________________________________________________________________________________________
склали цей Акт про звільнення території міста Запоріжжя від СРО, а саме.
Встановлено, що під час проведення Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради “___” __________ 2012р. обстеження території/перевірки стану благоустрою території м. Запоріжжя, що знаходиться за адресою:
__________________________________________________________________
(місцезнаходження)
__________________________________________________________________
Площа території:________________га.
Територія належить: ________________________________________________
(державна, комунальна чи приватна власність, підстава користування/володіння)
__________________________________________________________________
було виявлено самовільно розміщений об’єкт, про що було складено Акт про виявлення СРО № _______ від “____”__________20___ р. На підставі Акта про виявлення СРО № _______ від “____”__________20___ р. на ім’я __________________________________________________________________
Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради було видано Припис № _____ від “____”__________20___ р. про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом самостійного проведення демонтажу та/або транспортування об’єкта (майна).
“____” ___________ 20__ р. від _____________________________________не отримано письмового повідомлення про добровільне виконання вимог Припису № _____ від “____”__________20___ р. про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя.
“____” ___________ 20__ р. Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради було складено Акт про перевірку виконання Припису № ___________ від “____”__________20___ р., яким встановлено, що особа__________________________________________________________________
добровільно і в повному обсязі не виконала вимоги Припису № _____ від “____”__________20___ р. про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя.
“___” _____________ 20__ р. виконавчий комітет Запорізької міської ради прийняв Рішення № ______ “Про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів”, відповідно до якого підлягає демонтажу та транспортуванню до міста зберігання _________________________________________________________(зазначити адресу та назву підприємства, де буде зберігатися СРО) самовільно розміщений об’єкт:
Опис СРО _________________________________________________________
__________________________________________________________________
Опис зовнішнього стану СРО /візуальний опис/ ________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження СРО із зазначенням адреси та описом безпосереднього місця розташування
_________________________________________________________________________________________________________________
Відомості про особу, що здійснила встановлення об’єкта або заявляє про права на об’єкт (майно), або про відсутність власника майна ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відомості щодо наявності (відсутності) документів, які відповідно до закону підтверджують право власності на об’єкт (майно) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відомості щодо наявності (відсутності) документів, що посвідчують відповідно до закону право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт (майно) ____________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відомості щодо наявності передбаченого чинним законодавством документа, який надає право на розміщення об’єкта (майна) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок про наявність (відсутність) порушення вимог законодавства у сфері благоустрою __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________
План-схема розміщення СРО

Особи (юридичні особи), що здійснюють демонтаж СРО _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адреса (місце) та назва підприємства, де буде зберігатися СРО _________________________________________________________________________________________________________________________________
Відомості, які необхідні для розрахунків витрат підприємств, пов’язаних з реалізацією процедури звільнення, транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання об’єкта (майна) ___________________
_________________________________________________________________
Висновки та пропозиції: _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Пояснення осіб, дії або бездіяльність яких призвели до виявлених порушень: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Цим Актом члени Комісії підтверджують, що “__” _________ 2012 р.
– Комісією було проведено опис зазначеного СРО та майна (Акт опису майна додається);
– Комісія, після опису СРО і майна закрила і опечатала СРО;
– територія міста Запоріжжя за адресою: ________________________________________ була звільнена від СРО _______________________________ шляхом його демонтажу і передачі на зберігання _________________________ на підставі Договору зберігання
№ __________________ від “___” _________________ 20__ р.
До Акта додаються (кіно-, фотодокументи, креслення, схеми та таке інше) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підписи членів Комісії:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Підписи осіб, які були присутні при складанні акта:
___________________________________________________________________________________________________
____________________________
екземпляр акта отримав:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала акт)
Дата___________________ підпис________________

Додаток 7
АКТ
ОПИСУ МАЙНА
№ _______
від “____”__________20___ р.
“_____”______________20__ р. м. Запоріжжя
Комісія для організації і координації робіт з усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів, що створена Розпорядженням голови районної адміністрації Запорізької міської ради по ___________________________________ району від “____”____________20___ р. № ______ “Про створення комісії” у складі:
___________________________________________________________________________________________________________________ (далі – Комісія)
та представник ______________________________________________________________________________________________________________________,
(ПІП представника та найменування суб’єкта господарювання, який прийняв майно на зберігання,
посада, прізвище, ім’я, по батькові особи) здійснили опис, такого майна:
N
з/п Найменування майна Кількість і одиниця виміру детальна характеристика кожного предмета Примітка
1 2 3 4 5
     

Комісія передала, а представник ____________________________________________________________________________________________________
(ПІП представника та найменування суб’єкта господарювання, який прийняв майно на зберігання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи) на підставі Договору зберігання № ____________ від “___” _________________ 20__ р. прийняв зазначене вище майно.
Цей акт складено в __________________ примірниках.
Підписи членів Комісії та представника суб’єкта господарювання, який приймає майно на зберігання:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Додаток 8

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________________
(посада)
___________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові керівника Зберігача)
“___” ____________ 20__ року
М. П.
Акт
опису і оцінки СРО і майна в ньому
“___” __________ 20__ року
Комісія Зберігача у складі:
__________________________________________________________________,
__________________________________________________________________

N
з/п Найменування майна (з детальною характеристикою кожного предмета) Одиниця виміру і кількість Посилання на прейскурант і артикул Ціна одиниці (грн.) % зносу Вартість одиниці з урахуванням зносу (грн.) Загальна вартість (грн.)

Разом (словами) _____________________________________________ (грн.)
Цей акт складено у ______________ примірниках.
Члени комісії (підписи)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 22.06.2011 № 41 “Про Правила благоустрою території міста Запоріжжя”
Після прийняття чинної редакції Правил благоустрою території міста Запоріжжя, в 2011 році, пройшло більше року. За час дій зазначених Правил виникла необхідність встановити чіткий механізм дії посадових осіб структурних підрозділів Запорізької міської ради під час виявлення та звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів.
Також у Правилах відсутній механізм обліку, зберігання, повернення та реалізації самовільно розміщеного майна.
Даними змінами до Правил як регуляторним актом пропонується розв’язати низку проблем, які виникають при здійсненні заходів з виявлення, обліку, зберігання, повернення та реалізації безхазяйного та самовільно розміщеного майна на об’єктах благоустрою.
Вказані проблеми, в першу чергу, негативним чином впливають на мешканців міста, тому що перешкоджають забезпеченню сприятливого для життєдіяльності людини середовища, належного санітарного стану, збереженню об’єктів та елементів благоустрою, а також на суб’єктів господарювання, тому що ці проблеми прямо чи опосередковано можуть впливати на ефективність здійснення ними господарської діяльності.
Регуляторним актом пропонується встановити порядок звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів, тимчасових споруд, малих архітектурних форм торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів, механізмів. Рішення буде обов’язковим для виконання на території міста підрозділами Запорізької міської ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.
Слід зазначити, що регуляторний акт містить конкретизовані вимоги щодо благоустрою міста та утримання об’єктів та елементів благоустрою.
Визначення цілей регулювання.
Цілями запропонованого регулювання є:
– приведення Правил благоустрою території міста Запоріжжя у відповідність до вимог чинного законодавства України у сфері благоустрою;
– встановлення прав та обов’язків для всіх учасників правовідносин у сфері благоустрою;
– створення умов щодо захисту, відновлення та дотримання сприятливого для життєдіяльності людини середовища;
– покращання санітарного стану міста;
– визначення механізму прибирання з території міста, обліку, зберігання, повернення та реалізації безхазяйного та самовільно розміщеного майна на об’єктах благоустрою.
Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.
В якості альтернативи запропонованого регулювання може розглядатися варіант вирішення проблеми шляхом залишення існуючого становища без змін.
Однак вказаний спосіб не може бути прийнятним оскільки, по-перше, як свідчить практика, такий спосіб не забезпечує необхідного ставлення мешканців міста та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою міста, забезпечення в ньому чистоти та порядку та, по-друге, не врегульовує тих питань стосовно благоустрою, які з’явилися вже після прийняття діючих “Правил благоустрою території міста Запоріжжі”.
Як альтернативний спосіб, можна розглядати існуючу практику обліку, зберігання, повернення та реалізації безхазяйного та самовільно розміщеного майна на об’єктах благоустрою на підставі спеціальних (профільних) нормативно-правових та підзаконних актів, місцевих нормативних актів, санітарних норм та Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Однак за допомогою такого способу регулювання не вбачається можливим охопити всі існуючі проблеми, що спричинить залишення ряду невирішених питань у сфері благоустрою.
Прийняття запропонованого регуляторного акта є найбільш прийнятним способом досягнення поставлених цілей.
Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Для розв’язання проблем, визначених в розділі 1 цього Аналізу, пропонується застосувати наступні механізми та заходи.
За загальним положенням, встановленим Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, об’єкти благоустрою міста використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою міста, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.
Утримання в належному стані об’єкта благоустрою здійснює його балансоутримувач власними силами або із залученням на конкурсних засадах інших підприємств, установ, організації.
Пропонується окремим розділом визначити порядок звільнення території міста Запоріжжя від безхазяйного майна, самовільно розміщених об’єктів, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів, механізмів.
У зазначеному розділі запропоновано визначення поняття “безхазяйне майно”, “самовільно розміщені об’єкти” та “покинуті будівельні матеріали і конструкції”.
Встановлений перелік заходів, які потрібно здійснити для виявлення та звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщеного та безхазяйного майна.
Встановлений також перелік заходів з обліку, зберігання, повернення та реалізації безхазяйного та самовільно розміщеного майна.
Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
Даний регуляторний акт встановлює порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою міста Запоріжжя, регулює права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначає комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території міста. Також запропонований регуляторний акт покладає обов’язковість виконання його положень всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, що знаходяться на території міста Запоріжжя.
До ймовірних факторів, які можуть вплинути на дію акта та призвести до невиконання окремих його положень, можна віднести невідповідальність та ігнорування регуляторного акта або його окремих положень особами на якого поширюється його дія. Також до ймовірного фактору впливу частково можна віднести і питання фінансування робіт зі звільнення території міста Запоріжжя від безхазяйного майна, самовільно розміщених об’єктів, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів, механізмів.
Впровадження та виконання вимог регуляторного акта для місцевої влади не становить жодних проблем, оскільки за роки дії нинішніх Правил органами місцевого самоврядування, які є відповідальними за виконання Правил благоустрою території міста Запоріжжя та здійснюють контроль за ними, накопичені певні напрацювання та досвід, створена організаційно-матеріальна база.
У цілому, максимальна ефективність впровадження даного регуляторного акта та досягнення ним поставлених цілей регуляторного акта досягається у разі його дотримання всіма суб’єктами на яких поширюється дія акта.
Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та місцевої влади внаслідок дії регуляторного акта
Вигоди Витрати
Сфера інтересів місцевої влади
Більш детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами та ефективне використання, збереження об’єктів та елементів благоустрою міста Витрати на оплату робіт зі звільнення території міста, зберігання безхазяйного та самовільно розміщеного майна на об’єктах благоустрою
Покращання санітарного стану міста
Створення умов для сталого розвитку міста
Надходження до місцевого бюджету коштів у вигляді штрафів за порушення правил благоустрою міста
Приведення Правил благоустрою території міста у відповідність з вимогами Закону України «Про благоустрій населених пунктів»
Підвищення відповідальності посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадян, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, що знаходяться на території міста Запоріжжя, за вжиття заходів з відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Більш детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами та ефективне використання, збереження об’єктів та елементів благоустрою міста Витрати на оплату робіт зі звільнення території міста, зберігання безхазяйного та самовільно розміщеного майна на об’єктах благоустрою
Покращання санітарного стану міста
Сфера інтересів громадян
Більш детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами та ефективне використання, збереження об’єктів та елементів благоустрою міста Витрати на оплату робіт зі звільнення території міста, зберігання, безхазяйного та самовільно розміщеного майна на об’єктах благоустрою
Покращання санітарного стану міста

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Д.О.Свіркін