19 квіт­ня в міськ­ви­кон­ко­мі під го­ло­ву­ван­ням на­чаль­ни­ка управ­лін­ня роз­вит­ку під­при­єм­ниц­т­ва та до­звіль­них по­слуг місь­кої ра­ди Ми­ко­ли Пет­ро­ва від­бу­ло­ся за­сі­дан­ня місь­кої ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди з пи­тань роз­вит­ку під­при­єм­ниц­т­ва.
Про умо­ви та по­ря­док роз­мі­щен­ня літ­ніх май­дан­чи­ків на пло­щі Фес­ти­валь­ній до­по­ві­ла го­ло­ва прав­лін­ня За­по­різь­кої місь­кої гро­мадсь­кої ор­га­ні­за­ції “Про­фе­сій­на спіл­ка під­при­єм­ців” Та­ї­сія Мель­ни­чен­ко. За її сло­ва­ми, під­при­єм­ця­ми вже роз­роб­ле­но та узгод­же­но з Орд­жо­ні­кід­зевсь­кою рай­он­ною ад­мі­ніс­т­ра­цією но­ву кон­цеп­цію роз­вит­ку пло­щі Фес­ти­валь­ної. Згід­но з нею вже з трав­ня пло­ща має пе­ре­тво­ри­ти­ся на міс­це пе­ре­важ­но сі­мей­но­го від­по­чин­ку за­по­ріж­ців. “Акцент зроб­ле­но на ди­тя­чий та сі­мей­ний від­по­чи­нок”, – на­го­ло­си­ла до­по­ві­дач.
Під­при­єм­ці, які пра­цю­ють на пло­щі Фес­ти­валь­ній, під­го­ту­ва­ли свої про­по­зи­ції з об­лаш­ту­ван­ня цьо­го міс­ця. Во­ни на­віть при­нес­ли пла­кат із зоб­ра­жен­ням пе­ре­тво­рень на ­май­да­ні.
Пі­сля цьо­го ви­ник­ла су­пе­реч­ка про те, чи мож­на під­при­єм­цям до­зво­ля­ти тор­гу­ва­ти пи­вом у май­бут­ній оазі сі­мей­них цін­нос­тей. При­ват­ні під­при­єм­ці пе­ре­ко­ну­ва­ли, що роз­мах ди­тя­чо­го ал­ко­го­ліз­му в на­шо­му міс­ті ні­як не за­ле­жить від кіль­кос­ті і міс­ця роз­та­шу­ван­ня кі­ос­ків та літ­ніх май­дан­чи­ків, які тор­гу­ють пи­вом. Але, вра­хо­ву­ю­чи при­скіп­ли­вість де­пу­та­тів та місь­кої вла­ди до цьо­го пи­тан­ня, як ком­п­ро­міс во­ни за­про­по­ну­ва­ли до­зво­ли­ти про­да­ва­ти пи­во на пло­щі Фес­ти­валь­ній ви­ключ­но з 19 до 22 го­ди­ни.
Інші чле­ни ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди бу­ли впев­не­ні, що під­при­єм­ці нав­ряд чи бу­дуть до­три­му­ва­ти­ся та­ких об­ме­жень, ад­же хто їх бу­де пе­ре­ві­ря­ти. Отже, на їх­ню дум­ку, за­бо­ро­ни­ти про­да­ва­ти спир­т­не в цьо­му місці тре­ба оста­точ­но, за­ли­ши­ти до про­да­жу ли­ше мо­ро­зи­во та со­ки і со­лод­ку во­ду.
За­ступ­ник го­ло­ви ад­мі­ніс­т­ра­ції міськ­ра­ди по Орд­жо­ні­кід­зевсь­ко­му рай­о­ну Та­ма­ра Ого­ро­до­ва ви­сло­ви­ла офі­цій­ну дум­ку вла­ди: “По­зи­ція ме­ра Олек­сан­д­ра Сі­на ду­же чіт­ка – по­руч із ди­тя­чи­ми май­дан­чи­ка­ми не­має міс­ця пи­ву. Від­штов­ху­ю­чись від цьо­го, і роз­роб­ля­ла­ся при­ват­ни­ми під­при­єм­ця­ми та ар­хі­тек­то­ром рай­о­ну но­ва кон­цеп­ція пло­щі Фес­ти­валь­ної”.
На­чаль­ник управ­лін­ня роз­вит­ку під­при­єм­ниц­т­ва та до­звіль­них по­слуг місь­кої ра­ди Ми­ко­ла Пет­ров за­про­по­ну­вав пе­ре­да­ти вже під­го­тов­ле­ну кон­цеп­цію роз­вит­ку пло­щі Фес­ти­валь­ної на за­твер­д­жен­ня місь­ко­му го­ло­ві. Чле­ни ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди під­три­ма­ли та­ку про­по­зи­цію.
Дру­гим пи­тан­ням по­ряд­ку ден­но­го бу­ла до­по­відь ди­рек­то­ра ДЗ “За­по­різь­кий центр на­уки, ін­но­ва­цій та ін­фор­ма­ти­за­ції” Пав­ла То­до­ри­ши­на про під­сум­ки про­ве­ден­ня оці­ню­ван­ня ро­бо­ти рай­он­них ад­мі­ніс­т­ра­цій місь­кої ра­ди з роз­вит­ку під­при­єм­ниц­т­ва на фо­ру­мі, ство­ре­но­му на сай­ті http://ecbiz.zp.ua. За йо­го сло­ва­ми, сайт Елек­т­рон­но­го цен­т­ру пра­во­вої, еко­но­міч­ної та на­уко­во-тех­ніч­ної ін­фор­ма­ції все біль­ше ко­рис­ту­єть­ся ува­гою та по­ва­гою у під­при­єм­ців За­по­ріж­жя. З по­чат­ку ро­ку на ньо­му за­ре­єс­т­ро­ва­но 69 ти­сяч від­ві­дань. Але опи­ту­ван­ня про ро­бо­ту рай­ад­мі­ніс­т­ра­цій в спри­ян­ні роз­вит­ку під­при­єм­ниц­т­ва в рай­о­нах не ко­рис­ту­єть­ся ве­ли­ким ін­те­ре­сом у тих, хто шу­кає ко­рис­ну ін­фор­ма­цію на сай­ті. По­ки що ро­бо­ту кож­ної рай­ад­мі­ніс­т­ра­ції міс­та оці­ни­ли від 3 до 7 від­ві­ду­ва­чів сай­ту.
Пав­ло То­до­ри­шин по­ін­фор­му­вав про іс­ну­ван­ня ще од­но­го сай­ту, ство­ре­но­го са­ме для то­го, щоб лю­ди мог­ли ви­слов­лю­ва­ти свої дум­ки та да­ва­ти оцін­ки ро­бо­ти вла­ді та ко­му­наль­них під­при­ємств, на­віть окре­мих чи­нов­ни­ків та ке­рів­ни­ків. Та­кож на ньо­му мож­на об­го­во­рю­ва­ти ре­фор­ми, що роз­роб­ля­ють­ся чи вже впро­вад­жу­ють­ся дер­жа­вою, то­що.
Сайт “Шко­ли де­мо­кра­тії” (http://demo-crat.org) ще в роз­роб­ці. Як на­го­ло­сив Пав­ло То­до­ри­шин, звіс­но, вла­да не по­вин­на ре­агу­ва­ти на за­ува­жен­ня до­пи­су­ва­чів, але бра­ти до ува­ги не­за­леж­ні оцін­ки меш­кан­ців міс­та їм, ско­рі­ше за все, тре­ба, ад­же це – го­лос елек­то­ра­ту.