Роз­по­ряд­жен­ня місь­ко­го го­ло­ви № 22рс від 30.01.2012
Про скли­кан­ня  по­за­чер­го­вої сесiї мiсько­ї­ра­ди
1. Ке­ру­ю­чись ст.42 За­ко­ну Укра­ї­ни “Про міс­це­ве са­мо­вря­ду­ван­ня в Укра­ї­ні” скли­ка­ти по­за­чер­го­ву се­сію місь­кої ра­ди 1 лю­то­го 2012 ро­ку об 11.00. Мiсце про­ве­ден­ня – зал за­сі­дань місь­кої ра­ди.
2. Внес­ти у по­ря­док ден­ний се­сії пи­тан­ня:
2.1. Про вне­сен­ня змін до міс­це­вих про­грам по га­лу­зі ко­му­наль­но­го гос­по­дар­ст­ва на 2012–2014 ро­ки, за­твер­д­же­них рі­шен­ням місь­кої ра­ди від 27.12.2011 N47.
2.2. Про на­дан­ня зго­ди на прий­нят­тя до ко­му­наль­ної влас­нос­ті міс­та гур­то­жит­ку на вул.Глі­сер­ній, 22 від ПАТ Суд­но­плав­на ком­па­нія “Укр­річ­ф­лот” “За­по­різь­кий суд­но­бу­дів­ний- суд­но­ре­мон­т­ний за­вод”.
2.3. Про на­дан­ня зго­ди на прий­нят­тя до ко­му­наль­ної влас­нос­ті те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди м. За­по­ріж­жя па­са­жирсь­ких пон­то­нів від до­чір­ньо­го під­при­єм­ст­ва “За­по­різь­кий річ­ко­вий порт” Акці­о­нер­ної суд­но­плав­ної ком­па­нії “Укр­річ­ф­лот”.
2.4. Про вста­нов­лен­ня ін­ди­ві­ду­аль­ної орен­д­ної став­ки для ВАТ “За­по­ріж­с­таль”.
2.5. Про на­дан­ня зго­ди на пе­ре­да­чу об’єк­тів ко­му­наль­ної влас­нос­ті м. За­по­ріж­жя до спіль­ної влас­нос­ті те­ри­то­рі­аль­них гро­мад сіл, се­лищ, міст За­по­різь­кої об­лас­ті для ство­рен­ня об­лас­но­го пе­ри­на­таль­но­го цен­т­ру.
3. На сесiю за­про­си­ти голiв рай­адмiнiстрацiй, членiв мiськви­кон­ко­му, на­чаль­никiв вiддiлів і управлiнь мiської ра­ди, ке­рів­ни­ків під­при­ємств, ор­га­ні­за­цій та уста­нов міс­та /при не­об­хід­нос­ті/, пред­с­тав­ни­ків за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції.
4. Про­си­ти го­ло­ву об­лас­ної дер­жав­ної ад­мі­ніс­т­ра­ції О. М. Пек­лу­шен­ка, го­ло­ву об­лас­ної ра­ди П.Д. Мат­ві­єн­ка, на­род­них де­пу­татiв Укра­ї­ни та де­пу­татiв об­лас­ної ра­ди вiд мiста За­порiжжя взяти участь в ро­ботi сесiї мiської ра­ди.
Мiський го­ло­ва О.Ч.Сін