У за­сі­дан­ні де­пу­татсь­кої ко­мі­сії з пи­тань де­пу­татсь­кої ді­яль­нос­ті, рег­ла­мен­ту, за­кон­нос­ті й пра­во­по­ряд­ку За­по­різь­кої міськ­ра­ди взя­ли участь де­пу­та­ти Во­ло­ди­мир Гунь­ко (го­ло­ва ко­мі­сії), Кос­тян­тин Вай­та­ник, Вік­тор Острянсь­кий, Ана­то­лій Шуль­га, Іван Кос­тен­ко, Ва­ле­рій Іва­нов та Еду­ард Шер­ш­ньов.

Во­ло­ди­мир Гунь­ко

Одним з го­лов­них пи­тань, яко­му де­пу­та­ти при­свя­ти­ли ба­га­то ча­су, став роз­гляд про­ек­ту про змі­ни до рі­шен­ня За­по­різь­кої міськ­ра­ди “Про пра­ви­ла бла­го­ус­т­рою те­ри­то­рії За­по­ріж­жя” (на­га­да­є­мо, що де­пу­та­ти вже роз­гля­да­ли цей про­ект). Ці но­ва­ції, за сло­ва­ми на­чаль­ни­ка ін­с­пек­ції з бла­го­ус­т­рою міськ­ра­ди Ва­ди­ма Лоб­ка, ви­кли­ка­ні не­об­хід­ніс­тю вста­нов­лен­ня чіт­ко­го ме­ха­ніз­му дії по­са­до­вих осіб під час ви­яв­лен­ня та звіль­нен­ня те­ри­то­рії міс­та від, на­сам­пе­ред, са­мо­віль­но роз­мі­ще­них об’єк­тів тор­гів­лі. Адже ба­га­то під­при­єм­ців, ви­ко­рис­то­ву­ю­чи про­га­ли­ни в за­ко­но­дав­ст­ві, тор­гу­ють зі сво­їх пе­ре­сув­них при­че­пів де за­вгод­но, не спла­чу­ю­чи у бюд­жет гро­ші. Ста­рі пра­ви­ла не розв’язу­ють цю проб­ле­му, то­му що ці при­че­пи не мож­на ева­ку­ю­­ва­ти на штраф­май­дан­чи­ки. До­пов­нен­ня у пра­ви­ла, на дум­ку ін­с­пек­то­ра, змо­жуть при­звес­ти до по­кра­щан­ня са­ні­тар­но­го ста­ну міс­та, над­ход­жен­ня до міс­це­во­го бюд­же­ту кош­тів у ви­гля­ді штра­фів за по­ру­шен­ня пра­вил бла­го­ус­т­рою міс­та, на­леж­но­го утри­ман­ня та ра­ці­о­наль­но­го ви­ко­ри­стан­ня те­ри­то­рій, охо­ро­ни та ор­га­ні­за­ції впо­ряд­ку­ван­ня об’єк­тів бла­го­ус­т­рою з ура­ху­ван­ням особ­ли­вос­тей їх ви­ко­ри­стан­ня.
Однак, на дум­ку юри­дич­но­го від­ді­лу міськ­ра­ди, ці змі­ни мо­жуть су­пе­ре­чи­ти За­ко­ну “Про влас­ність”. Адже од­на зі ста­тей За­ко­ну “Про бла­го­ус­т­рій на­се­ле­них пун­к­тів” вста­нов­лює чіт­кі ви­мо­ги до зміс­ту та струк­ту­ри пра­вил бла­го­ус­т­рою на­се­ле­них пун­к­тів. За­ко­ном не пе­ред­ба­че­на мож­ли­вість ре­гу­лю­ван­ня від­но­син у сфе­рі пра­ва влас­нос­ті ци­ми пра­ви­ла­ми. Тоб­то стат­тею 152 ад­мі­ніс­тра­тив­но­го ко­дек­су пе­ред­ба­че­но від­по­ві­даль­ність за по­ру­шен­ня пра­вил у сфе­рі бла­го­ус­т­рою те­ри­то­рії на­се­ле­них пун­к­тів (тор­гів­ля з при­че­пів) – на­кла­ден­ня штра­фу. Але при­тяг­нен­ня до ад­мі­ніс­т­ра­тив­ної від­по­ві­даль­нос­ті не є пра­во­вою під­ста­вою для по­збав­лен­ня пра­ва влас­нос­ті або об­ме­жен­ня у йо­го здій­с­нен­ні. Тоб­то без рі­шен­ня су­ду не мож­на за­би­ра­ти ці при­че­пи та ви­во­зи­ти їх до штраф­май­дан­чи­ків. Крім то­го, у прав­ни­ків ще бу­ло кіль­ка за­ува­жень що­до тек­с­ту про­ек­ту вне­сен­ня змін.
Пі­сля за­пек­лих де­ба­тів що­до проб­ле­ми бла­го­ус­т­рою За­по­ріж­жя та мож­ли­вих ко­лі­зій з гос­по­да­ря­ми пе­ре­сув­них при­че­пів де­пу­та­ти все ж та­ки по­го­ди­ли­ся ви­нес­ти на роз­гляд се­сії цей про­ект. Але з де­яки­ми до­пов­нен­ня­ми та уточ­не­ння­ми. Во­ни сто­су­ють­ся більш чіт­кої роз­роб­ки ме­ха­ніз­му де­мон­та­жу не­за­кон­них пе­ре­сув­них тор­го­вель­них об’єк­тів, транс­пор­ту­ван­ня, збе­рі­ган­ня та від­по­ві­даль­нос­ті за їх ці­ліс­ність.
Під час за­сі­дан­ня де­пу­та­ти та­кож да­ли “доб­ро” на ство­рен­ня двох дит­сад­ків у За­по­ріж­жі. Адже до­шкіль­ні на­вчаль­ні за­кла­ди, що фун­к­ці­о­ну­ють у міс­ті, вкрай пе­ре­ван­та­же­ні. Сво­го ча­су при­мі­щен­ня дит­сад­ків пе­ре­да­ва­ли­ся ін­шим струк­ту­рам, але з то­го ча­су на­род­жу­ва­ність зрос­ла, й ви­ник­­ла по­тре­ба по­вер­та­ти при­мі­щен­ня ко­лиш­ніх дит­сад­ків до їх пер­шо­го при­зна­чен­ня. Так, бу­дів­лі дит­сад­ка “Ко­за­чок”, що роз­та­шо­ва­ний на про­спек­ті Ма­я­ковсь­ко­го, у 2003 ро­ці бу­ли пе­ре­да­ні в орен­ду при­ват­ній фір­мі. На­ра­зі строк орен­ди сплив, і то­му мож­на в бу­дів­лі по­но­ви­ти дит­са­док. Та­ка ж іс­то­рія з дит­сад­ком “Ди­вос­віт”, що ко­лись фун­к­ці­о­ну­вав на ву­ли­ці Укра­їнсь­кій. На­ра­зі там пра­цює ве­чір­ня шко­ла № 12, але її мож­на без зай­вих проб­лем пе­ре­вес­ти до при­мі­щен­ня за­галь­но­ос­віт­ньої шко­ли № 76, що роз­та­шо­ва­на по­бли­зу.
Де­пу­та­ти об­го­во­ри­ли ще низ­ку про­грам та проб­лем, які по­тре­бу­ють не­гай­но­го ви­рі­шен­ня. Крім то­го, на­род­ні об­ран­ці на­да­ли до­по­мо­гу го­ро­дя­нам, які звер­ну­ли­ся до них зі сво­ї­ми за­ява­ми.