Осе­ред­ки сти­хій­ної тор­гів­лі про­дов­жу­ють бу­ти міс­ця­ми під­ви­ще­но­го ри­зи­ку епі­де­міч­но­го бла­го­по­луч­чя на­се­лен­ня, ан­ти­са­ні­та­рії та по­ру­шу­ють бла­го­ус­т­рій на­се­ле­них пун­к­тів. То­му спів­ро­біт­ни­ки ор­га­нів внут­ріш­ніх справ спіль­но з пред­с­тав­ни­ка­ми міс­це­вої вла­ди про­во­дять за­хо­ди з про­ти­дії не­за­кон­ній тор­гів­лі та ви­яв­лен­ню місць її здій­с­нен­ня.
Що­дня про­во­дять­ся рей­ди за ад­ре­са­ми, де про­цві­тає не­сан­к­ці­о­но­ва­на тор­гів­ля. Сьо­год­ні най­біль­ша ува­га при­ді­ля­єть­ся цен­т­раль­ним рин­кам та ву­ли­цям міс­та. Не сек­рет, що тор­гів­ля “з рук” – до­сить не­без­печ­не яви­ще. Про­дук­ція не про­хо­дить кон­т­роль якос­ті, то­му не мо­же вва­жа­ти­ся при­дат­ною до вжи­ван­ня. Тор­гів­ців-сти­хій­ни­ків спо­чат­ку по­пе­ред­жа­ють про мож­ли­ві на­слід­ки їх ді­яль­нос­ті. Ігно­ру­ван­ня та­ких по­пе­ред­жень при­зво­дить вже до кон­к­рет­ної від­по­ві­даль­нос­ті.
При­хиль­ни­ки тор­гів­лі “з рук” об­лю­бу­ва­ли міс­ця, на­прик­лад, у Ле­нінсь­ко­му рай­о­ні За­по­ріж­жя, на про­спек­ті Ме­та­лур­гів та на пе­ре­хрес­ті ву­лиць Ду­ди­кі­на – Щас­ли­вої міс­та За­по­ріж­жя. Тут спів­ро­біт­ни­ки ор­га­нів внут­ріш­ніх справ при­тя­гу­ють до від­по­ві­даль­нос­ті ре­алі­за­то­рів за­бо­ро­не­них до “сти­хій­но­го” про­да­жу про­дук­тів хар­чу­ван­ня – ков­ба­си, ри­би, мо­лоч­них ви­ро­бів. У Жов­т­не­во­му рай­о­ні мі­лі­цією про­во­дять­ся за­хо­ди на ву­ли­ці За­по­різь­кій для то­го, щоб за­ва­ди­ти ре­алі­за­ції про­дук­тів хар­чу­ван­ня, які швид­ко псу­ють­ся та не прой­ш­ли пе­ре­вір­ку. Міс­це під­ви­ще­ної ува­ги пра­во­охо­рон­ців і ву­ли­ця Анго­лен­ка, де ви­яв­ля­ють не­лі­цен­зій­ні си­га­ре­ти та одяг.
Отже, тіль­ки з се­ре­ди­ни бе­рез­ня 2012 ро­ку спів­ро­біт­ни­ка­ми за­по­різь­кої мі­лі­ції бу­ло про­ве­де­но біль­ше 30 рей­дів з ви­яв­лен­ня сти­хій­них осе­ред­ків. Не­сан­к­ці­о­но­ва­ну тор­гів­лю бу­ло при­пи­не­но в 26 міс­цях.
Сто­сов­но по­руш­ни­ків скла­де­но біль­ше 60 ад­мі­ніс­т­ра­тив­них про­то­ко­лів за ст. 160 “тор­гів­ля з рук у нев­с­та­нов­ле­них міс­цях” КУпАП. На­га­да­є­мо, що про­даж то­ва­рів з рук на ву­ли­цях, пло­щах, у дво­рах, під’їз­дах, скве­рах та в ін­ших нев­с­та­нов­ле­них міс­цях тяг­не за со­бою на­кла­ден­ня штра­фу від од­но­го до се­ми не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян з кон­фіс­ка­цією пред­ме­тів тор­гів­лі або без та­кої. Та­ка ж тор­гів­ля про­мис­ло­ви­ми то­ва­ра­ми тяг­не за со­бою на­кла­ден­ня штра­фу від шес­ти до п’ят­над­ця­ти не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян з кон­фіс­ка­цією пред­ме­тів тор­гів­лі.
За стат­тею 156 “по­ру­шен­ня пра­вил тор­гів­лі пи­вом, ал­ко­голь­ни­ми, слаб­ко­ал­ко­голь­ни­ми на­по­я­ми і тю­тю­но­ви­ми ви­ро­ба­ми” пра­ців­ни­ка­ми мі­лі­ції за вка­за­ний пе­рі­од скла­де­но 24 ад­мі­ніс­т­ра­тив­них про­то­ко­ли. За цією стат­тею ад­мі­ніс­т­ра­тив­но­го ко­дек­су пе­ред­ба­че­но від­по­ві­даль­ність у ви­гля­ді штра­фу, роз­мі­ром від п’ят­де­ся­ти до двох­сот не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян з кон­фіс­ка­цією пред­ме­тів тор­гів­лі та ви­руч­ки, одер­жа­ної від про­да­жу пред­ме­тів тор­гів­лі. Та­кі ж дії, вчи­не­ні осо­бою, яку про­тя­гом ро­ку вже бу­ло під­да­но ад­мі­ніс­т­ра­тив­но­му стяг­нен­ню за по­ру­шен­ня, тяг­нуть за со­бою на­кла­ден­ня штра­фу від ста п’ят­де­ся­ти до двох­сот п’ят­де­ся­ти не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян з кон­фіс­ка­цією пред­ме­тів тор­гів­лі.
Тор­гів­ля в нев­с­та­нов­ле­них міс­цях – це про­ти­прав­на ді­яль­ність. То­му пра­ців­ни­ки мі­лі­ції про­во­дять не тіль­ки роз’яс­ню­валь­ну ро­бо­ту, але й за­кли­ка­ють “сти­хій­ни­ків” при­пи­ни­ти по­ру­шен­ня чин­но­го за­ко­но­дав­ст­ва аби уник­ну­ти не­при­єм­нос­тей та не­від­во­рот­ної від­по­ві­даль­нос­ті.
Ро­бо­та мі­лі­ції, міс­це­вих ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди з про­ти­дії цьо­му яви­щу бу­де три­ва­ти до пов­но­го усу­нен­ня при­чин і умов ви­ник­нен­ня сти­хій­ної тор­гів­лі та при­ве­ден­ня до ла­ду ву­лиць та рин­ків міст За­по­різь­кої об­лас­ті.
ВЗГ ГУМВС Укра­ї­ни в За­по­різь­кій об­лас­ті