Програма розвитку державно-приватного партнерства (надалі – Програма) визначає загальні правила здійснення державно-приватного партнерства (надалі – ДПП), визначення форми здійснення ДПП, об’єктів та суб’єктів ДПП, порядок створення комісії з проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення ДПП та проведення цього конкурсу, проведення аналізу ефективності здійснення ДПП, умови надання державної підтримки, а також інші питання укладання, виконання та розірвання договору про партнерство, який укладається між територіальною громадою м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради (надалі – державний партнер) та приватним партнером. Програма визначає пріоритетні сфери діяльності, в яких здійснюється ДПП, з урахуванням інтересів громади та ефективності співпраці між державним та приватним партнерами.
Метою Програми є створення належних умов для забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльності в сферах ДПП, визначених Програмою, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без залучення приватного партнера.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Програма розроблена відповідно до Законів України “Про державно-приватне партнерство”, “Про концесії”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів України.
Терміни, що використовуються в Програмі, вживаються в значенні, наведеному в Законах України “Про державно-приватне партнерство”, “Про концесії”, “Про місцеве самоврядування в Україні”.
1.2. Державно-приватне партнерство – це співробітництво між територіальною громадою м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради як державного партнера та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами – підприємцями як приватними партнерами, що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому законодавством України і Програмою.
1.3. До ознак ДПП належать:
– забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без залучення приватного партнера;
– довготривалість відносин (від 5 до 50 років);
– передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення ДПП;
– внесення приватним партнером інвестицій в об’єкти партнерства із джерел, не заборонених законодавством.
1.4. Державно-приватне партнерство здійснюється відповідно до наступних принципів:
– рівність перед законом державних та приватних партнерів;
– заборона будь-якої дискримінації прав державних чи приватних партнерів;
– узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою отримання взаємної вигоди;
– незмінність протягом усього строку дії договору, укладеного в рамках ДПП, цільового призначення та форми власності об’єктів, що перебувають у комунальній власності, переданих приватному партнеру;
– визнання державними та приватними партнерами прав і обов’язків, передбачених законодавством України та визначених умовами договору, укладеного у рамках ДПП;
– справедливий розподіл між державним та приватним партнерами ризиків, пов’язаних з виконанням договорів, укладених у рамках ДПП;
– визначення приватного партнера на конкурсних засадах, крім випадків, встановлених законодавством.
1.5. Завданнями Програми є:
– активізація інвестиційної діяльності та прискорення реалізації капіталомістких інвестиційних проектів;
– ефективне управління та використання об’єктів комунальної власності;
– економія фінансових ресурсів місцевого бюджету;
– використання досвіду та професіоналізму приватного сектора при збереженні комунальної власності на об’єкти, що використовуються при здійсненні ДПП;
– оптимізація розподілу ризиків при здійсненні ДПП;
– підвищення ефективності інфраструктури місцевого господарства;
– збереження та створення нових робочих місць.
1.6. Положення Програми є обов’язковими для виконання органами місцевого самоврядування, їх виконавчими органами, підприємствами, установами, організаціями при визначенні приватного партнера та здійсненні ДПП.
1.7. На виконання Програми Запорізька міська рада, виконавчий комітет та інші виконавчі органи міської ради можуть приймати рішення в межах наданих повноважень, які є обов’язковими для всіх суб’єктів підприємницької діяльності, що приймають участь в конкурсі на визначення приватного партнера для здійснення ДПП або переможця цього конкурсу.
1.8. ДПП між територіальною громадою м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради як державного партнера та приватними партнерами застосовується в таких сферах:
– виробництво, транспортування і постачання тепла;
– будівництво та/або експлуатація доріг;
– збір, очищення та розподілення води;
– охорона здоров’я;
– туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт;
– оброблення відходів;
– управління нерухомістю;
– освіта.
1.9. ДПП може застосовуватися в інших сферах діяльності, крім видів господарської діяльності, які відповідно до закону дозволяється здійснювати виключно державним підприємствам, установам та організаціям. Доповнення до переліку видів діяльності, які вказані в п. 1.8. Програми, вносяться як зміни до Програми.
1.10. ДПП застосовується з урахуванням особливостей правового режиму щодо окремих об’єктів та окремих видів діяльності, встановлених законом.
1.11. Здійснення ДПП у сферах, визначених п. 1.8. Програми, передбачає виконання однієї або кількох таких функцій:
– проектування;
– фінансування;
– будівництво;
– відновлення (реконструкція, модернізація);
– експлуатація;
– обслуговування;
– інші функції, що пов’язані з виконанням договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства.
1.12. Міська рада делегує повноваження щодо прийняття рішення про здійснення ДПП, призначення органу управління ДПП, проведення конкурсу з визначення приватного партнера та затвердження результатів конкурсу виконавчому комітету міської ради.
1.13. Міська рада делегує інші повноваження щодо вирішення питань здійснення ДПП окрім тих, що зазначені в п. 1.12. Програми, відповідному департаменту або управлінню міської ради (надалі – орган управління ДПП), до сфери управління яких відноситься діяльність, яка пропонується для здійснення ДПП.
Рішення щодо призначення відповідного департаменту або управління органом управління ДПП приймається виконавчим комітетом міської ради після отримання пропозиції про здійснення ДПП.
Орган управління ДПП згідно з Програмою може приймати інші рішення щодо здійснення ДПП, за виключенням тих, прийняття яких відповідно до законодавства України та Програми належить до повноважень міської ради або її виконавчому комітету.
2. ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ДПП
2.1. У рамках здійснення ДПП відповідно до законодавства України та цієї Програми можуть укладатися договори:
– концесії;
– про спільну діяльність, в тому числі договори простого товариства;
– розподіл продукції;
– інші договори.
2.2. Форма здійснення ДПП визначається органом управління ДПП з урахуванням пропозиції, що надається приватним партнером.
2.3. У випадку здійснення ДПП шляхом передачі в концесію комунального майна рішення щодо ДПП приймається міською радою шляхом внесення об’єкта ДПП у перелік об’єктів права комунальної власності, які можуть надаватися в концесію.
Проект рішення міської ради про внесення об’єкта ДПП, що передбачається передати приватному партнеру в рамках здійснення ДПП, в перелік об’єктів права комунальної власності, які можуть надаватися в концесію, готується департаментом комунальної власності та приватизації за поданням органом управління ДПП після прийняття виконавчим комітетом рішення про проведення Конкурсу.
2.4. Договори, укладені згідно з п. 2.1. Програми, регулюються законодавством з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про державно-приватне партнерство” та Програмою, у разі якщо щодо них прийнято рішення про здійснення ДПП.
2.5. Державні закупівлі у рамках ДПП здійснюються відповідно до законодавство про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.
2.6. Особливості здійснення ДПП у формі договору концесії.
2.6.1. У рамках здійснення ДПП під концесією розуміється надання згідно з рішенням міської ради з метою задоволення громадських потреб на підставі концесійного договору на платній та строковій основі приватному партнеру права на проектування, фінансування, будівництво, відновлення (реконструкцію, модернізацію), експлуатацію та обслуговування об’єкта концесії, за умови взяття приватним партнером на себе зобов’язань в рамках ДПП, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику.
2.6.2. У рамках здійснення ДПП під договором концесії (концесійним договором) розуміється договір, відповідно до якого міська рада (державний партнер) надає на платній та строковій основі приватному партнеру право на проектування, фінансування, будівництво, відновлення (реконструкцію, модернізацію), експлуатацію та обслуговування об’єкта концесії з метою задоволення громадських потреб.
2.6.3. На стороні концесіонера можуть виступати декілька осіб.
2.6.4. Державний партнер зобов’язаний погодити умови конкурсу про визнання приватного партнера щодо надання в концесію об’єктів ДПП, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, з центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання у відповідній сфері, до затвердження умов такого конкурсу.
2.6.5. Перелік істотних умов договору концесії при здійсненні ДПП вказаний у п. 4.22. Програми.
У концесійному договорі можуть бути передбачені й інші умови, які пов’язані з умовами здійснення ДПП. Умови, що є істотними при укладанні договору концесії в рамках ДПП, визначає орган управління ДПП.
2.6.6. У випадку здійснення ДПП в формі договору концесії концесія може надаватися на окремі види підприємницької діяльності у сферах господарської діяльності, визначених п.1.8. Програми.
2.6.7. Концесійний платіж вноситься приватним партнером відповідно до умов концесійного договору, укладеному в рамках ДПП, незалежно від наслідків господарської діяльності.
У разі, якщо протягом строку дії договору концесії, укладеного в рамках ДПП, деякі активи, надані приватному партнеру у складі об’єкта ДПП, виводяться з експлуатації у зв’язку з їх списанням, внаслідок чого такі об’єкти не використовуються приватним партнером у його господарській діяльності, відбувається перерахунок розміру концесійних платежів шляхом зменшення бази розрахунку концесійних платежів на вартість таких активів, визначену на день надання їх приватному партнеру.
Розмір концесійних платежів збільшується в разі надання державним партнером протягом строку дії договору концесії, укладеного в рамках ДПП, в управління (експлуатацію) приватному партнеру нових об’єктів, створених за рахунок коштів бюджету міста.
У разі надання у концесію в рамках ДПП права на управління (експлуатацію) існуючих на день укладення договору концесії, укладеному в рамках ДПП, об’єктів права комунальної власності приватний партнер звільняється від сплати концесійних платежів за нові об’єкти основних засобів та нематеріальних активів, створених (придбаних) приватним партнером для виконання умов концесійного договору в рамках ДПП за його рахунок.
У разі надання концесії в рамках ДПП на об’єкт незавершеного будівництва або на створення (будівництво) нового об’єкта, концесійні платежі вносяться з часу одержання приватним партнером доходу від експлуатації об’єкта ДПП, але не пізніше ніж через шість місяців після введення об’єкта в експлуатацію, визначеного умовами концесійного договору, укладеного в рамках ДПП.
Концесійні платежі зараховуються до бюджету міста.
Методика розрахунку та граничні розміри концесійних платежів визначаються Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 639 “Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів”.
Приватним партнерам збиткових і низькорентабельних об’єктів концесії в рамках ДПП, що мають важливе соціальне значення, державний партнер може надавати пільги щодо концесійних платежів, у тому числі у вигляді розстрочки, відстрочки, повного або часткового звільнення від сплати концесійних платежів на певний строк, а також передбачати в договорі надання дотацій, компенсацій та пільг.
Визначення об’єктів концесії в рамках ДПП як таких, що мають важливе соціальне значення, здійснюється органом управління ДПП.
Пільги щодо концесійних платежів можуть надаватись приватному партнеру у разі, коли протягом останнього звітного року до укладення договору концесії в рамках ДПП діяльність об’єкта ДПП, який має важливе соціальне значення, була збитковою або рівень рентабельності (відношення прибутку до собівартості) був нижчим ніж 25 відсотків від середньої за галуззю (підгалуззю).
Порядок визначення таких об’єктів, а також умови надання дотацій, компенсацій та пільг встановлюються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. № 1114 “Про затвердження Порядку визначення об’єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватися пільги щодо концесійних платежів, дотації, компенсації, та умов їх надання”.
2.6.8. У разі розірвання концесійного договору, укладеного в рамках ДПП, закінчення строку його дії, ліквідації приватного партнера у зв’язку з визнанням його банкрутом або анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності, приватний партнер зобов’язаний повернути державному партнеру об’єкт ДПП на умовах, зазначених у концесійному договорі, укладеному в рамках ДПП. Якщо приватний партнер допустив погіршення стану об’єкта ДПП або його загибель, він повинен відшкодувати державному партнеру збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об’єкта ДПП сталися не з його вини.
2.6.9. У разі поліпшення об’єкта ДПП, отриманого в концесію, яке здійснено за рахунок коштів приватного партнера, чи створення ним майна на виконання умов концесійного договору, укладеного в рамках ДПП, державний партнер зобов’язаний відшкодувати приватному партнеру витрати, зроблені у зв’язку із зазначеними поліпшеннями, або вартість створеного майна в частині, що не була компенсована приватним партнером у результаті концесійної діяльності відповідно до умов концесійного договору, укладеного в рамках ДПП.
2.6.10. Інші питання взаємовідносин партнерів за договором концесії регулюються відповідними нормами Цивільного і Господарського кодексів України, Законом України “Про концесії”, іншими законодавчими актами та Програмою.
2.7. Особливості здійснення ДПП у формі договору про спільну діяльність.
2.7.1. У рамках здійснення ДПП можуть укладатися договори про спільну діяльність, відповідно до яких державний та приватний партнери зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення мети ДПП.
2.7.2. Спільна діяльність в рамках ДПП може здійснюватися виключно на основі об’єднання вкладів партнерів (просте товариство).
2.7.3. Вкладом партнера вважається все те, що він вносить у спільну діяльність (спільне майно), в тому числі грошові кошти, інше майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв’язки. Перелік вкладів, що передаються партнерами, встановлює орган управління ДПП.
Вклади партнерів передаються в спільне володіння та користування і є їхнім спільним майном. Право власності на вклади залишається за партнерами.
2.7.4. У договорі простого товариства визначаються частки партнерів на підставі грошової оцінки вкладу учасника, що провадиться незалежним оцінювачем за вибором державного партнера.
2.7.5. Вироблена в результаті спільної діяльності продукція та одержані від такої діяльності доходи є спільною частковою власністю партнерів.
2.7.6. Ведення обліку результатів спільної діяльності в рамках ДПП здійснює приватний партнер.
2.7.7. Ведення спільних справ за договором простого товариства здійснюється державним або приватним партнером за вибором органу управління ДПП. У відносинах із третіми особами повноваження партнера, який уповноважений здійснювати спільні справи, вчиняти правочини від імені всіх партнерів, посвідчується договором простого товариства (довіреністю).
2.7.8. Кожний партнер несе витрати та збитки пропорційно вартості його вкладу у спільне майно.
2.7.9. У рамках здійснення ДПП партнери відповідають солідарно за всіма спільними зобов’язаннями незалежно від підстав їх виникнення.
2.7.10. Прибуток, одержаний в рамках здійснення ДПП партнерами договору простого товариства в результаті їх спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно.
2.7.11. Кредитор партнера за договором простого товариства має право пред’явити вимогу про виділ частки партнера у спільному майні відповідно до положень Цивільного кодексу України.
2.7.12. Інші умови здійснення спільної діяльності партнерів у рамках укладеного договору простого товариства встановлюються відповідними нормами Цивільного і Господарського кодексів України.
2.8. За пропозицією приватного партнера в рамках здійснення ДПП можуть укладатися інші договори, крім концесії та спільної діяльності. Рішення про укладання такого договору приймається органом управління ПДД.
3. ОБ’ЄКТИ ДПП
3.1. Об’єктами ДПП можуть бути:
– існуючі, зокрема, відтворювані (шляхом реконструкції, модернізації, технічного переоснащення) об’єкти;
– створювані чи придбані об’єкти.
3.2. Об’єктами ДПП за формою у виді концесії також можуть бути майно підприємств, які є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, що забезпечують комплексне надання послуг у сферах діяльності, що визначені в п. 1.8. Програми. Під майном підприємств, які є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, що надається у концесію, треба розуміти майно (основні засоби, у тому числі незавершене будівництво, нематеріальні активи), що є комунальною власністю та забезпечує вироблення (створення) відповідної продукції (послуг) у сферах діяльності, визначених п.1.8. Програми.
Інші необоротні матеріальні активи, оборотні матеріальні активи, кошти, цінні папери та майно, що не відповідають вимогам, визначеним в абзаці першому цього пункту, а також майнові права та зобов’язання, які належать балансоутримувачу майна, що надається за договором концесії, не є об’єктами ПДД.
Необоротні матеріальні активи, оборотні матеріальні активи можуть бути викуплені приватним партнером на умовах, встановлених умовами договору концесії. Дебіторська та кредиторська заборгованість, грошові кошти та цінні папери можуть бути передані приватному партнеру на умовах, встановлених цим договором.
Умови та порядок передачі приватному партнеру оборотних матеріальних активів, кредиторської та дебіторської заборгованості, грошових коштів та цінних паперів можуть бути включені до умов проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення ДПП (надалі – Конкурс) за рішенням міської ради.
У приватного партнера не виникає загального правонаступництва згідно з правами та зобов’язаннями підприємства, цілісний майновий комплекс якого надається в концесію в рамках ДПП.
Умови та порядок передачі приватному партнеру прав та обов’язків підприємства, цілісний майновий комплекс якого надається в рамках ДПП, можуть бути встановлені умовами Конкурсу.
У разі якщо всі активи та зобов’язання підприємства, цілісний майновий комплекс якого надається у концесію в рамках ДПП, передано на баланс приватного партнера, таке підприємство підлягає припиненню шляхом ліквідації.
Майно, що входить до складу цілісного майнового комплексу, який надано у концесію в рамках ДПП, включається до балансу приватного партнера із зазначенням, що таке майно перебуває у концесії в рамках здійснення ДПП.
3.3. Передача об’єктів, що перебувають у комунальній власності, приватному партнеру для виконання умов договору, укладеного в рамках ДПП, не зумовлює перехід права власності на ці об’єкти до приватного партнера. Такі об’єкти підлягають поверненню державному партнеру після припинення дії договору, укладеного в рамках ДПП.
3.4. Право власності на об’єкти, що добудовані, перебудовані, реконструйовані в рамках ДПП, належить державному партнеру.
3.5. Об’єктами ДПП не можуть бути об’єкти, щодо яких прийнято рішення про приватизацію.
3.6. Об’єкти ДПП не можуть бути приватизовані протягом усього строку здійснення ДПП.
У разі прийняття після закінчення строку дії договору концесії, укладеного в рамках ДПП, рішення про приватизацію об’єкта, що надавався в рамках здійснення ДПП, у колишнього приватного партнера виникає право на викуп цього майна згідно з визначеними умовами приватизації, якщо ним у зв’язку з виконанням умов договору концесії в рамках ДПП створено (побудовано) це майно або здійснено його поліпшення вартістю не менш як 25 відсотків вартості майна на момент приватизації.
3.7. У разі якщо для здійснення ДПП необхідне користування земельною ділянкою, державний партнер забезпечує приватному партнеру можливість використання такої ділянки на умовах оренди на строк, встановлений договором про здійснення ДПП.
У разі прийняття органом управління ДПП рішення про здійснення ДПП землеустрою щодо відведення земельних ділянок, інша документація із землеустрою, яка відповідно до законодавства вимагається для надання земельної ділянки в користування, а також документація щодо земельних ділянок, необхідних приватному партнеру для здійснення такого партнерства, розробляються на замовлення державного партнера.
Державний партнер має погодити документацію із землеустрою з відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування у передбаченому законодавством порядку, а у випадках, передбачених законом, – отримати позитивний висновок державної землевпорядної експертизи у порядку, визначеному законом.
Фінансування робіт з розроблення (виготовлення) землевпорядної документації та її експертизи здійснюється за рахунок коштів бюджету міста чи за рахунок коштів особи, яка подала пропозицію про здійснення ДПП.
Оплата робіт з розроблення (виготовлення) землевпорядної документації та її експертизи особою, яка подала пропозицію про здійснення ДПП, не створює для такої особи переваг у конкурсі з визначення приватного партнера порівняно з іншими учасниками конкурсу.
Документально підтверджені витрати, здійснені державним партнером та/або особою, яка подала пропозицію про здійснення ДПП, на розроблення (виготовлення) документації із землеустрою та її експертизу, відшкодовуються приватним партнером відповідно до умов договору, укладеного в рамках ДПП.
3.8. Порядок та умови отримання приватним партнером права на користування земельними ділянками, зазначеними у п. 3.7. Програми, зазначаються в умовах конкурсу з визначення приватного партнера для укладення договору в рамках ДПП.
3.9. Після припинення дії договору, укладеного в рамках ДПП, приватний партнер зобов’язаний звільнити земельну ділянку, надану йому для здійснення ДПП відповідно до п. 3.7. Програми.
3.10. У разі якщо у договорі про ДПП передбачається надання в користування (експлуатацію) та / або управління ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій, щодо прокладання та експлуатації яких встановлено сервітут, такий сервітут може здійснюватися від імені державного партнера приватним партнером. Про наявність таких сервітутів зазначається в умовах конкурсу з визначення приватного партнера та договорі, укладеному в рамках ДПП.
3.11. Фінансування ДПП може здійснюватися за рахунок:
– фінансових ресурсів приватного партнера;
– фінансових ресурсів, запозичених в установленому порядку;
– коштів бюджету міста;
– інших джерел, не заборонених законодавством.
4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДПП
4.1. Пропозиції про здійснення ДПП готуються відповідними департаментами та управліннями міської ради, залежно від сфери діяльності, в якій пропонується здійснювати ДПП і подаються на розгляд виконавчому комітету міської ради.
Особи, які відповідно до законодавства та Програми можуть бути приватними партнерами, мають право самостійно звертатися до виконавчого комітету міської ради з пропозицією про здійснення ДПП.
Після отримання пропозицій міський голова своїм розпорядженням доручає відповідному департаменту та управлінню міської ради, залежно від сфери діяльності, в якій пропонується здійснювати ДПП, підготувати проект рішення виконавчого комітету про призначення цього департаменту або управління органом управління ДПП.
Після прийняття виконавчим комітетом рішення про призначення органу управління ДПП на нього покладаються обов’язки щодо здійснення ДПП відповідно до вимог законодавства та Програми.
4.2. Пропозиція про здійснення ДПП (далі – пропозиція) подається за формою, затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі (далі – Міністерство).
До пропозиції додається:
– техніко-економічне обґрунтування здійснення ДПП із залученням особи, яка подала пропозицію, за формою, затвердженою Міністерством;
– документи, що підтверджують фінансову спроможність особи, яка подала пропозицію, брати участь у здійсненні відповідного ДПП;
– документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала пропозицію (для юридичної особи), та засвідчені в установленому порядку копії статуту або інших установчих документів.
Особи, які бажають звернутися з пропозицією про здійснення ДПП, мають право отримувати від виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій інформацію, що необхідна для складання пропозиції про здійснення ДПП і не відноситься до конфіденційної; таємної або службової інформації.
Відповідь особі, яка бажає звернутися з пропозицією щодо здійснення ДПП, на запит про надання вищевказаної інформації повинна бути надана не пізніше 14 календарних днів з дня отримання запиту.
4.3. Орган управління ДПП може уточнювати зміст пропозиції в особи, яка її подала.
4.4. Пропозиція подається українською мовою, усі її сторінки прошиваються, нумеруються, підписуються приватним партнером або уповноваженою ним особою та скріплюються печаткою (для юридичної особи).
4.5. Пропозиція подається у трьох примірниках у паперовій та електронній формі.
4.6. Орган управління ДПП протягом 25 календарних днів після надходження пропозиції розглядає її, проводить відповідно до затвердженої Міністерством методики, аналіз ефективності, за результатами якого готує висновок про результати проведення аналізу ефективності, що повинен містити:
1) загальну характеристику здійснення ДПП із зазначенням, зокрема:
– проблем, які повинні бути розв’язані у результаті здійснення ДПП;
– інформацію про об’єкт такого партнерства із зазначенням його основних характеристик;
– мети та запланованих результатів ДПП, способів їх досягнення;
– інформації про учасників ДПП, їх основних прав та обов’язків, порядку взаємодії; форми здійснення зазначеного партнерства;
– орієнтовних показників ефективності здійснення ДПП;
2) результати проведення аналізу ринку, зокрема:
– кількісні характеристики попиту та пропонування, в тому числі інформацію про рівень забезпечення, тенденції попиту, вплив здійснення ДПП на конкурентне середовище;
– інформацію про відповідність здійснення ДПП потребам ринку, зокрема внутрішнього;
3) план здійснення ДПП із зазначенням, зокрема:
– назв та стислого змісту етапів робіт;
– даних про види робіт з підготовки проектних документів та здійснення ДПП;
– запланованого часу, передбаченого для підготовки та виконання робіт;
– результати, яких планується досягнути;
4) фінансовий розділ із зазначенням, зокрема:
– результатів порівняльного аналізу чистої приведеної вартості здійснення ДПП та виконання відповідних робіт без залучення приватного партнера (на найближчі п’ять років прогнозується детально, на наступні роки зазначається прогнозований відсоток зростання), розрахунок інвестиційних і експлуатаційних витрат; співвідношення витрат і доходів бюджету міста у зв’язку із здійсненням ДПП;
– можливих умов залучення кредитних коштів для фінансування ДПП;
– джерел і графіків фінансування;
– фінансово-економічної ефективності (прогнозного періоду окупності, передбачуваного рівня рентабельності, дохідності вкладень капіталу);
– обґрунтування необхідності державної підтримки; форми та обсягу державної підтримки (у разі необхідності);
5) соціально-економічний розділ із зазначенням, зокрема:
– якості товарів, робіт, послуг, що виробляються, надаються на дату підготовки пропозиції, та рівня впливу здійснення ДПП на їх якість;
– інформації про ціни, тарифи на товари, роботи, послуги на момент підготовки пропозиції та вплив здійснення ДПП на такі ціни;
– рівня впливу здійснення зазначеного партнерства на суміжні галузі;
– можливих негативних соціальних наслідків або переваг здійснення ДПП;
6) екологічний розділ із зазначенням, зокрема, можливих наслідків для навколишнього природного середовища від здійснення ДПП;
7) звіт про можливі ризики здійснення ДПП, оформлений відповідно до Методики виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 232 “Про затвердження Методики виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними”;
8) розділ про істотні умови договору здійснення ДПП, із зазначенням, зокрема:
– об’єкта ДПП, щодо якого проводився аналіз;
– строку і форми здійснення такого партнерства;
– мінімального розміру інвестицій у здійснення ДПП;
– розподілу ризиків між державним і приватним партнером, з урахуванням пропозицій, наданих особою, яка може бути приватним партнером;
– переліку, обсягів і строків виконання робіт з підготовки проектних документів та здійснення ДПП;
– орієнтовного обсягу виробленої продукції, виконаних робіт або наданих послуг;
– форми і змісту звітів, необхідної інформації та строку їх подання інвестором;
– вимог щодо повернення об’єкта ДПП після закінчення дії договору, укладеного в рамках такого партнерства, у разі його дострокового припинення або закінчення окремих етапів робіт, а також строків та порядку повернення таких об’єктів;
9) узагальнену пропозицію щодо доцільності або недоцільності здійснення ДПП.
До висновку про результати проведення аналізу ефективності можуть включатися також інші розділи залежно від особливостей відповідного ДПП.
4.7. У разі ініціювання здійснення ДПП департаментом або управлінням міської ради, орган управління ДПП проводить відповідно до затвердженої Міністерством методики аналіз ефективності, за результатами якого готує висновок про результати його проведення.
За зверненням органу управління ДПП до міського голови відповідним розпорядженням міського голови може створюватися комісія для допомоги в здійсненні аналізу ефективності пропозиції про здійснення ДПП. В состав комісії включаються провідні спеціалісти в галузі економіки, фінансів та права і очолює її заступник міського голови, який здійснює керівництво в сфері діяльності, в якій пропонується здійснювати ДПП.
4.8. Орган управління ДПП проводить аналіз ефективності щодо конкретного об’єкта ДПП тільки один раз, незалежно від кількості пропозицій, що надійшли органові управління ДПП, та власного рішення про ініціювання здійснення такого партнерства.
4.9. Аналіз ефективності проводиться такими етапами:
1) проведення детальної перевірки соціально-економічних результатів, зокрема щодо поліпшення якості послуг та підвищення рівня задоволення попиту товарів, робіт і послуг, екологічних наслідків здійснення ДПП з урахуванням можливого негативного впливу на стан навколишнього природного середовища;
2) порівняння основних показників здійснення ДПП та виконання відповідних робіт (рентабельності, чистої приведеної вартості, рівня витрат, якості послуг, прибутку тощо) із залученням приватного партнера та без його залучення;
3) виявлення ризиків здійснення ДПП, проведення їх оцінки та визначення форми управління ними, що здійснюються відповідно до Методики виявлення ризиків, пов’язаних з ДПП, їх оцінки та визначення форми управління ними;
4) визначення форми реалізації ДПП.
4.10. У разі, коли внаслідок здійснення ДПП передбачається негативний вплив на стан навколишнього природного середовища, обов’язково проводиться екологічна експертиза.
Питання щодо необхідності проведення екологічної експертизи вирішується органом управління ДПП протягом п’яти календарних днів після отримання від приватного партнера відповідної пропозиції.
Екологічна експертиза проводиться з метою визначення впливу здійснення ДПП на стан навколишнього природного середовища і ефективність використання природних ресурсів.
Замовником екологічної експертизи є особа, яка подала пропозицію, а в разі підготовки пропозиції органом управління ДПП – цей орган.
Висновок екологічної експертизи додається до висновку про результати проведення аналізу ефективності.
4.11. Орган управління ДПП приймає рішення про відмову в розгляді пропозиції у разі:
– неможливості здійснення відповідно до законодавства ДПП, що передбачається пропозицією;
– невідповідності пропозиції щодо здійснення зазначеного партнерства основним засадам і принципам державної політики у відповідній сфері та/або державній чи місцевій програмі, відповідно до якої здійснюється таке партнерство;
– подання приватним партнером недостовірної інформації.
Рішення про відмову в розгляді пропозиції в день його прийняття надсилається особі, яка подала пропозицію, а копія рішення разом з копією документів, зазначених у п. 4.2. Програми – Міністерству.
4.12. Орган управління ДПП надсилає протягом трьох робочих днів висновок про результати проведення аналізу ефективності здійснення ДПП, пропозицію та документи, визначені п. 4.2. Програми:
– Міністерству – на погодження;
– Мінфіну – для подання пропозицій стосовно можливих фінансових ризиків та доцільності надання державної підтримки, передбаченої пропозицією щодо здійснення ДПП.
4.13. Після отримання погодженого відповідно до вимог законодавства Міністерством висновку про результати проведення аналізу ефективності він надсилається органом управління ДПП особі, яка подала пропозицію.
Зазначений висновок є підставою для підготовки рішення про здійснення ДПП та проведення Конкурсу.
4.14. Результати проведення аналізу ефективності включаються до умов проведення Конкурсу, а висновок про результати проведення аналізу ефективності – до конкурсної документації.
4.15. Міністерство має право протягом п’яти робочих днів після отримання від органу управління ДПП рішення про відмову в розгляді пропозиції надіслати таку пропозицію зазначеному органу на повторний розгляд з обґрунтуванням причин.
Строк повторного розгляду становить не більш як десять календарних днів.
У разі повторного прийняття рішення про відмову в розгляді пропозиції, орган управління ДПП надсилає особі, яка подала пропозицію, та Міністерству відповідну інформацію.
Міністерство протягом п’яти робочих днів за власною ініціативою може прийняти рішення про проведення аналізу ефективності Міністерством відповідно до Порядку проведення аналізу ефективності здійснення ДПП.
4.16. Фінансування робіт із проведення аналізу та/або екологічної експертизи здійснюється за рахунок коштів особи, яка подала пропозицію, або за рахунок коштів бюджету міста за умови, що пропозиція підготовлена органом управління ДПП.
Під час проведення Конкурсу особі, яка подала пропозицію і здійснила оплату виконаних робіт з проведення аналізу ефективності та/або екологічної експертизи, перевага не надається.
Зобов’язання щодо відшкодування витрат на проведення аналізу ефективності та/або екологічної експертизи включаються до умов Конкурсу. Витрати органу управління ДПП та/або особи, яка подала пропозицію щодо проведення аналізу ефективності та/або екологічної експертизи, відшкодовуються переможцем конкурсу на підставі підтверджуючих документів, відповідно до умов договору, укладеного в рамках ДПП.
4.17. Рішення про проведення Конкурсу приймається виконавчим комітетом міської ради, після проведення аналізу ефективності здійснення ДПП та погодження Міністерством висновку про результати проведення зазначеного аналізу. Зазначене рішення розміщується протягом п’яти робочих днів на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради.
У разі, якщо після оголошення Конкурсу на участь у зазначеному Конкурсі подав заявку лише один претендент, відповідний договір партнерства може бути укладений міською радою з цим претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору, якщо інше не визначено законами, що регулюють відносини, які виникають у процесі укладення та виконання договорів, передбачених п. 2.1. Програми.
4.18. У рішенні про проведення Конкурсу зазначаються:
– найменування державного партнера;
– найменування об’єкта ДПП;
– строк здійснення такого партнерства;
– форма здійснення ДПП та його основні етапи;
– обсяг та форма фінансової участі державного партнера у здійсненні зазначеного партнерства;
– порядок та умови отримання приватним партнером права на користування земельною ділянкою;
– зміст істотних умов договору, в тому числі визначених за результатами проведення аналізу ефективності здійснення ДПП;
– кількість етапів проведення конкурсу;
– строк подання заявок на участь у конкурсі, який не може бути меншим ніж 30 календарних днів з дати публікації оголошення про проведення конкурсу;
– строк подання конкурсних пропозицій;
– строк розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями, який не може бути меншим ніж п’ять календарних днів з дати закінчення подання конкурсних пропозицій;
– строк проведення Конкурсу, який не може бути меншим ніж 45 календарних днів з дати закінчення подання заявок на участь у Конкурсі;
– кваліфікаційні вимоги до учасників Конкурсу;
– критерії проведення оцінки конкурсної пропозиції для визначення переможця Конкурсу та зважений коефіцієнт для кожного такого критерію;
– адреса прийому заявок для участі в Конкурсі та конкурсних пропозицій.
4.19. Істотними умовами договору партнерства є:
– найменування державного партнера та об’єкта ДПП;
– зобов’язання сторін, в тому числі обсяг і форма фінансової участі державного та приватного партнерів у здійсненні зазначеного партнерства;
– перелік, обсяги і строки виконання передбачених договором робіт;
– вимоги до якості товарів, робіт послуг, що виконуються згідно з договором;
– розподіл ризиків, виявлених за результатами проведення аналізу ефективності здійснення ДПП між партнерами та форми управління такими ризиками;
– порядок та умови отримання переможцем конкурсу права на користування земельною ділянкою для здійснення ДПП (у разі необхідності);
– умови, розмір і порядок внесення платежів, якщо такі передбачено умовами здійснення зазначеного партнерства;
– порядок та умови розподілу між сторонами договору про партнерство доходу та/або продукції, якщо такий розподіл передбачено умовами здійснення зазначеного партнерства;
– вимоги щодо повернення після припинення дії договору про партнерство об’єкта ДПП та земельних ділянок, що надані для потреб, пов’язаних із здійсненням такого партнерства;
– зобов’язання щодо відшкодування витрат на проведення аналізу ефективності здійснення ДПП та/або екологічної експертизи;
– умови внесення змін до договору про партнерство;
– відповідальність сторін за його невиконання;
– порядок розгляду спорів; строк дії договору про партнерство,
– дата, місце підписання та порядок набрання ним чинності.
4.20. Конкурс проводиться такими етапами:
– подання заявок на участь у Конкурсі;
– попередній відбір претендентів з урахуванням кваліфікаційних та інших вимог, визначених конкурсною документацією (далі – кваліфікаційні вимоги);
– подання конкурсних пропозицій;
– розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями учасників Конкурсу;
– проведення оцінки конкурсних пропозицій; визначення переможця Конкурсу.
За обґрунтованим рішенням органу управління ДПП Конкурс може проводитися без попереднього відбору щодо відповідності кваліфікаційним вимогам.
5. КОНКУРСНА КОМІСІЯ
5.1. Виконавчий комітет міської ради своїм рішенням утворює комісію з питань проведення конкурсу (надалі – Комісія) у складі не менше семи осіб, призначає голову і секретаря комісії та затверджує положення про комісію.
До складу Комісії включаються в обов’язковому порядку один із заступників міського голови, керівник органу управління ДПП, представники департаменту економічного розвитку, департаменту фінансової та бюджетної політики, департаменту комунальної власності та приватизації, управління з питань правового забезпечення роботи галузей міського господарства, управління комунального господарства і дорожнього будівництва, управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг.
Головою Комісії призначається заступник міського голови.
До складу Комісії можуть входити інші представники виконавчих органів міської ради, а також окремі депутати.
5.2. Комісія:
– затверджує регламент своєї роботи;
– розробляє конкурсну документацію, пропозиції щодо критеріїв проведення оцінки конкурсних пропозицій та зважених коефіцієнтів за кожним таким критерієм, проект оголошення про проведення Конкурсу та подає їх органу управління ДПП на затвердження;
– погоджує конкурсну документацію з відповідними органами у випадках, передбачених законом;
– реєструє заявки на участь у Конкурсі та конкурсні пропозиції;
– забезпечує претендентів на участь у Конкурсі (далі – претенденти) необхідною інформацією (документами) про участь у Конкурсі та надає відповідні роз’яснення з питань підготовки конкурсної пропозиції;
– розглядає заявки та конкурсні пропозиції учасників Конкурсу, визначає їх відповідність умовам Конкурсу;
– проводить оцінку конкурсних пропозицій та визначає переможця Конкурсу;
– подає органу управління ДПП протокол Комісії про визначення переможця Конкурсу для затвердження його результатів;
– залучає у разі необхідності експертів, консультантів, які мають відповідний досвід роботи у сфері ДПП та/або у сфері, в якій планується залучення приватного партнера;
– письмово повідомляє учасників Конкурсу про його результати.
5.3. Комісія, у разі виникнення потреби в отриманні додаткової інформації щодо претендентів або учасників конкурсу та їх конкурсних пропозицій, має право запрошувати на свої засідання таких претендентів та учасників Конкурсу, заслуховувати їх пояснення.
5.4. Засідання Комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше двох третин усіх членів Комісії.
Засідання Комісії проводить її голова. Засідання Комісії є відкритими, крім засідань, на яких проводиться оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця Конкурсу.
Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
За результатами засідання Комісії складається протокол, який підписується головуючим та секретарем, членами Комісії, які брали участь у засіданні.
Член Комісії у разі незгоди з прийнятим рішенням або із змістом протоколу може викласти у письмовій формі свою окрему думку (додається до протоколу), про що робиться відповідний запис у протоколі.
6. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
6.1. Конкурсна документація містить:
– інструкцію для претендентів;
– умови проведення Конкурсу;
– проект договору із зазначенням його істотних умов, та умовами, які можуть бути змінені під час проведення Конкурсу;
– висновок про результати проведення аналізу ефективності здійснення ДПП для об’єкта, який виставляється на Конкурс;
– перелік ризиків, виявлених за результатами проведення аналізу ефективності здійснення ДПП, та форми управління такими ризиками;
– інші документи (за рішенням органу управління ДПП).
6.2. Конкурсна документація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради не пізніше ніж через три дні після її затвердження органом управління ДПП та надається особі на її письмовий запит.
6.3. Інструкція для претендентів містить:
– інформацію про процедурні питання (адресу, за якою Комісія приймає заявки та конкурсні пропозиції, граничний строк подання заявок і конкурсних пропозицій, умови реєстрації та відхилення заявок, порядок проведення переговорів з переможцем Конкурсу для укладення договору);
– вимоги до складу конкурсної пропозиції, її оформлення, розроблення і подання (вимоги щодо повноти документації, яка надається; порядок підписання і завірення документів, внесення виправлень; вимоги до пакування, нанесення надписів і опечатування документів, способів їх доставки; порядок внесення змін до конкурсних пропозицій);
– інформацію про необхідність отримання згоди органу Антимонопольного комітету у випадках, передбачених законодавством. У такому разі Комісія подає претендентові необхідні для отримання такої згоди документи;
– порядок надання роз’яснень щодо конкурсної документації.
За рішенням органу управління ДПП інструкція для претендентів може містити також іншу інформацію.
6.4. Умови проведення Конкурсу містять:
– інформацію про склад об’єкта ДПП та його опис із зазначенням основних техніко-економічних показників;
– кваліфікаційні вимоги до учасників Конкурсу;
– інформацію про види діяльності, які провадитимуться в рамках ДПП;
– критерії і порядок проведення оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця Конкурсу;
– відомості щодо наявності обмежень та/або обтяжень щодо об’єкта ДПП;
– порядок та умови отримання переможцем Конкурсу права на користування земельною ділянкою для здійснення ДПП (у разі необхідності);
– перелік документів, що подаються претендентами для підтвердження їх відповідності кваліфікаційним вимогам;
– інформацію про форми фінансової участі державного та приватного партнерів;
– умови, розмір і порядок внесення платежів, якщо такі передбачено здійсненням ДПП;
– зобов’язання щодо відшкодування витрат на проведення аналізу ефективності здійснення ДПП та/або екологічної експертизи.
Умовами проведення Конкурсу можуть бути передбачені також:
– порядок встановлення, зміни цін (тарифів) на виготовлені (надані) товари (роботи, послуги);
– вимоги щодо:
– найму працівників, створення нових робочих місць;
– використання працівників – громадян України;
– рівня заробітної плати та соціального забезпечення найманих працівників;
– використання вітчизняних сировини, матеріалів, технологій, техніки та обладнання вітчизняного виробництва;
– залучення інновацій та енергозберігаючих технологій під час виконання договору про партнерство;
– обсягів поліпшення об’єкта ДПП;
– відновлення об’єкта та/або стану земельної ділянки, які використовуються для здійснення ДПП;
– страхування об’єкта ДПП.
6.5. Кваліфікаційні вимоги містять:
– критерії, яким повинен відповідати претендент для виконання пов’язаних із здійсненням ДПП інженерно-конструкторських, будівельних і експлуатаційних робіт, а також робіт з матеріально-технічного обслуговування;
– інформацію про необхідні матеріали, технології, техніку та обладнання, інші матеріальні активи та людські ресурси;
– відомості про необхідні можливості щодо управління фінансовими активами і задоволення фінансових потреб у здійсненні ДПП;
– інформацію про управлінські та організаційні можливості, ділову репутацію і досвід, включаючи досвід роботи у даній сфері діяльності.
6.6. Умовами отримання переможцем Конкурсу права на користування земельною ділянкою для здійснення ДПП може передбачатися: встановлення емфітевзису, суперфіцію. Якщо умовами отримання переможцем Конкурсу права на користування земельною ділянкою для здійснення ДПП передбачено встановлення емфітевзису або суперфіцію, договір емфітевзису або суперфіцію є складовою частиною договору про партнерство;
– надання приватному партнерові можливості встановлювати сервітут від імені державного партнера; надання можливості щодо користування земельною ділянкою приватним партнером від імені державного партнера.
7. ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ
7.1. Орган управління ДПП опубліковує не пізніше ніж за місяць до закінчення строку подання заявок на участь у Конкурсі (далі – заявка) оголошення про його проведення в газеті “Запорозька Січ”, а також розміщує його на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради та Міністерства.
Орган управління ДПП не пізніше ніж через три дні після затвердження конкурсної документації надсилає рекомендованим листом оголошення про проведення Конкурсу Міністерству.
Оголошення про проведення Конкурсу повинне містити інформацію про:
– мету здійснення ДПП;
– об’єкт такого партнерства;
– строк його здійснення;
– найменування державного партнера;
– вид договору, що укладається;
– строк подання заявки на участь у Конкурсі, порядок та місце її подання;
– строк проведення Конкурсу;
– спосіб отримання додаткової інформації про проведення Конкурсу;
– анотацію англійською мовою, яка повинна містити найменування об’єкта ДПП, вид договору про партнерство, що укладається, та спосіб отримання додаткової інформації про проведення конкурсу.
7.2. Порядок подання заявок на участь у Конкурсі та конкурсних пропозицій.
Заявка повинна містити:
– повне найменування, місцезнаходження, телефон (телефакс) претендента;
– дату, місце та найменування органу реєстрації претендента;
– загальні відомості про посадових осіб претендента;
– дані про особу, що підписала заявку.
До заявки додаються:
– довідка про відсутність заборгованості перед бюджетом;
– баланс за формою №1 за останні три звітні роки;
– звіт про фінансові результати за формою №2 за останні три звітні роки;
– звіт про рух коштів за формою №3 за останні три звітні роки;
– розшифрована інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість із зазначенням дати їх виникнення за останні три звітні роки;
– відомості та їх документальне підтвердження щодо відповідності претендента кваліфікаційним вимогам, визначеним конкурсною документацією;
– виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, засвідчені в установленому порядку копії статуту або інших установчих документів, довідки органу державної податкової служби за місцем реєстрації як платника податків про стан розрахунків з державним бюджетом та документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заявку.
Юридична особа – нерезидент подає також документи, що підтверджують факт реєстрації (створення) іноземної юридичної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), та зазначені в цьому пункті фінансові документи, що засвідчені згідно із законодавством країни, яка їх видала, перекладені українською мовою та легалізовані відповідно до законодавства.
Заявку підписує претендент або уповноважена ним особа і завіряє печаткою (за наявності).
7.3. Претендент може подати самостійно або разом з іншими претендентами тільки одну заявку.
7.4. Претенденти, які разом беруть участь у Конкурсі, подають єдину заявку на участь у ньому та документ для підтвердження спільної відповідності кваліфікаційним вимогам.
До заявки таких претендентів додаються щодо кожного претендента документи, передбачені п.7.2. Програми, а також оригінал або нотаріально засвідчена копія договору, яким регулюються питання спільної участі таких осіб у Конкурсі та здійсненні ДПП. У зазначеному договорі визначаються, зокрема, права та обов’язки кожної сторони у процесі здійснення ДПП, розмір та форма внеску кожної сторони під час його здійснення, підстави та порядок припинення договору.
Єдина заявка, що подається претендентами, які разом беруть участь у конкурсі, підписується та скріплюється печатками (за наявності) всіх відповідних претендентів або одного з претендентів за умови подання документа (документів) для підтвердження повноважень такого претендента на підписання заявки чи пропозиції від імені інших претендентів.
7.5. За результатами проведення попереднього відбору щодо відповідності кваліфікаційним вимогам до участі в конкурсі не допускаються претенденти, які:
– визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;
– перебувають у стадії ліквідації;
– мають прострочену заборгованість із заробітної плати, сплати податків та зборів (обов’язкових платежів);
– контролюються один одним, перебувають під спільним контролем або є пов’язаними особами згідно із Законом України “Про захист економічної конкуренції” (у разі подання заявки окремо кожним таким претендентом);
– не відповідають кваліфікаційним вимогам;
– подали заявку, що не відповідає вимогам, визначеним Програмою та конкурсною документацією.
За результатами попереднього відбору Комісія складає протокол щодо відповідності претендентів кваліфікаційним вимогам і подає в одноденний строк органові управління ДПП на затвердження проект рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі в Конкурсі.
Орган управління ДПП надсилає претендентові в одноденний строк з дня затвердження рішення про допущення (недопущення) претендента до участі в Конкурсі відповідне письмове повідомлення з належним обґрунтуванням.
У разі недопущення до участі в Конкурсі претендент має право подати повторну заявку відповідно до вимог Програми.
7.6. Учасникам Конкурсу забезпечується доступ до розширеної інформації про об’єкт ДПП, а також можливість ознайомитися з ним за його місцезнаходженням для підготовки та подання конкурсної пропозиції.
7.7. Конкурсна пропозиція повинна містити:
– пропозиції щодо здійснення ДПП за такими розділами: комерційний, інженерно-конструкторський, фінансовий, екологічний та соціальний;
– пропозиції щодо умов договору про партнерство;
– анотацію конкурсної пропозиції обсягом не більш як чотири аркуші.
7.8. Учасник Конкурсу може подати тільки одну конкурсну пропозицію самостійно або разом з іншими учасниками.
Учасники Конкурсу, які разом беруть участь у Конкурсі, відповідно до вимог Програми подають разом з конкурсною пропозицією договір, яким регулюються питання спільної участі таких осіб у Конкурсі та здійснення ДПП.
Конкурсна пропозиція подається Комісії у запечатаному і скріпленому печаткою учасника Конкурсу конверті, на якому зазначається найменування такого учасника Конкурсу.
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ
8.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється на засіданні комісії, на якому можуть бути присутні учасники Конкурсу, а також інші особи, зокрема представники засобів масової інформації.
Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями головуючий на засіданні Комісії оголошує зазначене на конверті з конкурсною пропозицією найменування учасника Конкурсу, розкриває конверт і оголошує анотацію конкурсної пропозиції.
За результатами розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями Комісія складає протокол, в якому зазначається:
– кількість та найменування учасників Конкурсу, які подали конкурсні пропозиції;
– основні відомості щодо поданих конкурсних пропозицій (комерційні, інженерно-конструкторські, фінансові, екологічні, соціальні відповідно до анотації);
– дату проведення засідання Комісії, на якому оцінюватимуться конкурсні пропозиції.
8.2. Критеріями проведення оцінки конкурсних пропозицій є:
1) критерії технічного та інженерно-конструкторського характеру, до яких належать:
– технічне обґрунтування конкурсної пропозиції;
– можливість реалізації у визначені строки запропонованої конкурсної пропозиції;
– рівень кваліфікації такого учасника;
– якість виконання робіт та надання послуг (якщо передбачається надання послуг під час здійснення ДПП, оцінюється порядок надання таких послуг та можливості підвищення їх якості, включаючи гарантії безперервного їх надання);
– використання вітчизняних сировини, матеріалів, технологій, техніки та обладнання вітчизняного виробництва; залучення інновацій та енергозберігаючих технологій під час виконання договору про партнерство;
2) критерії фінансового та комерційного характеру, до яких належать:
– сума платежів, зборів, що сплачуватиметься під час виконання договору про партнерство на користь приватного партнера;
– форми фінансової участі державного та приватного партнерів, сума платежів, що сплачуватимуться державним партнером на користь приватного партнера, якщо це передбачається умовами зазначеного договору;
– витрати на виконання проектно-конструкторських та будівельних робіт, щорічні витрати на експлуатацію та матеріально-технічне обслуговування;
– обсяг державної підтримки, якщо надання такої підтримки передбачається в конкурсній пропозиції;
– надійність запропонованих механізмів фінансування виконання договору ДПП;
– обсяг інвестицій, у тому числі власних або залучених, що здійснюватимуться учасником Конкурсу, строк окупності та рентабельність об’єкта;
3) критерії екологічного та соціального характеру, до яких належать:
– відповідність здійснення ДПП екологічним нормам і стандартам;
– екологічні наслідки здійснення ДПП;
– використання під час здійснення ДПП працівників – громадян України;
– рівень заробітної плати та соціального забезпечення найманих працівників;
– вплив на рівень соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці, регіону;
4) відповідність конкурсної пропозиції вимогам, визначеним Програмою;
5) інші критерії залежно від об’єкта, істотних умов та виду договору про партнерство.
8.3. Орган управління ДПП з урахуванням пропозицій Комісії визначає критерії проведення оцінки конкурсної пропозиції, присвоює кожному критерію зважений коефіцієнт від 0 до 1 (0 – мінімально значимий критерій, 1 – максимально значимий критерій) та оприлюднює їх у рішенні про проведення Конкурсу.
Сума зважених коефіцієнтів за критеріями одного виду відповідно до пункту 8.2. Програми дорівнює 1.
8.4. Під час проведення оцінки конкурсних пропозицій члени Комісії оцінюють кожну таку пропозицію окремо шляхом присвоєння кожному визначеному критерію балів від 0 до 10, перемноження присвоєного балу і відповідного зваженого коефіцієнта за кожним критерієм окремо та сумування отриманих показників.
За результатами проведення оцінки конкурсних пропозицій члени Комісії, які беруть участь у засіданні Комісії, заповнюють і підписують відомості про результати проведення оцінки конкурсних пропозицій (далі – відомості про оцінювання) за встановленою Комісією формою та подають їх секретареві Комісії.
Після проведення перевірки правильності розрахунків, наведених у відомостях про оцінювання, та виправлення разом з відповідними членами Комісії помилок секретар Комісії за кожною конкурсною пропозицією підсумовує бали, нараховані членами Комісії, складає та підписує звіт про результати проведення оцінки конкурсних пропозицій (далі – звіт про оцінювання) за встановленою Комісією формою, який разом з відомостями про оцінювання подає Комісії для розгляду та визначення переможця Конкурсу.
8.5. За результатами розгляду даних, наведених у відомостях про оцінювання та звіті про оцінювання, Комісія пропонує визначити переможцем учасника, конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.
У разі рівного розподілу балів Комісія розглядає дані, наведені у відомостях про оцінювання, і пропонує визначити переможцем учасника, конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів за зваженими коефіцієнтами з найбільшим значенням.
8.6. За результатами розгляду даних, наведених у відомостях про оцінювання та звіті про оцінювання, Комісія має право відхилити всі конкурсні пропозиції без визначення переможця.
У разі, коли протягом строку надання конкурсних пропозицій не надійшло жодної конкурсної пропозиції або всі подані конкурсні пропозиції не відповідають вимогам, визначеним Програмою, Конкурс може бути оголошеним Комісією таким, що не відбувся.
8.7. За результатами проведення Конкурсу Комісія складає протокол щодо визначення переможця Конкурсу, відхилення всіх конкурсних пропозицій без визначення переможця або оголошення Конкурсу таким, що не відбувся, у трьох примірниках і подає їх на затвердження органові управління ДПП.
У такому протоколі зазначаються:
– відомості про учасників Конкурсу;
– істотні умови Конкурсу;
– конкурсні пропозиції його учасників;
– кількість балів, що набрали учасники Конкурсу під час проведення оцінки конкурсних пропозицій;
– обґрунтування вибору переможця Конкурсу та/або відхилення всіх конкурсних пропозицій;
– відомості про переможця Конкурсу або закінчення Конкурсу без визначення переможця, або про оголошення конкурсу таким, що не відбувся;
– адреса офіційного веб-сайту Запорізької міської ради, на якій розміщені відомості про проведення Конкурсу.
До першого примірника протоколу додаються відомості про оцінювання та звіт про оцінювання.
8.8. Орган управління ДПП розглядає і затверджує примірники протоколу щодо визначення переможця Конкурсу протягом доби після одержання матеріалів, підготовлених Комісією за результатами її роботи.
У разі відмови органу управління ДПП від затвердження результатів конкурсу у відповідному рішенні обґрунтовуються причини такої відмови.
8.9. Протокол засідання Комісії щодо визначення переможця конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради не пізніше ніж через три дні після затвердження такого протоколу. Орган управління ДПП надсилає рекомендованим листом примірник затвердженого протоколу:
– в одноденний строк – переможцю Конкурсу;
– у триденний строк – Міністерству для розміщення на його веб-сайті. Орган управління ДПП надсилає у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення про затвердження результатів конкурсу відповідне письмове повідомлення учасникам Конкурсу.
Кожному учасникові Конкурсу в день звернення видається копія протоколу засідання комісії щодо визначення переможця Конкурсу.
8.10. Примірник затвердженого протоколу засідання Комісії щодо визначення переможця Конкурсу разом з відомостями про оцінювання та звітом про оцінювання, іншими документами і матеріалами з питань проведення Конкурсу зберігаються органом управління ДПП в установленому порядку.
8.11. Комісія зобов’язана у десятиденний строк після затвердження результатів Конкурсу оприлюднити відповідно до закону інформацію про прийняття та/або відхилення конкурсних пропозицій учасників Конкурсу з обґрунтуванням причин.
Оприлюднення такої інформації здійснюється шляхом опублікування її в газеті “Запорозька Січ”, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради.
8.12. Орган управління ДПП погоджує протягом 30 робочих днів з Міністерством підготовлений органом управління ДПП за результатами проведення Конкурсу проект договору про партнерство щодо його відповідності істотним умовам, визначеним у рішенні про проведення Конкурсу, та поданій переможцем Конкурсу пропозиції.
Після погодження зазначеного проекту договору державний партнер укладає з переможцем Конкурсу договір про партнерство.
8.13. Орган управління ДПП надсилає протягом трьох днів рекомендованим листом з повідомленням про вручення завірену ним копію договору про партнерство Міністерству, яке здійснює його реєстрацію та оприлюднює його не пізніше, ніж через три робочих дні на власному веб-сайті.
8.14. Договір про партнерство набирає чинності після його затвердження відповідним рішенням міської ради. Проект рішення міської ради про затвердження договору про партнерство готується органом управління ДПП.
8.15. Учасник Конкурсу, який не згодний з його результатами або порядком проведення, може звернутися до Комісії із скаргою протягом 10 календарних днів з дати оголошення переможця Конкурсу.
8.16. Скарга учасника подається в письмовій формі, повинна бути підписана особою, яка її подає, та містити таку інформацію:
– найменування Комісії;
– ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) учасника, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
– вимоги суб’єкта оскарження та їх обґрунтування.
До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення процедури проведення Конкурсу або неправомірність рішень, дій або бездіяльності Комісії.
Датою отримання скарги Комісією вважається дата її реєстрації. Комісія повинна у строк, що не перевищує трьох днів після отримання скарги, повідомити учасника, що подав скаргу та переможця Конкурсу про час і місце розгляду скарги.
Зазначені особи мають право взяти участь у розгляді скарги.
У разі отримання Комісією скарги з порушенням строків, визначених в п. 8.14. Програми, Комісія зобов’язана поінформувати про це заявника і повернути скаргу без розгляду не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.
Орган оскарження повертає скаргу без розгляду у випадках, коли скарга не відповідає вимогам п. 8.15. Програми.
Повідомлення про повернення скарги без розгляду надсилається учаснику, який звернувся до Комісії, не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.
Для розгляду скарг Комісія має право запитувати і отримувати у учасників Конкурсу, інших осіб відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення Конкурсу.
Комісія має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів та спеціалістів, які не можуть бути пов’язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги. Висновки таких представників державних органів, експертів та спеціалістів оформлюються у письмовій формі та долучаються до матеріалів справи про розгляд скарги.
У разі відкликання скарги Комісія може прийняти рішення про припинення розгляду скарги.
Рішення про розгляд скарг приймаються Комісією виключно на засіданнях більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.
Комісія приймає протягом 3-х календарних днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
– висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури Конкурсу;
– висновок Комісії про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні повністю чи частково;
– у разі, коли скаргу не задоволено, – підстави та обґрунтування прийняття такого рішення;
– у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково – скасувати результати Конкурсу. У цьому випадку, якщо договір про ДПП не укладений, державний партнер відмовляється від його укладання, а у випадку, якщо договір про ДПП укладений, звертається до суду з позовом про розірвання договору.
Засвідчені в установленому порядку копії рішення за результатами розгляду скарги Комісія протягом трьох днів з дня його прийняття надсилає учасникам Конкурсу.
8.17. У випадку, якщо учасник Конкурсу не згоден з рішенням Комісії по скарзі, він може оскаржити результати проведення Конкурсу в установленому законодавством порядку.
9. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ДПП
9.1. Державна підтримка надається для здійснення заходів (програм) під час виконання договорів, укладених у рамках ДПП, з урахуванням:
1) актуальності та соціальної спрямованості заходів (програм), що здійснюються під час виконання договорів ДПП (далі – заходи (програми);
2) співвідношення витрат та очікуваного результату від здійснення заходів (програм);
3) результатів аналізу ефективності використання бюджетних коштів;
4) детальності техніко-економічних розрахунків і обґрунтування обсягу та форми надання державної підтримки;
5) інноваційності заходів (програм);
6) можливого негативного впливу на стан навколишнього природного середовища внаслідок виконання договорів ДПП;
7) наявності кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення для виконання договорів ДПП.
9.2. Державна підтримка здійснення ДПП може надаватися:
– шляхом надання місцевих гарантій;
– шляхом фінансування здійснення заходів (програм) за рахунок коштів бюджету міста та інших джерел згідно із місцевими програмами;
– в іншій формі згідно із законом.
9.3. Ініціатором пропозиції щодо надання державної підтримки (далі – ініціатор) може виступати державний або приватний партнер за погодженням з державним партнером на всіх етапах виконання договору ДПП.
9.4. Рішення про надання державної підтримки здійснення ДПП приймається міською радою відповідно до законодавства.
9.5. Надання державної підтримки за рішенням міської ради здійснюється відповідно до порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста за відповідною програмою.
9.6. Для надання державної підтримки ініціатор подає на розгляд органу управління ДПП такі документи:
1) заяву за формою, визначеною департаментом фінансової та бюджетної політики міської ради;
2) засвідчені в установленому порядку копії:
– установчих документів;
– документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або копію паспорта та за наявності – ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (для фізичних осіб);
– договору ДПП;
– висновку за результатами проведення аналізу ефективності здійснення ДПП;
– звіту про стан виконання договору державно-приватного партнерства за останній звітний період – у разі подання пропозиції щодо надання державної підтримки під час виконання договору ДПП;
– звіту про фінансові результати господарської діяльності приватного партнера за минулий рік та на останню звітну дату поточного року відповідно до законодавства;
3) техніко-економічний розрахунок (бізнес-план) заходів (програм);
4) обґрунтування запропонованих обсягу та форми державної підтримки.
9.7. Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику ініціатором або уповноваженою ним особою.
Заява та документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис ініціатора – фізичної особи – підприємця та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.
Заявник несе відповідальність за повноту та достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.
9.8. У разі подання документів, що не відповідають вимогам законодавства та Програми, орган управління ДПП у двотижневий строк повідомляє ініціатора у письмовій формі про відмову в розгляді заяви про надання державної підтримки з відповідним обґрунтуванням.
9.9. Орган управління ДПП за результатами розгляду в двотижневий строк поданих документів готує висновок про доцільність надання державної підтримки, її форму та розрахунковий обсяг або про недоцільність надання державної підтримки, про що повідомляє ініціатора у письмовій формі з відповідним обґрунтуванням.
Критерії та умови надання державної підтримки, визначення її форми та розрахункового обсягу визначаються органом управління ДПП самостійно з урахуванням об’єктивної потреби у такої підтримки та діючого законодавства.
Висновок про доцільність надання державної підтримки в тижневий строк погоджується в обов’язковому порядку з Департаментом фінансової та бюджетної політики міської ради.
9.10. На підставі висновку про доцільність надання державної підтримки, погодженої з департаментом фінансової та бюджетної політики міської ради, орган управління ДПП, який є головним розпорядником коштів бюджету м. Запоріжжя, подають у встановленому порядку департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради бюджетний запит щодо видатків на надання державної підтримки з відповідними обґрунтуваннями і розрахунками.
9.11. Кошти на надання державної підтримки щороку включаються до відповідних місцевих програм та передбачаються в рішенні міської ради про бюджет з урахуванням фінансових можливостей бюджету.
9.12. Рішення про надання державної підтримки у вигляді місцевих гарантій приймається міською радою у встановленому порядку.